Chiny-Wspólnota Europejska. Umowa w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi nieobjętymi dwustronną Umową włókienniczą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowaną 9 grudnia 1988 roku oraz rozszerzoną i zmienioną w drodze wymiany listów parafowanej 8 grudnia 1992 roku.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.104.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

UMOWA
między Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi nieobjętymi dwustronną Umową włókienniczą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowaną 9 grudnia 1988 roku oraz rozszerzoną i zmienioną w drodze wymiany listów parafowanej 8 grudnia 1992 roku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

z jednej strony, oraz

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ,

z drugiej strony,

PRAGNĄC wspierać prawidłowy i sprawiedliwy rozwój handlu wyrobami włókienniczymi innymi niż wykonane z bawełny, wełny, cienkiej sierści zwierzęcej i włókien chemicznych, między Wspólnotą Europejską (zwaną dalej "Wspólnotą") a Chińską Republiką Ludową (zwaną dalej "Chinami"), w celu wzmocnienia współpracy i bezpieczeństwa w handlu,

ZDECYDOWANI zwrócić najwyższą uwagę na poważne problemy gospodarcze i społeczne, występujące obecnie w przemyśle włókienniczym, zarówno w krajach przywozu, jak i krajach wywozu, w szczególności w celu usunięcia istotnego ryzyka zakłóceń rynkowych na rynku Wspólnoty oraz istotnego ryzyka zakłóceń handlu włókienniczego Chin,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o handlu i współpracy gospodarczej między Wspólnotą a Chinami,

POSTANOWILI zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu powołali jako swoich pełnomocników:

RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ:

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ:

KTÓRZY UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1.
Obowiązująca Umowa obejmuje handel surowcami włókienniczymi i wyrobami włókienniczymi, objętymi sekcją XI Nomenklatury Scalonej, wymienionymi w załączniku I, pochodzącymi z Chińskiej Republiki Ludowej.
2.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej lub każdej następnej Umowy, Wspólnota zobowiązuje się, w odniesieniu do wyrobów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik I, zawiesić na czas obowiązywania niniejszej Umowy stosowanie ograniczeń ilościowych w przywozie, obowiązujących w czasie parafowania i nie wprowadzać nowych ograniczeń ilościowych, poza niżej wymienionymi.
3.
Na czas obowiązywania niniejszej Umowy, bez uszczerbku dla środków antydumpingowych i wyrównawczych, środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych przywozu do Wspólnoty wyrobów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik I są zakazane.
Artykuł  2
1.
Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszą Umową opiera się na wspólnotowej nomenklaturze celnej i statystycznej (zwanej dalej "Nomenklaturą Scaloną" lub w formie skróconej "CN").

Każde zmiany Nomenklatury Scalonej (CN) dokonane zgodnie z obowiązującymi procedurami wspólnotowymi, dotyczące kategorii wyrobów objętych niniejszą Umową, lub każda decyzja odnosząca się do klasyfikacji towarów, nie powinny mieć skutków ograniczania ilościowego limitu wprowadzonego na mocy niniejszej Umowy.

2.
Pochodzenie wyrobów objętych niniejszą Umową jest ustalane zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

Każda zmiana przepisów dotyczących pochodzenia jest przekazywana do Chin i nie skutkuje zmniejszeniem jakiegokolwiek limitu ilościowego, wprowadzonego na mocy niniejszej Umowy. Procedury kontroli pochodzenia wyrobów wymienionych powyżej są ustanowione w protokole A.

Artykuł  3
1.
Chiny postanawiają ustanowić i utrzymać w każdym roku kalendarzowym limity ilościowe, dotyczące ich wywozu do Wspólnoty zgodnie z załącznikiem II. Wywóz taki podlega systemowi podwójnej kontroli wymienionemu w protokole A.
2.
Chiny zapewniają w zarządzaniu limitami ilościowymi określonymi w ustępie 1 korzyści dla przemysłu włókienniczego Wspólnoty wynikające z wykorzystywania wspomnianych limitów.

Bardziej szczegółowo, w odniesieniu do kategorii 156, 157, 159 i 161, Chiny zobowiązują się zarezerwować pierwszeństwo 23 % przedmiotowych limitów ilościowych dla podmiotów należących do przemysłu włókienniczego Wspólnoty, przez okres pierwszych 90 dni, licząc od dnia 1 stycznia każdego roku.

W celu ułatwienia realizacji niniejszych postanowień, Wspólnota dostarczy właściwym władzom Chin, przed końcem każdego roku, wykaz zainteresowanych producentów, i przetwórców, oraz w miarę możliwości, ilości wyrobów wnioskowanych przez każdą firmę. W tym celu zainteresowane firmy są proszone o bezpośredni kontakt z odpowiednimi organami Chin do dnia 15 lutego następnego roku w celu ujawnienia swoich zamiarów zakupu.

3.
W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, jak przewidziano w artykule 17 ustęp 3, limity ilościowe ustanowione w załączniku II będą zredukowane w oparciu o zasadę pro rata.
Artykuł  4
1.
Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych objętych niniejszą Umową nie podlega limitom ilościowym ustanowionym w załączniku II, po warunkiem że zostaną one zgłoszone jako powrotny wywóz poza Wspólnotę w tym samym stanie lub po przetworzeniu, w ramach obowiązującego we Wspólnocie administracyjnego systemu kontroli.

Jednakże dopuszczenie do użytku domowego we Wspólnocie wyrobów przywożonych zgodnie z warunkami określonymi powyżej odbywa się z zastrzeżeniem wydania przez władze chińskie pozwolenia na wywóz i świadectwa pochodzenia, zgodnie z postanowieniami protokołu A.

