Decyzja 1/2024/S (2024/1345) ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2021-2028

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1345

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2024 r.

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA nr 1/2024/S.C.
z dnia 1 lutego 2024 r.
ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2021-2028 [2024/1345]

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem EOG,

uwzględniając umowę, która ma zostać zawarta w celu ustanowienia nowego mechanizmu finansowego EOG na lata 2021-2028,

uwzględniając umowę, która ma zostać zawarta między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie ustanowienia norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2021-2028,

uwzględniając regulamin przyjęty przez Komitet ds. Mechanizmu Finansowego zgodnie z art. 8 decyzji nr 4/2004/SC,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2021-2028

1. 
Niniejszym ustanawia się Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2021-2028, zwany dalej "Komitetem Tymczasowym".
2. 
Komitet Tymczasowy wspiera państwa EFTA w przygotowaniach do wdrożenia mechanizmu finansowego EOG na lata 2021-2028.
3. 
Komitet Tymczasowy odpowiada przed Stałym Komitetem.
4. 
W dniu wejścia w życie lub w dniu rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy ustanawiającej mechanizm finansowy EOG na lata 2021-2028 Komitet Tymczasowy zostaje zastąpiony Komitetem ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2021-2028.
5. 
Komitet Tymczasowy rozważa i ocenia możliwość koordynacji między mechanizmem finansowym EOG a norweskim mechanizmem finansowym.
6. 
Każde państwo EFTA będące stroną Porozumienia EOG ma przedstawiciela w Komitecie Tymczasowym i dysponuje jednym głosem.
7. 
Regulamin przyjęty przez Komitet ds. Mechanizmu Finansowego zgodnie z art. 8 decyzji nr 4/2004/SC stosuje się odpowiednio do Komitetu Tymczasowego.
Artykuł  2

Publikacja

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2024 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.