Cywilni inwalidzi wojenni.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.56E.123

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

Cywilni inwalidzi wojenni

P7_TA(2011)0433

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie cywilnych inwalidów wojennych

(2013/C 56 E/17)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając program sztokholmski przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 2009 r.,
uwzględniając art. 123 Regulaminu,
A.
mając na uwadze, że Unia Europejska od dawna propaguje pokój na świecie oraz zapobieganie stosowaniu min lądowych,
B.
mając na uwadze, że cywilni inwalidzi wojenni, ofiary min lądowych i innych rodzajów pozostawionej broni oraz ofiary terroryzmu zarówno w państwach członkowskich, jak i w państwach kandydujących stale borykają się z trudnościami zdrowotnymi i społeczno-ekonomicznymi, którymi należy się zająć w sposób całościowy i skoordynowany,
1.
uważa, że Europa powinna dać przykład reszcie świata poprzez uznanie i zaspokojenie długoterminowych potrzeb ofiar ataków terrorystycznych i cywilnych inwalidów wojennych oraz nadanie im specjalnego statusu,
2.
wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia tego, że bieżące potrzeby medyczne i społeczne cywilnych inwalidów wojennych oraz ofiar terroryzmu zostaną zaspokojone w UE w sposób niedyskryminujący, tak aby pomóc tym ludziom godnie żyć w ich własnym otoczeniu,
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.
______

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 29 września 2011 r. (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.