2.
W przypadku gdy władze Wspólnoty ustalą, że powrotny wywóz wyrobów włókienniczych został zaliczony w poczet limitu ilościowego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy, ale że wyroby zostały następnie ponownie wywiezione poza Wspólnotę, odpowiednie władze przekazują w ciągu czterech tygodni władzom chińskim informację o występujących ilościach i upoważniają do przywozu identycznych ilości tych samych wyrobów, które nie będą zaliczone w poczet limitu ilościowego ustanowionego na mocy niniejszej Umowy dla bieżącego lub kolejnego roku, odpowiednio.
Artykuł  5
1.
Chiny nadzorują swój wywóz do Wspólnoty wyrobów podlegających ograniczeniom. W przypadku wystąpienia nagłych i szkodliwych zmian w tradycyjnym obrocie handlowym, Wspólnota będzie uprawniona do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji w celu wypracowania zadowalającego rozwiązania tych problemów. Konsultacje takie muszą być podjęte w ciągu 15 dni roboczych od złożenia przez Wspólnotę wniosku o ich przeprowadzenie.
2.
Chiny podejmują wysiłki w celu zapewnienia, aby wywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych, podlegających limitom ilościowym, był równomiernie rozłożony w czasie, w miarę możliwości w okresie roku, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sezonowych.
Artykuł  6
1.
Chiny dostarczają Wspólnocie dokładnych informacji statystycznych, dotyczących wszystkich pozwoleń na wywóz wydanych dla kategorii wyrobów włókienniczych podlegających limitom ilościowym określonym w załączniku II, wyrażonym ilościowo i wartościowo w podziale według Państw Członkowskich Wspólnoty.
2.
Wspólnota w podobny sposób przekazuje władzom chińskim dokładne informacje statystyczne dotyczące zezwoleń na przywóz lub dokumentów wydanych przez władze Wspólnoty, oraz statystyk przywozowych w odniesieniu do wyrobów objętych limitami ilościowymi wymienionymi w załączniku II.
3.
Informacje określone w ustępie 1 i 2 powyżej dla wszystkich kategorii wyrobów są przekazywane przed końcem miesiąca następującego po miesiącu, do którego odnoszą się dane statystyczne.
4.
Na wniosek Wspólnoty Chiny dostarczą danych statystycznych na temat przywozu w odniesieniu do wszystkich wyrobów objętych załącznikiem I.
5.
W przypadku gdy w trakcie analizy wymienionych informacji okaże się, że istnieją istotne rozbieżności między zwrotami przy wywozie a zwrotami przy przywozie, można rozpocząć konsultacje zgodnie z procedurą określoną w artykule 14 niniejszej Umowy.
6.
Do celów stosowania postanowienia artykułu 7, Wspólnota zobowiązuje się dostarczyć władzom chińskim przed dniem 15 kwietnia każdego roku danych statystycznych dotyczących przywozu z poprzedniego roku, odnoszących się do wszystkich wyrobów włókienniczych objętych niniejszą Umową, w podziale według kraju dostarczającego i Państw Członkowskich Wspólnoty.
Artykuł  7
1.
Wywóz wyrobów włókienniczych niewymienionych w załączniku II niniejszej Umowy może podlegać limitom ilościowym na warunkach ustanowionych w następujących ustępach.
2.
W przypadku gdy Wspólnota ustali, zgodnie z ustanowionym systemem kontroli administracyjnej, że poziom przywozu wyrobów w danej kategorii niewymienionej w załączniku II pochodzących z Chin, w stosunku do całkowitego przywozu do Wspólnoty z poprzednich lat ze wszystkich źródeł wyrobów tej kategorii osiąga 25 % dla kategorii obejmujących wyroby jedwabne i 10 % dla wszystkich innych wyrobów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik I, może ona wnioskować o rozpoczęcie konsultacji, zgodnie z procedurą określoną w artykule 14 niniejszej Umowy, w celu uzgodnienia odpowiedniego poziomu ograniczeń na wyroby wchodzące w skład takiej kategorii.

Wspólnota zatwierdzi przywóz wyrobów wspomnianej kategorii wysłanych z Chin przed dniem, w którym został złożony wniosek o konsultacje.

Do celów stosowania postanowień niniejszego ustępu w 1995 roku, całkowity przywóz poprzedniego roku ze wszystkich państw trzecich będzie obliczony w oparciu o przywóz do Wspólnoty, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 roku i przywóz do Austrii, Finlandii i Szwecji. Handel między Wspólnotą, Austrią, Finlandią i Szwecją, lub między Austrią, Finlandią i Szwecją jest wyłączony z tych obliczeń.

3.
Do czasu wypracowania wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania, Chiny zobowiązują się ograniczyć wywóz wyrobów danej kategorii do Wspólnoty lub do regionów wspólnotowego rynku określonego przez Wspólnotę, na tymczasowy okres trzech miesięcy liczony od dnia, w którym złożono wniosek o konsultacje. Taki tymczasowy limit zostanie ustanowiony na poziomie 25 % poziomu przywozu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym ten, w którym przywóz przekraczał poziom wynikający z zastosowania wzoru określonego w ustępie 2, w zależności od wartości wyższej.
4.
W przypadku gdy Strony nie mogą w trakcie konsultacji wypracować satysfakcjonującego rozwiązania w okresie wymienionym w artykule 14 ustęp 1, Wspólnota ma prawo wprowadzić ostateczny limit ilościowy na poziomie rocznym nie niższym niż poziom wynikający ze stosowania wzoru określonego w ustępie 2, lub 106 % poziomu przywozu osiągniętego podczas roku kalendarzowego poprzedzającego ten, w którym przywóz przekroczył poziom wynikający ze stosowania wzoru określonego w ustępie 2 i dał powód do złożenia wniosku o konsultacje, w zależności od wartości wyższej.

W ten sposób ustalony poziom roczny zostanie po konsultacji podwyższony zgodnie z procedurą opisaną w artykule 14 w celu wypełnienia warunków określonych w ustępie 2, o ile tendencja całkowitego przywozu do Wspólnoty danych wyrobów sprawia, że jest to konieczne.

