Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.199.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2003 r.

UMOWA
w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej Wspólnotą),

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA CHILE (zwana dalej Chile),

z drugiej strony,

zwane dalej Stronami;

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę ramową w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Chile, zawartą w dniu 20 grudnia 1990 roku;

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki oraz technologii dla rozwoju gospodarczego i społecznego Stron oraz artykułu 16 Umowy ramowej w sprawie współpracy, podpisanej we Florencji dnia 21 czerwca 1996 roku, który prowadzi do ostatecznego ustanowienia stowarzyszenia politycznego i gospodarczego,

UWZGLĘDNIAJĄC bieżącą współpracę naukową i technologiczną między Wspólnotą a Chile;

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota oraz Chile prowadzą działania z zakresu badań i rozwoju technologicznego, włączając projekty demonstracyjne określone w artykule 2 litera d), w dziedzinach leżących we wspólnym interesie, oraz że wzajemne korzyści mogą wynikać z udziału jednej ze Stron w badaniach i rozwoju drugiej Strony, na zasadzie wzajemności;

PRAGNĄC stworzyć formalną podstawę współpracy w badaniach naukowych i technologicznych w celu rozszerzenia i nasilenia prowadzenia działań z zakresu współpracy w dziedzinach leżących we wspólnym interesie oraz w celu wspierania zastosowania rezultatów tej współpracy dla dobra gospodarczego i społecznego obu Stron;

UWZGLĘDNIAJĄC, że niniejsza Umowa jest częścią ogólnej współpracy między Chile a Wspólnotą,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Cel

Strony wspierają i ułatwiają współpracę z zakresu badań naukowych i działań na rzecz rozwoju w dziedzinie nauki i technologii, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Wspólnoty oraz Chile.

Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy:

a) "działania z zakresu współpracy" oznacza wszelkie działania obejmujące wspólne badania naukowe, które Strony podejmują lub wspierają zgodnie z niniejszą Umową;

b) "informacja" oznacza dane naukowe lub technologiczne, wyniki i metody prowadzenia badań naukowych i prac na rzecz rozwoju, pochodzące ze wspólnych badań naukowych prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkie inne dane uznane za niezbędne do prowadzenia działań z zakresu współpracy przez uczestników, a także, w razie potrzeby, przez same Strony;

c) "własność intelektualna" otrzymuje znaczenie określone w artykule 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku oraz Porozumienie TRIPs;

d) "wspólne badania" oznaczają badania, rozwój technologiczny lub projekt demonstracyjny, wykonywane przy finansowym wsparciu jednej lub obu Stron, obejmujące współpracę między uczestnikami zarówno ze Wspólnoty, jak i z Chile;

e) "projekt demonstracyjny" oznacza projekt mający na celu prezentacje efektywności nowych technologii, procesów, usług lub produktów oferujących potencjalne korzyści ekonomiczne, które jednak nie mogą być bezpośrednio wykorzystane do celów handlowych;

f) "badania i rozwój" (R + D) oznacza kreatywną pracę prowadzoną systematycznie w celu powiększenia zakresu wiedzy humanistycznej, społecznej, kulturowej i technologicznej oraz jej wykorzystania do nowych zastosowań;

g) "uczestnik" lub "podmiot badawczy" oznacza wszelkie osoby fizyczne lub prawne, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne osoby prawne lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub Chile uczestniczące w działaniach z zakresu współpracy, włączając same Strony.

Artykuł  3

Zasady

Działania z zakresu współpracy prowadzone są na podstawie następujących zasad:

a) wzajemnych korzyści, opartych na ogólnej równowadze korzyści;

b) wzajemnego dostępu do działań z zakresu badań i rozwoju technologicznego, podejmowanych przez każdą ze Stron;

c) terminowej wymiany informacji, która może wpłynąć na działania z zakresu współpracy;

d) właściwej ochrony praw własności intelektualnej.

