Decyzja 1/2022 (2022/2286) w sprawie aktualizacji załącznika XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.301.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2022 r.

DECYZJA KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-UKRAINA nr 1/2022 W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU
z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie aktualizacji załącznika XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [2022/2286]

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-UKRAINA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 1 , a w szczególności jego art. 465 ust. 3 oraz art. 84,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwany dalej "Układem") został podpisany w dniach 21 marca i 27 czerwca 2014 r. i wszedł w życie w dniu 1 września 2017 r.

(2) Swoją decyzją nr 3/2014 2  Rada Stowarzyszenia przekazała Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu uprawnienia w zakresie aktualizacji załącznika XV do Układu.

(3) W preambule Układu potwierdzono, że strony pragną wspierać proces reform na Ukrainie poprzez zbliżenie przepisów, przyczyniając się tym samym do dalszej integracji gospodarczej i pogłębienia stowarzyszenia politycznego.

(4) Zgodnie z art. 84 Układu Ukraina zobowiązała się stopniowo zbliżyć swoje przepisy do przepisów celnych Unii, jak określono w załączniku XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu.

(5) Biorąc pod uwagę, że dorobek prawny Unii wymieniony w załączniku XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu uległ istotnym zmianom od czasu zakończenia jego negocjacji, zmiany te powinny znaleźć odzwierciedlenie w tym załączniku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję sporządza się w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, rumuńskim, węgierskim, włoskim i ukraińskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK XV DO ROZDZIAŁU 5

ZBLIŻENIE PRZEPISÓW CELNYCH

Unijny kodeks celny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

Harmonogroam:przepisy powyższego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 1, 2, 4 i 26, art. 42 ust. 3, art. 46 ust. 3 i art. 46 ust. 5-7, art. 49, 50, 64-68, art. 88 lit. c), art. 112 ust. 2 akapit drugi i trzeci oraz art. 114 ust. 1 akapit drugi i trzeci, art. 136, 179-181 i 204, art. 206 lit. b), art. 208-209, 234 i 278-288, zostaną włączone do prawa ukraińskiego w terminie czterech lat od wejścia w życie niniejszego Układu.

Zbliżenie z przepisami art. 5-8, 16, 17, 18-21, 52-55, 56, 57 i 77-87, art. 88 lit. a) i b), art. 89-111, art. 112 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 112 ust. 2 akapit pierwszy, art. 113, art. 114 ust. 1 akapit pierwszy, art. 114 ust. 2, 3 i 4, art. 115-126, 133-135, 137, 138, 182-187, art. 203 ust. 3 i 4, art. 205, 211-213, 218, 219, 222-225, 254, 255, 261, 262, 263-276 i 277 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 odbywa się z zachowaniem zasady wszelkich starań.

Wspólny tranzyt i jednolity dokument administracyjny (SAD)

Konwencja z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym

Konwencja z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Harmonogram: postanowienia powyższych konwencji, włącznie z ewentualnym przystąpieniem Ukrainy do tych konwencji, zostaną włączone do prawa ukraińskiego w terminie czterech lat od wejścia w życie niniejszego Układu.

Zwolnienia celne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

Harmonogram: przepisy tytułów I i II powyższego rozporządzenia zostaną włączone do prawa ukraińskiego nie później niż w terminie czterech lat od wejścia w życie niniejszego Układu.

Ochrona praw własności intelektualnej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne

Harmonogram: przepisy powyższego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 26, zostaną włączone do prawa ukraińskiego w terminie trzech lat od wejścia w życie niniejszego Układu. Obowiązek przeprowadzenia zbliżenia z przepisami rozporządzenia (UE) nr 608/2013 nie nakłada na Ukrainę obowiązku stosowania środków w przypadku, gdy prawo własności intelektualnej nie jest chronione zgodnie z jej materialnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w dziedzinie własności intelektualnej.

Uwaga wyjaśniająca

Do celów niniejszego załącznika poprzez "zbliżenie" należy rozumieć zobowiązanie Ukrainy do włączenia do prawa ukraińskiego i stałego wdrażania odpowiednich przepisów prawa Unii zgodnie z art. 84 Układu.

Do celów niniejszego załącznika zbliżenie z zachowaniem "zasady wszelkich starań" oznacza zobowiązanie Ukrainy do włączenia do prawa ukraińskiego i stałego wdrażania odpowiednich przepisów prawa Unii w jak największym możliwym stopniu i we wszystkich przypadkach, gdy jest to możliwe, aby osiągnąć cele określone w art. 76 Układu.".

1 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
2 Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina nr 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu [2015/980] (Dz.U. L 158 z 24.6.2015, s. 4).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.