5.
Limity wprowadzone w ramach ustępu 2 lub 4 nie mogą być w żadnym przypadku niższe od poziomu przywozu wyrobów w tej kategorii pochodzących z Chin w roku 1993.
6.
Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania w przypadku gdy wartości procentowe określone w ustępie 2 zostały osiągnięte w wyniku obniżenia całkowitego przywozu do Wspólnoty, a nie jako wynik wzrostu wywozu wyrobów pochodzących z Chin.
7.
W przypadku zastosowania postanowień ustępu 2, 3 lub 4, Chiny zobowiązują się do wydania pozwoleń na wywóz na wyroby objęte kontraktami zawartymi przed wprowadzeniem limitu ilościowego, do wartości ustalonego limitu ilościowego.
8.
Do dnia przekazania danych statystycznych określonych w artykule 6 ustęp 6, postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu będą miały zastosowanie w oparciu o coroczne dane statystyczne przekazane uprzednio przez Wspólnotę.
9.
Postanowienia niniejszej Umowy, dotyczące wywozu wyrobów podlegających limitom ilościowym ustanowionym w załączniku II, mają również zastosowanie do wyrobów, w odniesieniu do których limity ilościowe są wprowadzone na mocy niniejszego artykułu.
Artykuł  8
1.
W każdym roku obowiązywania Umowy wcześniejsze wykorzystanie części limitu ilościowego ustanowionego na kolejny rok obowiązywania Umowy jest dopuszczalne w odniesieniu do każdej kategorii wyrobów do 1 % limitu ilościowego dla Umowy obowiązującej w roku bieżącym, z możliwością wzrostu do 5 % po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z artykułem 14 ustępem 1.

Kwoty przekazane z wyprzedzeniem są odejmowane od odpowiednich limitów ilościowych ustanowionych na kolejny rok obowiązywania Umowy.

2.
Przeniesienie do odpowiedniego limitu ilościowego na kolejny rok obowiązywania Umowy kwot niewykorzystanych podczas któregokolwiek roku obowiązywania Umowy jest dopuszczalne w odniesieniu do każdej kategorii wyrobów do wysokości 3 % limitu ilościowego na bieżący rok obowiązywania Umowy, z możliwością wzrostu do 7 % po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z artykułem 14.
3.
Przeniesienia między kategoriami nie mogą być dokonywane poza następującymi przypadkami:

– przeniesienia między kategoriami 156, 157, 159 oraz 161 mogą być dokonywane do 1,5 % limitu ilościowego w odniesieniu do kategorii, do której przeniesienie jest dokonywane,

– przeniesienia między pozostałymi kategoriami mogą być dokonywane do 6 % limitu ilościowego w odniesieniu do kategorii, do której przeniesienie jest dokonywane.

4.
Wzrost w każdej kategorii wyrobów, wynikający z łącznego stosowania postanowień ustępów 1, 2, i 3 w roku obowiązywania Umowy nie przekracza 14 %.
5.
Tabela równoważności mająca zastosowanie do przeniesień określonych powyżej podana jest w załączniku I do niniejszej Umowy.
6.
Władze chińskie przekazują z przynajmniej 15-dniowym wyprzedzeniem notyfikację o odwołaniu się do postanowień ustępów 1, 2 i 3.
Artykuł  9
1.
Chiny i Wspólnota postanawiają w pełni współpracować w celu zapobiegania obchodzeniu postanowień niniejszej Umowy poprzez przeładunek, zmianę trasy lub w jakikolwiek inny sposób.
2.
W przypadku gdy informacje ujawnione Wspólnocie w wyniku przeprowadzenia kontroli zgodnie z procedurami określonymi w protokole A stanowią dowód, że wyroby pochodzenia chińskiego, podlegające limitom ilościowym ustanowionym na mocy niniejszej Umowy, zostały przeładowane, przewiezione do Wspólnoty zmienioną trasą lub w inny sposób, w celu obejścia postanowień niniejszej Umowy, Wspólnota może wnioskować o rozpoczęcie konsultacji zgodnie z procedurami opisanymi w artykule 14, w celu wypracowania porozumienia w sprawie dostosowania odpowiednich limitów ilościowych ustanowionych zgodnie z niniejszą Umową.
3.
Strony postanawiają, że w przypadkach obchodzenia będą stosować postanowienia artykułu 5 Porozumienia Rundy Urugwajskiej w sprawie wyrobów włókienniczych i odzieży, uzgadniając, że odwołanie się do Organu Monitorującego do spraw Tekstyliów (TMB) będzie możliwe, jak tylko obie strony staną się członkami WTO.
Artykuł  10

Obie Umawiające się Strony zobowiązują się wspierać wymianę wizyt osób, grup i delegacji przedsiębiorców, delegacji handlowych i przemysłowych, dla ułatwienia kontaktów w dziedzinach przemysłowych, handlowych i technicznych związanych z handlem wyrobami i odzieżą objętymi obecną Umowa, i w celu wsparcia organizacji targów i wystaw leżących we wspólnym interesie.

Umawiające się Strony, dostrzegając potrzebę wzmożonej współpracy przemysłowej w odniesieniu do wyrobów objętych niniejszą Umową, będą konsultować się wzajemnie w celu wspierania działań zachęcających do:

– inwestycji, które mogą wspierać zwiększoną integrację pomiędzy przemysłami jedwabniczymi obu Stron i wymianę technologiczną,

– ustanowienia organu arbitrażowego, uznawanego przez obie branże przemysłowe w za właściwy do rozstrzygania występujących sporów w zakresie spełnienia warunków i ustaleń określonych w umowach dotyczących w szczególności problemów ilości i jakości dostarczanych wyrobów,

– ustanowienia systemu klasyfikacji i norm w odniesieniu do jedwabiu, uznawanych przez obie branże przemysłowe oraz właściwych wspólnych metod badań.

Artykuł  11

Chiny i Wspólnota uznają specjalny i odmienny charakter powrotnego przywozu wyrobów włókienniczych do Wspólnoty po przetwarzaniu w Chinach.

Powrotny przywóz, o ile jest dokonany zgodnie z postanowieniami Wspólnoty w zakresie uszlachetniania biernego, nie podlega limitom ilościowym określonym w załączniku II, gdy jego dokonanie pozostaje w zgodności ze szczególnymi uzgodnieniami ustanowionymi w protokole B.