Artykuł  4

Zakres współpracy

1. Współpraca w ramach niniejszej Umowy może obejmować wszystkie działania z zakresu badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, zwane dalej "BRT", zawarte w pierwszym obszarze działań programu ramowego na podstawie artykułu 164 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i wszystkie podobne działania BRT z tego zakresu prowadzone w Chile w odpowiednich dziedzinach nauki i technologii.
2. Niniejsza Umowa nie ma wpływu na uczestnictwo Chile, jako kraju rozwijającego się, w działaniach wspólnotowych w dziedzinie badań naukowych na rzecz rozwoju.
Artykuł  5

Formy współpracy

Strony wspierają udział organów badawczych i rozwoju technologii w działaniach z zakresu współpracy na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie ze swoimi regulacjami oraz polityką wewnętrzną, w celu stwarzania podobnych możliwości w ramach swoich badaniach i rozwoju naukowym oraz działań z zakresu technologii.

Wspólne działania mogą mieć następujące formy:

1) uczestnictwo chilijskich podmiotów badawczych i rozwoju technologicznego w projektach BRT w ramach programu ramowego oraz wzajemne uczestnictwo podmiotów badawczych i rozwoju technologicznego prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty w projektach chilijskich w podobnych dziedzinach BRT. Uczestnictwo to podlega przepisom i procedurom mającym zastosowanie dla każdej ze Stron;

2) wymiana projektów BRT już zrealizowanych zgodnie z procedurami stosowanymi w odniesieniu do programów BRT każdej ze Stron;

3) wspólne projekty BRT na podstawie ich polityki w zakresie nauki i technologii, w szczególności odnoszącej się do przyszłych działań naukowych i technologicznych;

4) wizyty oraz wymiany naukowców oraz ekspertów technicznych, a także specjalistów publicznych, uniwersyteckich oraz prywatnych w dziedzinie ustalania i realizacji polityki z zakresu nauki i technologii;

5) wspólna organizacja seminariów, konferencji, sympozjów oraz warsztatów, a także uczestnictwo ekspertów w tych działaniach;

6) sieć współpracy naukowej oraz szkolenia dla naukowców;

7) uzgodnione działania w celu upowszechniania wyników, wymiany doświadczeń w ramach wspólnych projektów BRT już sfinansowanych lub w celu ich koordynacji;

8) wymiana i użyczanie sprzętu i materiałów, łącznie ze wspólnym użytkowaniem zaawansowanych urządzeń badawczych;

9) wymiana informacji takich, jak wiedza praktyczna, przepisy ustawowe i wykonawcze oraz programy odpowiednie w celu współpracy zgodnie z niniejszą Umową;

10) jakiekolwiek inne metody, które mogłyby być zalecane przez Komitet Sterujący oraz uważanych za zgodne z polityką oraz procedurami mającymi zastosowanie dla obu Stron.

Artykuł  6

Koordynacja i ułatwienie działań z zakresu współpracy

a) Koordynacja i ułatwienie działań z zakresu współpracy na podstawie niniejszej Umowy realizowane będą w imieniu Chile przez Krajową Komisję Badań Naukowych i Technologicznych (CONICYT), zdecentralizowanego organu Ministerstwa Edukacji, posiadającego osobowość prawną, lub jakichkolwiek innych organów, o których Chile może powiadomić w każdej chwili przy uprzednim pisemnym powiadomieniu, oraz w imieniu Wspólnoty, przez służby Komisji Wspólnot Europejskich, odpowiedzialne za politykę i działania Wspólnoty w ramach BRT, działające jako organy wykonawcze.

b) Organy wykonawcze powołują Komitet Sterujący do spraw Współpracy Naukowej i Technologicznej, zwany dalej "Komitetem Sterującym" w celu zarządzania wykonywaniem niniejszej Umowy; Komitet ten składać się będzie z równej liczby oficjalnych przedstawicieli reprezentujących każdą ze Stron, oraz współprzewodniczących pochodzących z każdej ze Stron; Komitet uchwali swój regulamin.

c) Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) wspieranie i planowanie różnych form działań z zakresu współpracy, wspomnianych w artykułach 2 i 4 niniejszej Umowy, a także tych, które będą realizowane w ramach BRT w celu rozwoju;

2) wskazywanie na rok następny, na podstawie artykułu 5 punkt 1 i 2, wśród potencjalnych sektorów współpracy w ramach BRT, sektorów lub podsektorów mających pierwszeństwo i leżących we wspólnym interesie, w odniesieniu do których zakładana jest współpraca;

3) proponowanie, na podstawie artykułu 5 punkt 2, naukowcom z obu stron wymiany projektów, które mogłyby przynieść korzyści oraz wzajemnie się uzupełniać;

4) opracowywanie zaleceń na podstawie artykułu 5 punkt 10;

5) doradzanie Stronom w sprawie sposobów pogłębiania i usprawniania współpracy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie;

6) dokonywanie przeglądu efektywności funkcjonowania oraz realizacji niniejszej Umowy, włączając ocenę bieżących projektów z zakresu współpracy obejmujących Chile jako kraj rozwijający się, w ramach działań Wspólnoty w dziedzinie badań w celu rozwoju;

7) dostarczanie Stronom corocznego sprawozdania dotyczącego statusu, osiągniętego poziomu i efektywności współpracy podjętej na mocy niniejszej Umowy. Sprawozdanie to zostanie przekazane Wspólnej Komisji ustanowionej na podstawie Umowy ramowej w sprawie współpracy z czerwca 1996 roku.

d) Komitet Sterujący zasadniczo odbywa posiedzenia raz do roku, najlepiej przed posiedzeniem Wspólnego Komitetu ustanowionego na podstawie Umowy ramowej w sprawie współpracy z 1996 roku, zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem, oraz będzie odnosić się do niego. Posiedzenia zwoływane będą na przemian we Wspólnocie oraz w Chile. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być organizowane na wniosek każdej ze Stron.

e) Decyzje Komitetu Sterującego zapadają w drodze konsensusu. Na każdym posiedzeniu sporządza się Protokół obejmujący rejestr decyzji oraz głównych zagadnień rozpatrywanych na tym posiedzeniu. Protokół ten jest zatwierdzany przez współprzewodniczących Komitetu Sterującego.

f) Każda ze Stron będzie uczestniczyć w kosztach swojego udziału w posiedzeniach Komitetu Sterującego. W odniesieniu do tych posiedzeń, wydatki, koszty podróży i zakwaterowania uczestników ponoszone będą przez Strony, które reprezentują. Jakiekolwiek inne koszty związane z posiedzeniami ponosi Strona Przyjmująca.

Artykuł  7

Finansowanie

a) Naukowe i technologiczne działania z zakresu współpracy są uzależnione od dostępności odpowiednich funduszy oraz od mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych, polityki i programów. Koszty ponoszone w związku z wybranymi wspólnymi działaniami są ponoszone wspólnie przez uczestników, bez przekazywania funduszy przez jedną Stronę na rzecz drugiej Strony.

b) W przypadku gdy mechanizm współpracy jednej ze Stron przyznaje wsparcie ekonomiczne dla uczestników drugiej Strony, takie subwencje, wkłady finansowe lub inne, mające na celu wspieranie tych działań, przyznawane są jako wolne od opłat i należności celnych, na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie na terytorium każdej ze Stron.

c) Projekty BRT, obejmujące Chile jako kraj rozwijający się, sponsorowane w ramach działań Wspólnoty w dziedzinie badań w celu rozwoju, będą wyłączone z zakresu postanowień określonych w literze a).

Artykuł  8

Wjazd personelu i urządzeń

Zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, każda ze Stron podejmuje wszystkie właściwe kroki i dokłada wszelkich starań, mających na celu ułatwienie wjazdu, pobytu i wyjazdu ze swego terytorium osób, przedmiotów, danych i urządzeń związanych z działaniami z zakresu współpracy lub wykorzystywanych do takich działań na mocy niniejszej Umowy.

Artykuł  9

Upowszechnianie i wykorzystywanie informacji

1. Upowszechnianie i wykorzystywanie informacji oraz zarządzanie, przydział i wykonywanie praw własności intelektualnej, wynikających z prowadzenia wspólnych badań na mocy niniejszej Umowy, podlega zasadom określonym w Załączniku do niniejszej Umowy.
2. Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy.
Artykuł  10

Zakres terytorialny stosowania

Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, na terytoriach, na których stosowany jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, na warunkach ustanowionych w tym Traktacie oraz, z drugiej strony, na terytorium Republiki Chile. Powyższe nie wyłącza działań z zakresu współpracy na pełnym morzu, w przestrzeni kosmicznej, ani na terytorium państw trzecich, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł  11

Wejście w życie, rozwiązanie i rozstrzyganie sporów

a) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem dokonania wzajemnych pisemnych notyfikacji przez obie Strony o zakończeniu niezbędnych właściwych procedur wewnętrznych.