Artykuł  12

Chiny zapewnią, że dostawy surowców dla przemysłu Wspólnoty będą dokonane na warunkach nie mniej korzystnych niż w odniesieniu do chińskich użytkowników krajowych.

Artykuł  13

Chiny zapewnią przestrzeganie praw własności intelektualnej dotyczących znaków, wzorów i modeli należących do wspólnotowych podmiotów gospodarczych. Strony na wniosek każdej z nich będą przeprowadzać konsultacje, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 14 w celu wypracowania sprawiedliwego rozwiązania każdego sporu, odnoszącego się do ochrony praw własności intelektualnej wyrobów objętych niniejszą Umową.

Artykuł  14
1.
O ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, procedury konsultacyjne określone w niniejszej Umowie regulują następujące zasady:

– każdy wniosek o konsultacje jest notyfikowany drugiej Stronie w formie pisemnej,

– oświadczenie wskazujące powody i okoliczności, które w opinii Strony wnioskującej usprawiedliwiają przedłożenie wniosku o konsultacje jest składane w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku, jednak nie później niż 15 dnia po notyfikacji,

– Strony rozpoczynają konsultacje najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od notyfikacji wniosku, w celu osiągnięcia wspólnie wypracowanego porozumienia na warunkach akceptowalnych przez obie strony najpóźniej w ciągu kolejnego miesiąca.

2.
Wspólnota może złożyć wniosek o konsultacje zgodnie z ustępem 1, gdy ustali, że w trakcie któregokolwiek roku stosowania Umowy powstaną we Wspólnocie lub w jednym z jej regionów trudności spowodowane gwałtownym i istotnym wzrostem przywozu w porównaniu do roku poprzedniego.
Artykuł  15

Niniejsze Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i chińskim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

Artykuł  16

W odniesieniu do Wspólnoty niniejsza Umowa ma zastosowanie z jednej strony do terytoriów, do których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie.

Artykuł  17
1.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu jej podpisania. Stosuje się z mocą od dnia 1 stycznia 1995 roku przez okres dwóch lat. Po upływie tego okresu jej zastosowanie będzie automatycznie przedłużane na kolejne okresy jednoroczne, chyba że któraś Strona powiadomi drugą z przynajmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, że nie wyraża zgody na przedłużenie.
2.
W przypadku gdy Chiny staną się Członkiem Światowej Organizacji Handlu, z ram Porozumienia Rundy Urugwajskiej w sprawie wyrobów włókienniczych i odzieży zostaną usunięte ograniczenia pozostające w mocy, w szczególności postanowienia jego artykułu 2 ustępy 8, 13 i 14 oraz artykułu 3 ustęp 2 litera b) i artykułu 9.
3.
Każda Strona może w każdej chwili zaproponować zmianę postanowień niniejszej Umowy lub ją wypowiedzieć ją z zachowaniem przynajmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Umowa wygaśnie w dniu wygaśnięcia okresu wypowiedzenia.
4.
Załączniki i protokoły do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
W imieniu Chińskiej Republiki LudowejW imieniu Rady Wspólnot Europejskich
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

(Określony w artykule 1 Umowy)

ZAŁĄCZNIK  II

Roczne limity ilościowe Wspólnoty określone w artykule 3 ustęp 1

(Opisy wyrobów z kategorii wymienionej w niniejszym załączniku znajdują się w załączniku I do niniejszej Umowy)
KategorieJednostkiLimity ilościowe
1995 rok1996 rok
ex 13(1)1.000 sztuk 616 634
ex 18(1)w tonach 759 793
ex 20(1)w tonach 33 35
ex 24(1)1.000 sztuk 142 149
ex 39(1)w tonach 322 337
115w tonach 979 1.008
117w tonach 466 480
118w tonach 1.018 1.059
120w tonach 401 417
122w tonach 137 143
123w tonach 68 71
124w tonach 749(2) 779(2)
125 Aw tonach 16 16
125 Bw tonach 29 31
126w tonach 16 16
127 Aw tonach 21 22
127 Bw tonach 10 11
136 Aw tonach 320 333
140w tonach 105 109
145w tonach 21 22
146 Aw tonach 125 130
146 Bw tonach 188 196
151 Bw tonach 1.933 2.011
156w tonach 2.588 2.679
157w tonach10.25010.506
159w tonach 3.950 3.990
160w tonach 44 45
161w tonach13.13613.465
(1) Kategorie oznaczone "ex" obejmują wyroby inne niż z wełny lub cienkiej

sierści zwierzęcej, bawełny lub syntetycznych lub sztucznych materiałów

włókienniczych.

(2) Ograniczenie to nie ma zastosowania do włókien z alkoholu

poliwinylowego objętego kodem CN ex 5503 90 90.

PROTOKÓŁ  A

TYTUŁ  I

KLASYFIKACJA

Artykuł  1
1.
Właściwe władze Wspólnoty zobowiązują się informować Chiny o wszelkich zmianach Nomenklatury Scalonej (CN) przed datą ich wejścia w życie we Wspólnocie.
2.
Właściwe władze Wspólnoty zobowiązują się informować właściwe władze Chin o wszelkich decyzjach odnoszących się do klasyfikacji wyrobów podlegających niniejszej Umowie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ich przyjęcia. Informacje takie obejmują:

a) opis danych wyrobów;

b) odpowiednią kategorię i odnoszące się do niej kody CN;

c) przyczyny, dla których podjęto daną decyzję.