b) Niniejsza Umowa zawarta jest na okres wstępny pięciu lat oraz może zostać automatycznie odnowiona po dokonaniu oceny jej wykonywania w przedostatnim roku, na okres następnych pięciu lat.

c) Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za porozumieniem Stron. Zmiany wchodzą w życie na takich samych zasadach, jak wspomniano w literze a).

d) Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w dowolnym momencie, w formie pisemnej notyfikacji przekazywanej kanałami dyplomatycznymi, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wygaśnięcie niniejszej Umowy nie wpływa na ważność ani okres obowiązywania wszelkich ustaleń zawartych na mocy niniejszej Umowy, ani szczególnych praw i obowiązków ustanowionych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Umowy.

e) Wszystkie sprawy lub spory związane z wykładnią lub wprowadzeniem w życie niniejszej Umowy rozstrzygane są w drodze wzajemnego porozumienia Stron.

Artykuł  12

Niniejszą Umowę sporządzono dwóch egzemplarzach w języku angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim, i każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani Pełnomocnicy, należycie w tym celu umocowani, podpisali niniejszą Umowę.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

(podpis pominięto)

Por la República de Chile

På Republikken Chiles vegne

Für die Republik Chile

Για τη Δημοκρατία της Χιλής

For the Republic of Chile

Pour la République du Chili

Per la Repubblica del Cile

Voor de Republiek Chili

Pela República do Chile

Chilen tasavallan puolesta

För Republiken Chile

(podpis pominięto)

ZAŁĄCZNIK

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Niniejszy Załącznik jest częścią "Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile", zwanej dalej "Umową".

Prawa własności intelektualnej, powstałe lub nabyte na mocy umowy, są przyznawane w sposób przewidziany w niniejszym załączniku.

I. STOSOWANIE

O ile Strony nie postanowiły inaczej, niniejszy Załącznik ma zastosowanie do wspólnych badań naukowych podejmowanych zgodnie z Umową.

II. WŁASNOŚĆ, PRZYDZIAŁ I WYKONYWANIE PRAW

1. Do celów niniejszego Załącznika pojęcie "własności intelektualnej" (IP) jest określone w artykule 2 litera c) Umowy.

2. Niniejszy Załącznik odnosi się do przydziału praw i korzyści Stron oraz ich uczestników. Każda ze Stron oraz jej uczestnicy zapewniają, że druga ze Stron oraz jej uczestnicy mogą uzyskać prawa własności intelektualnej, przydzielone jej zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Niniejszy Załącznik nie zmienia ani też nie stanowi przeszkody dla przydziału praw, korzyści oraz własności intelektualnej między Stroną a jej obywatelami lub uczestnikami, oraz reguł upowszechniania i wykorzystywania informacji, które będą ustalone na mocy przepisów ustawowych oraz praktyk stosowanych przez każdą ze Stron.

3. Strony kierują się także następującymi zasadami, które powinny być przewidziane w ustaleniach umownych:

a) skuteczna ochrona własności intelektualnej. Strony oraz ich uczestnicy zapewniają wzajemne powiadamianie we właściwym czasie o powstaniu jakiejkolwiek własności intelektualnej, utworzonej na podstawie Umowy lub jej ustaleń wykonawczych oraz przewidują ochronę tej własności we właściwy sposób;

b) efektywne wykorzystanie wyników, z uwzględnieniem wkładów wniesionych przez Strony i ich uczestników;

c) niedyskryminacyjne traktowanie uczestników drugiej Strony w porównaniu do traktowania przyznanego własnym uczestnikom;

d) ochrona gospodarczych informacji poufnych.

4. Uczestnicy wspólnie wprowadzą Plan Zarządzania Technologią (TMP). TMP jest szczególną umową, która zostaje zawarta między uczestnikami wspólnych badań naukowych, określającą odpowiednio ich prawa i obowiązki, włącznie z tymi, które wynikają z posiadania i używania, wraz z publikacją informacji i własności intelektualnej powstałych w toku prowadzenia wspólnych badań.

TMP zostanie zatwierdzony przez agencję finansującą Strony uczestniczącej w finansowaniu badań, przed zawarciem odpowiednich szczegółowych umów w sprawie współpracy na rzecz rozwoju. TMP są opracowywane z zachowaniem przepisów ustawowych i wykonawczych, obowiązujących dla każdej ze Stron, z uwzględnieniem celów wspólnych badań naukowych, odpowiednich wkładów finansowych lub innych Stron oraz uczestników, korzystnych i niekorzystnych aspektów licencjonowania na danym terytorium lub w odniesieniu do obszarów wykorzystania, transferu danych, przekazywania towarów lub usług, wymogów nałożonych przez obowiązujące przepisy ustawowe oraz do innych czynników uznanych za odpowiednie przez uczestników. Prawa i obowiązki dotyczące badań i informacji uzyskanych przez zaproszonych naukowców (np. naukowców niepochodzących od Strony lub niebędących uczestnikami) nieodnoszące się do własności intelektualnej są także objęte wspólnymi planami zarządzania technologią.

W odniesieniu do własności intelektualnej, TMP zwykle określa, między innymi, własność, ochronę, prawa użytkownika do celów badania i rozwoju, wykorzystania i upowszechniania, w tym ustaleń w odniesieniu do wspólnych publikacji, prawa i obowiązki wizytujących naukowców oraz procedury rozstrzygania sporów. TMP może również określać informacje podstawowe i uzupełniające, podlegające licencjonowaniu i dostarczeniu.

5. Informacja lub własność intelektualna powstałe w trakcie wspólnych badań i nieujęte w TMP, jest przydzielana, za zgodą Stron, zgodnie z zasadami określonymi w TMP. W przypadku braku porozumienia, taka informacja lub własność intelektualna jest wspólną własnością wszystkich uczestników wspólnego badania, podczas którego powstała informacja lub własność intelektualna. Każdy uczestnik objęty niniejszymi postanowieniami ma prawo wykorzystywania takich informacji lub własności intelektualnej do własnych celów handlowych bez ograniczenia geograficznego.

6. Każda ze Stron zapewnia przydział praw własności intelektualnej drugiej Stronie i jej uczestnikom zgodnie z niniejszymi zasadami.

7. Utrzymując warunki konkurencji w dziedzinach objętych niniejszą Umową, każda ze Stron dokłada starań w celu zapewnienia, że prawa nabyte zgodnie z niniejszą Umową są wykonywane w sposób wspierający w szczególności:

i) upowszechnianie oraz wykorzystywanie informacji powstałych, ujawnionych lub w inny sposób udostępnionych zgodnie z niniejszą Umową; oraz

ii) przyjęcie i spełnianie norm międzynarodowych.

8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie stanowi przeszkody dla praw lub obowiązków uczestników, zgodnych z niniejszym Załącznikiem.

III. DZIEŁA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM I UTWORY LITERACKIE O CHARAKTERZE NAUKOWYM

Prawa autorskie przysługujące Stronom lub ich uczestnikom są traktowane zgodnie z Aktem Paryskim Konwencji Berneńskiej i Porozumieniem TRIPs. Prawa własności intelektualnej będą chronić końcową postać, ale nie pomysły, procedury, metody lub wzory matematyczne jako takie. W szczególnych przypadkach do wyłącznych praw mogą być wprowadzane jedynie ograniczenia lub wyłączenia, jednakże nie stanowiąc przeszkody dla normalnego wykorzystania wyników ani nie zagrażając w nieuzasadniony sposób prawnie chronionych interesów posiadacza tych praw.

Bez uszczerbku dla sekcji IV i V, oraz jeżeli nie uzgodniono inaczej w TMP, publikacje wyników badań dokonywane są wspólnie przez Strony lub uczestników. Z zastrzeżeniem wspomnianej ogólnej reguły, stosuje się następujące procedury:

1. W przypadku opublikowania przez Stronę lub organy publiczne tej Strony czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, w tym także prezentacji wideo i oprogramowania, powstałych w wyniku wspólnych badań na podstawie niniejszej Umowy, druga Strona ma prawo do ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na tłumaczenie, reprodukcję, adaptację, przenoszenie oraz publiczne upowszechnianie takich dzieł.

2. Strony dokładają starań w celu możliwie najszerszego upowszechnienia utworów literackich o charakterze naukowym, powstałych w wyniku wspólnych badań na podstawie Umowy, oraz do ich publikacji przez niezależne wydawnictwa.