3.
W przypadku gdy decyzja w sprawie klasyfikacji skutkuje zmianą praktyki klasyfikacyjnej lub zmianą kategorii jakiegokolwiek wyrobu podlegającego postanowieniom Umowy, właściwe władze Wspólnoty dokonują powiadomienia na trzydzieści dni przed przekazaniem informacji przez Wspólnotę, przed wprowadzeniem decyzji w życie. Wyroby wysłane przed datą wejścia w życie decyzji są klasyfikowane zgodnie z poprzednią praktyką w tym zakresie, pod warunkiem że są zgłoszone do przywozu we Wspólnocie w ciągu 60 dni od tej daty.
4.
W przypadku gdy decyzja Wspólnoty w sprawie klasyfikacji, powodująca zmianę praktyki klasyfikacyjnej lub zmianę kategoryzacji jakiegokolwiek wyrobu, podlegającego postanowieniom Umowy, wpływa na kategorię będącą przedmiotem limitów ilościowych, Umawiające się Strony postanawiają rozpocząć konsultacje zgodnie z procedurami, określonymi w artykule 14 niniejszej Umowy w celu spełnienia zobowiązania wynikającego z artykułu 2 ustęp 1 akapit drugi niniejszej Umowy.
5.
W przypadku rozbieżnych opinii między Chinami a właściwymi władzami Wspólnoty w przedmiocie wprowadzenia do Wspólnoty klasyfikacji wyrobów objętych niniejszą Umową, do czasu zakończenia konsultacji zgodnie z artykułem 11 niniejszej Umowy i w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie ostatecznej klasyfikacji danego wyrobu, tymczasową podstawą klasyfikacji są wskazówki dostarczone przez Wspólnotę.

TYTUŁ  II

POCHODZENIE

Artykuł  2
1.
Wyrobom pochodzącym z Chin, przeznaczonym do wywozu do Wspólnoty, zgodnie z uzgodnieniami na podstawie niniejszej Umowy, towarzyszy chińskie świadectwo pochodzenia, odpowiadające wzorowi załączonemu do niniejszego protokołu.
2.
Świadectwo pochodzenia jest potwierdzone przez właściwe władze Chin, jeżeli dane wyroby mogą być uznane za wyroby pochodzące z tego kraju w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawowych obowiązujących we Wspólnocie.
Artykuł  3

Świadectwo pochodzenia jest wydane wyłącznie na pisemny wniosek eksportera lub na odpowiedzialność eksportera, przez jego upoważnionego przedstawiciela. Właściwe władze Chin zapewniają, że świadectwo pochodzenia jest właściwie wypełnione i w tym celu wzywają do złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów dowodowych lub przeprowadzają kontrole, które uznają za właściwe.

Artykuł  4

W przypadku gdy różne kryteria określenia pochodzenia są ustanowione dla wyrobów objętych tą samą kategorią, świadectwa lub deklaracje pochodzenia muszą zawierać wystarczająco szczegółowy opis towarów dla umożliwienia określenia chińskich kryteriów, w oparciu, o które świadectwo zostało wydane lub deklaracja sporządzona.

Artykuł  5

Stwierdzenie niewielkich rozbieżności między oświadczeniami zawartymi na świadectwie pochodzenia a oświadczeniami w dokumentach przedstawionych urzędowi celnemu w celu przeprowadzenia formalności przy przywozie wyrobów nie poddaje ipso facto w wątpliwość prawdziwości oświadczeń na świadectwie.

TYTUŁ  III

SYSTEM PODWÓJNEJ KONTROLI DLA KATEGORII WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH WSPÓLNOTOWYM LIMITOM ILOŚCIOWYM

Sekcja  I

Wywóz

Artykuł  6

Właściwe władze Chin wydają pozwolenie na wywóz w odniesieniu do wszystkich chińskich przesyłek zawierających wyroby włókiennicze, określonych w załączniku II, do odpowiednich limitów ilościowych, które mogą zostać zmienione postanowieniami artykułu 3 ustęp 3 i artykułów 8 i 9 niniejszej Umowy, jak również w odniesieniu do wszystkich wyrobów włókienniczych, podlegających ostatecznym lub tymczasowym limitom ilościowym ustanowionym w wyniku zastosowania artykułu 7 niniejszej Umowy.

Artykuł  7
1.
Pozwolenie na wywóz odpowiada wzorowi załączonemu do niniejszego protokołu i jest ważne w odniesieniu do wywozu na całym obszarze celnym, do którego ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
2.
Każde pozwolenie na wywóz musi zawierać między innymi poświadczenie, że ilość przedmiotowego produktu została zaliczona w poczet limitu ilościowego, ustanowionego dla danej kategorii wyrobów oraz obejmuje jedną z kategorii wyrobów, podlegających limitom ilościowym. Każde pozwolenie na wywóz może być wykorzystane do jednej lub większej ilości przesyłek danych produktów.
Artykuł  8

Właściwe władze Wspólnoty muszą być niezwłocznie informowane o wycofaniu lub zmianie jakiegokolwiek już wydanego pozwolenia na wywóz.

Artykuł  9
1.
Wywóz jest zaliczany na poczet limitów ilościowych, ustanowionych na rok, w którym dokonano wysyłki towarów, nawet jeżeli pozwolenie na wywóz zostało wydane po tej wysyłce.
2.
Do celów stosowania ustępu 1, wysyłka towarów uważana jest za dokonaną w dniu ich wyładunku na pokład wywożącego statku powietrznego, pojazdu lub statku.
Artykuł  10

Okazanie pozwolenia na wywóz, w zastosowaniu artykułu 12 poniżej, następuje najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym towary objęte pozwoleniem zostały wysłane.

Sekcja  II

Przywóz

Artykuł  11

Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych podlegających limitom ilościowym podlega obowiązkowi okazania zezwolenia na przywóz.

Artykuł  12
1.
Właściwe władze Wspólnoty wydają zezwolenie na przywóz określone w artykule 11 w ciągu pięciu dni roboczych od dnia okazania przez importera oryginału odpowiedniego pozwolenia na wywóz.
2.
Zezwolenia na przywóz są ważne przez okres sześciu miesięcy od daty ich wydania przy przywozie przez obszar celny, do którego ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
3.
Właściwe władze Wspólnoty anulują zezwolenie na przywóz uprzednio wydane w każdym przypadku gdy odnośne pozwolenie na wywóz zostało wycofane.

Jednakże jeżeli właściwe władze Wspólnoty zostaną notyfikowane o wycofaniu lub anulowaniu pozwolenia na wywóz dopiero po przywozie wyrobów do Wspólnoty, odpowiednie ilości są zaliczane na poczet limitów ilościowych ustanowionych w odniesieniu do danej kategorii i na dany rok kontyngentowy.

Artykuł  13
1.
Jeżeli właściwe władze Wspólnoty stwierdzą, że całkowite ilości objęte pozwoleniami na wywóz, wydanymi przez właściwe władze Chin dla poszczególnej kategorii w dowolnym roku, przekraczają limit ilościowy ustanowiony zgodnie z artykułami 3 i 7 niniejszej Umowy dla danej kategorii, który może zostać zmieniony postanowieniami artykułu 3 ustęp 3 i artykułami 8 i 9 niniejszej Umowy, wspomniane władze mogą zawiesić dalsze wydawanie zezwoleń na przywóz. W takim przypadku właściwe władze Wspólnoty niezwłocznie informują władze Chin oraz zostaje wszczęta niezwłocznie specjalna procedura konsultacji, określona w artykule 14 niniejszej Umowy.
2.
Właściwe władze Wspólnoty mogą odmówić wydania zezwolenia na przywóz w odniesieniu do wywozu wyrobów pochodzenia chińskiego podlegających limitom ilościowym, a nieobjętych chińskimi pozwoleniami na wywóz, wydanymi zgodnie z postanowieniami niniejszego protokołu.

Jednakże bez uszczerbku dla postanowień artykułu 9 niniejszej Umowy, w przypadku gdy przywóz tych wyrobów do Wspólnoty jest dozwolony przez właściwe władze wspólnotowe, poszczególne ilości nie są zaliczane na poczet właściwych limitów ilościowych, ustanowionych w załączniku II lub na mocy artykułu 7, bez wyraźnej zgody właściwych władz Chin.

TYTUŁ  IV

FORMULARZ I SPOSÓB WYTWARZANIA POZWOLEŃ NA WYWÓZ I ŚWIADECTW POCHODZENIA ORAZ WSPÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYWOZU DO WSPÓLNOTY

Artykuł  14
1.
Pozwolenie na wywóz i świadectwo pochodzenia mogą zawierać dodatkowe kopie, należycie opisane jako takie. Są one sporządzane w języku angielskim lub francuskim. Jeżeli są wypełniane ręcznie, wpisów należy dokonywać atramentem i pismem drukowanym.

Dokumenty wywozowe mają wymiary 210 × 297 mm. Sporządza się je na białym papierze do pisania, pełnoklejonym, niezawierającym ścieru drzewnego, o masie nie mniejszej niż 25 g/m2. Jeżeli dokument posiada kilka kopii, to giloszowany nadruk znajduje się tylko na pierwszej jako oryginale. Egzemplarz ten jest wyraźnie oznaczony jako "oryginał", a pozostałe jako "kopie". Jedynie oryginał jest akceptowany przez właściwe władze wspólnotowe jako zachowujący ważność do celów kontroli wywozu do Wspólnoty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.
Każdy dokument jest opatrzony znormalizowanym numerem seryjnym, drukowanym lub nie, dzięki któremu można go zidentyfikować.

Numer ten składa się z następujących elementów:

– dwóch liter oznaczających kraj wysyłający, jak następuje: CN,

– dwóch liter oznaczających Państwo Członkowskie, w którym ma nastąpić odprawa celna, jak następuje:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Niemcy

DK = Dania

EL = Grecja

ES = Hiszpania

FI = Finlandia

FR = Francja

GB = Zjednoczone Królestwo

IE = Irlandia

IT = Włochy

PT = Portugalia

SE = Szwecja,

– jednocyfrowego numeru oznaczającego rok kontyngentowy, jak następuje:

1 dla 1995 roku; 2 dla 1996 roku; 3 dla 1997 roku i tak dalej,

– dwucyfrowego numeru 01-99, oznaczającego konkretny urząd wydający w kraju wywozu,

– pięciocyfrowego numeru biegnącego kolejno 00001-99999, przypisanego do Państwa Członkowskiego odprawy celnej.

Artykuł  15

Pozwolenia na wywóz oraz świadectwo pochodzenia mogą być wydane po dokonaniu wysyłki wyrobów, których dotyczą. W takich przypadkach muszą one posiadać potwierdzenie wydania z datą wsteczną "délivré a posteriori" lub "issued retrospectively".

Artykuł  16
1.
W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia pozwolenia na wywóz lub świadectwa pochodzenia, eksporter może przedłożyć właściwym władzom Chin, które wydały dokument, wniosek o sporządzenie duplikatu na podstawie dokumentów wywozowych znajdujących się w jego posiadaniu. Wydany w ten sposób duplikat takiego dokumentu zawiera adnotację "duplicata" lub "duplicate".
2.
Duplikat nosi datę oryginału pozwolenia na wywóz lub świadectwa pochodzenia.

TYTUŁ  V

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Artykuł  17

Wspólnota i Chiny ściśle współpracują w zakresie wprowadzania w życie postanowień niniejszego protokołu. W tym celu, obie Strony ułatwiają kontakty i wymianę poglądów, odnoszących się również do spraw technicznych.

Artykuł  18

W celu zapewnienia właściwego stosowania niniejszego protokołu, Wspólnota i Chiny oferują pomoc wzajemną w odniesieniu do weryfikacji autentyczności i dokładności pozwoleń na wywóz oraz wydanych świadectw pochodzenia lub wszelkich deklaracji złożonych zgodnie z warunkami niniejszego protokołu.

Artykuł  19

Chiny przekazują Komisji Wspólnot Europejskich nazwy i adresy władz właściwych dla wydawania i weryfikowania pozwoleń na wywóz i świadectw pochodzenia, wraz z wzorami pieczęci używanych przez te władze oraz wzorami podpisów urzędników odpowiedzialnych za podpisywanie pozwoleń na wywóz. Chiny notyfikują Wspólnocie każdą zmianę tych informacji.

Artykuł  20
1.
Późniejsze weryfikacje świadectw pochodzenia lub pozwoleń na wywóz są przeprowadzane wyrywkowo lub w każdym przypadku gdy właściwe władze Wspólnoty mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności świadectwa lub pozwolenia lub też dokładności informacji dotyczących faktycznego pochodzenia przedmiotowych produktów.
2.
W takich przypadkach właściwe władze wspólnotowe zwracają świadectwo pochodzenia lub pozwolenie na wywóz lub ich kopie właściwym władzom Chin, wskazując, gdzie stosowne, przyczyny dotyczące formy lub treści, które uzasadniają przeprowadzenie dochodzenia. W przypadku przedłożenia faktury, jej oryginał lub kopia zostaną dołączone do świadectwa pochodzenia, pozwolenia na wywóz lub ich kopii. Właściwe władze przesyłają także wszelkie otrzymane informacje sugerujące, że dane szczegółowe podane we wspomnianym świadectwie lub pozwoleniu są nieścisłe.
3.
Wyniki kolejnych weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z ustępami 1 i 2 są przekazywane właściwym władzom wspólnotowym najpóźniej w ciągu trzech miesięcy. Przekazane informacje wskazują, czy sporne świadectwo, pozwolenie lub deklaracja mają zastosowanie do towarów faktycznie wywożonych oraz czy towary te kwalifikują się do wywozu na podstawie uzgodnień ustanowionych niniejszą Umową. Informacje zawierają również na wniosek Wspólnoty, kopie całej dokumentacji niezbędnej do pełnego ustalenia stanu faktycznego, w szczególności prawdziwego pochodzenia towarów.
4.
Do celów kolejnych weryfikacji świadectw pochodzenia, kopie świadectw oraz wszelkich dokumentów wywozowych odnoszących się do nich są przechowywane przez właściwe władze chińskie przynajmniej przez dwa lata.
5.
Odwołanie się do procedury weryfikacji wyrywkowej, określonej w niniejszym artykule, nie może stanowić przeszkody w dopuszczaniu do użytku domowego danych wyrobów.
Artykuł  21
1.
W przypadku gdy procedura weryfikacji, określona w artykule 20, lub informacje dostępne właściwym władzom Wspólnoty lub Chin wskazują lub wydają się wskazywać, że postanowienia niniejszej Umowy są obchodzone lub naruszane, obie Strony możliwie szybko podejmują ścisłą współpracę w celu zapobieżenia lub zaradzenia takiemu obchodzeniu lub naruszaniu postanowień.
2.
W tym celu właściwe władze Chin, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnoty, przeprowadzają odpowiednie dochodzenia lub organizują przeprowadzenie takich dochodzeń, dotyczących działań, które są lub mają w ocenie Wspólnoty pozory obchodzenia lub naruszenia niniejszej Umowy. Chiny informują Wspólnotę o wynikach takich dochodzeń, łącznie z wszelkimi odnośnymi informacjami, umożliwiającymi ustalenie przyczyny obchodzenia lub naruszenia przepisów wraz z prawdziwym ustaleniem rzeczywistego pochodzenia towarów.
3.
Na podstawie umowy między Wspólnotą a Chinami urzędnicy wyznaczeni przez Wspólnotę mogą być obecni przy prowadzeniu dochodzeń, określonych w ustępie 2.
4.
Na mocy współpracy określonej w ustępie 1, właściwe władze Wspólnoty i Chin wymieniają wszelkie informacje uznane przez każdą z Umawiających się Stron za użyteczne w celu zapobiegania lub zaradzenia obchodzeniu lub naruszeniu postanowień niniejszej Umowy. Wymiany te mogą obejmować informacje dotyczące produkcji wyrobów włókienniczych w Chinach oraz handlu wyrobami, objętymi niniejszą Umową, między Chinami a państwami trzecimi, w szczególności w przypadku gdy Wspólnota ma uzasadnione podstawy sądzić, że przedmiotowe wyroby mogą być przewożone przez terytorium Chin przed ich przywozem do Wspólnoty. Informacje te mogą zawierać na wniosek Wspólnoty kopie całej odpowiedniej dostępnej dokumentacji.
5.
W przypadku gdy wystarczające dowody wskazują, że nastąpiło obejście lub naruszenie postanowień niniejszej Umowy, właściwe władze Chin i Wspólnoty mogą postanowić o podjęciu środków, określonych w artykule 9 ustęp 4 niniejszej Umowy oraz innych niezbędnych środków w celu zapobiegania takiemu ponownemu obchodzeniu lub naruszeniu.

ZAŁĄCZNIK 

PROTOKÓŁ  B

Obrót uszlachetniający bierny (OPT)

(Określony w artykule 11 Umowy)

1. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 2, tylko powtórny przywóz do Wspólnoty wyrobów, których dotyczą szczegółowe limity ilościowe ustanowione w załączniku do niniejszego protokołu, będzie uważany za powtórny przywóz w rozumieniu artykułu 11 Umowy.

2. Powtórny przywóz nie objęty Załącznikiem do niniejszego protokołu może być dokonywany zgodnie ze szczegółowymi limitami ilościowymi w następstwie konsultacji zgodnie z procedurami określonymi w artykule 14 Umowy, pod warunkiem że przedmiotowe wyroby podlegają limitom ilościowym na mocy niniejszej Umowy.

3. Na mocy artykułu 14 niniejszej Umowy, uwzględniając interesy obu Stron, Wspólnota może z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wniosek:

a) zbadać możliwość przeniesienia z jednej kategorii do innej, z wyprzedzeniem lub z przeniesieniem z jednego roku do kolejnego części szczegółowych limitów ilościowych;

b) rozważyć możliwość podwyższania szczegółowych limitów ilościowych.

4. Wspólnota jednakże może automatycznie zastosować zasady elastyczności wymienione w ustępie 3 w granicach następujących limitów:

a) przeniesienia między kategoriami nie mogą przekraczać 20 % ilości w odniesieniu do kategorii, do której dokonuje się przeniesienia;

b) prolongowanie szczegółowego limitu ilościowego z jednego roku do następnego nie może przekraczać 10,5 % ilości ustalonej na rok faktycznego wykorzystania;

c) wcześniejsze wykorzystanie szczegółowych limitów ilościowych w kolejnych latach nie może przekraczać 7,5 % ilości ustalonej na rok faktycznego wykorzystania.

5. Wspólnota informuje Chiny o wszelkich środkach podjętych na mocy poprzednich ustępów.

6. Właściwe władze Wspólnoty obciążają szczegółowe limity ilościowe, określone w ustępie 1 w czasie wydania uprzedniego pozwolenia wymaganego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 3036/94, regulujące zasady gospodarczego uszlachetniania biernego. Szczegółowy limit ilościowy winien być obciążony w roku, w którym wydano uprzednie pozwolenie.

7. Świadectwo pochodzenia sporządzone przez organizacje do tego upoważnione zgodnie z chińskim prawem, wydane jest zgodnie z protokołem A do Umowy, w odniesieniu do wszystkich wyrobów objętych niniejszym protokołem. Świadectwo zawiera odniesienie do uprzedniego pozwolenia wymienionego w ustępie 6 jako dowód, że wykazana w nim operacja przetwarzania została dokonana w Chinach.

8. Wspólnota dostarczy Chinom nazwy i adresy oraz wzory pieczęci używanych przez właściwe władze Wspólnoty, wydające uprzednie pozwolenia określone w ustępie 6.

9. Bez uszczerbku dla postanowień ustępów 1-8, Chiny i Wspólnota będą kontynuowały konsultacje w celu osiągnięcia rozwiązania zaakceptowanego przez wszystkie strony, umożliwiającego obu Umawiającym się Stronom skorzystanie z postanowień Umowy w sprawie obrotu uszlachetniającego biernego i zapewnienia w ten sposób skutecznego rozwoju handlu wyrobami włókienniczymi między Chinami i Wspólnotą.

ZAŁĄCZNIK 

(Opisy wyrobów kategorii wymienionych w niniejszym Załączniku znajdują się w załączniku I do Umowy)

KONTYNGENTY OPT

WSPÓLNOTOWE LIMITY ILOŚCIOWE

KategoriaJednostkaLata
p.m.p.m.p.m.

PROTOKÓŁ USTALEŃ DOTYCZĄCY REALIZACJI ARTYKUŁU 12 UMOWY

Do celów realizacji artykułu 12 Umowy obie Strony ustalają, że jeżeli wywóz surowców (wyroby znajdujące się w Załączniku do niniejszego Protokołu) podlega szczególnym środkom, praktykom lub politykom (takim jak pozwolenia, wytyczne podatkowe, celne lub inne), takie środki, praktyki lub polityki nie mogą powodować, że warunki dotyczące użytkowników Wspólnoty staną się mniej korzystne niż te, które dotyczą użytkowników w Chinach, szczególnie w zakresie rzeczywistego dostępu i cen.

W konsekwencji Chiny odstąpią od jakichkolwiek środków, praktyk i polityk, które mogą skutkować podwójnym stosowaniem cen.

Faktyczna realizacja zarówno artykułu 12 Umowy, jak i artykułu 11 Umowy dwustronnej w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi będzie podlegać okresowym rewizjom. W przypadku wystąpienia trudności zostaną niezwłocznie przeprowadzone konsultacje w celu podjęcia właściwych działań dla rozwiązania zaistniałych problemów.

ZAŁĄCZNIK 

Kod CNWyszczególnienie
5002 00Jedwab surowy
5003 10)Odpady jedwabiu
5003 90}
5004 00Przędza jedwabna
5005 00Przędza z odpadów jedwabiu
5007 20 11)Tkaniny jedwabne, zawierające przynajmniej 85 % jedwabiu
5007 20 21}
5007 20 51)
5007 90 10Pozostałe tkaniny
UZGODNIONY PROTOKÓŁ

W kontekście Umowy między Wspólnotą Europejską i Chińską Republiką Ludową obie Strony uzgodniły, co następuje:

1. W celu zapewnienia ciągłości przepływów handlowych, na zasadzie odstępstwa od postanowień artykułu 3 ustęp 1 Umowy, wyroby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik II, wysłane z Chin po dniu 31 grudnia 1994 roku i podlegające zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 517/94 ograniczeniom ilościowym, mogą być przywożone do Wspólnoty w roku 1995, bez konieczności posiadania pozwolenia na wywóz wydanego przez chińskie władze, pod warunkiem okazania zezwolenia na przywóz wydanego po dniu 31 grudnia 1994 roku przez właściwe władze Wspólnoty na mocy odpowiednich przepisów wspólnotowych obowiązujących przed dniem parafowania obecnej Umowy. Ilości w ten sposób przywożone w roku 1995 do Wspólnoty mają być zaliczone na poczet limitów ilościowych ustanowionych w załączniku II Umowy, a poziomy, dla których pozwolenia na wywóz mogą być wydane przez władze chińskie na rok 1995, mają być zredukowane przez równoważne ilości, pod warunkiem że ilości, w odniesieniu do których zezwolenia na przywóz zostały wydane przez właściwe władze Wspólnoty, zostały możliwie najszybciej notyfikowane Chinom i nie później niż do dnia 28 lutego 1995 roku.

2. Wyroby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik II, niepodlegające ograniczeniom ilościowym w Republice Austrii, Republice Finlandii i Królestwie Szwecji przed dniem 1 stycznia 1995 roku, nie będą podlegały limitom ilościowym określonym w artykule 3 ustęp 1 Umowy i systemowi podwójnej kontroli określonemu w protokole A, pod warunkiem że zostały wysłane z Chińskiej Republiki Ludowej do Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 1995 roku, zostały przedstawione do przywozu w jednym z tych Państw Członkowskich przed dniem 31 marca 1995 roku i są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznej konsumpcji w przedmiotowym kraju przystępującym.

3. Uwzględniając część kontyngentów z roku 1995 już przydzielonych importerom przez właściwe władze na terytorium WE na początku roku i konsekwencje takiego przydziału dla zarządzania wywozem w ramach Umowy w 1995 roku, Strony postanawiają przeprowadzić konsultacje, szczególnie w zakresie rozliczeń, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania trudności i zapewnienia współpracy w realizacji Umowy.

W imieniu delegacji Chińskiej Republiki LudowejW imieniu delegacji Wspólnoty Europejskiej

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.