3. Wszystkie egzemplarze dzieła chronionego prawem autorskim, które ma zostać upowszechnione publicznie i przygotowane zgodnie z niniejszymi postanowieniami, są opatrzone nazwiskami autora lub autorów dzieła, o ile autor lub autorzy wyraźnie nie odmówią ujawnienia ich nazwisk. Egzemplarze opatrzone są również czytelnym potwierdzeniem wsparcia obu Stron w zakresie współpracy.

IV. WYNALAZKI ORAZ INNE WYNIKI NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE

Wynalazki oraz inne wyniki naukowe i technologiczne powstałe w ramach działań z zakresu współpracy między Stronami, jeżeli nie uzgodniono inaczej, będą ich własnością.

V. INFORMACJE NIEJAWNE

A. Informacje niejawne w formie dokumentacji

1. Każda ze Stron lub, odpowiednio, jej pełnomocnicy lub uczestnicy możliwie najwcześniej, najlepiej w planie zarządzania technologią, wskazują informacje, które zgodnie z ich wolą mają pozostać niejawne w odniesieniu do Umowy, uwzględniając między innymi następujące kryteria:

a) poufny charakter informacji w znaczeniu, że informacje jako takie lub w określonym układzie lub połączeniu ich elementów, nie są powszechnie znane ani łatwo dostępne za pomocą środków prawnych ekspertom w danych dziedzinach;

b) rzeczywistą lub potencjalną wartość handlową informacji z tytułu objęcia ich tajemnicą;

c) uprzednią ochronę informacji w znaczeniu, że względem tych informacji osoba prawnie sprawująca kontrolę podjęła działania zasadne w danych okolicznościach, mające na celu zachowanie tajności informacji.

Strony i ich uczestnicy w niektórych przypadkach mogą wyrazić zgodę, jeżeli nie uzgodniono inaczej, że część lub całość informacji dostarczonych, wymienianych lub powstałych w trakcie wspólnych badań naukowych, realizowanych zgodnie z Umową, nie może zostać ujawniona.

2. Każda Strona zapewnia, że Strona i jej uczestnicy w sposób jasny określają informacje niejawne, na przykład przez właściwe oznaczanie lub wskazówki ograniczające. Powyższe ma również zastosowanie do każdej reprodukcji wymienionej informacji, w całości lub w części.

Strona otrzymująca niejawne informacje na mocy niniejszej Umowy szanuje ich uprzywilejowany charakter. Ograniczenia te wygasają automatycznie, kiedy informacja zostaje podana przez właściciela do wiadomości publicznej.

3. Informacje niejawne, przekazane na mocy niniejszej Umowy i otrzymane od drugiej Strony, mogą zostać ujawnione przez Stronę je otrzymującą osobom Strony lub osobom zatrudnionym przez Stronę otrzymującą informacje oraz innym zainteresowanym służbom lub agencjom Strony otrzymującej informacje, upoważnionym do tego dla szczególnych celów prowadzonych wspólnych badań, pod warunkiem że wszelkie takie niejawne informacje są ujawnione wyłącznie pod warunkiem poufności i będą łatwo rozpoznawalne jako takie, jak określono powyżej.

4. Za uprzednią, pisemną zgodą Strony dostarczającej niejawne informacje, Strona otrzymująca te informacje może rozpowszechniać takie niejawne informacje szerzej niż jest to dopuszczone w punkcie 3. Strony współpracują w rozwijaniu procedur wnioskowania o zgodę i otrzymywania wcześniejszej pisemnej zgody na takie szersze upowszechnianie, oraz każda ze Stron udziela takiej zgody w zakresie dopuszczonym jej krajową polityką oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

B. Informacje niejawne, w formie innej niż dokumentacja

Informacje niejawne bądź inne poufne informacje w formie innej niż dokumentacja przekazywane na seminariach i innych posiedzeniach zorganizowanych z mocy niniejszej Umowy, lub informacje wynikające z przydziału obowiązków pracownikom, korzystania z obiektów lub wspólnych projektów, są przez Strony lub ich uczestników traktowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Załączniku dla informacji w formie dokumentacji, jednak pod warunkiem że odbiorca takich niejawnych lub innych poufnych lub uprzywilejowanych informacji ma świadomość poufnego charakteru przekazanych informacji w chwili, gdy następuje ich przekazanie.

C. Kontrola

Każda Strona podejmuje starania w celu zapewnienia, że informacje niejawne, otrzymane przez nią zgodnie z niniejszą Umową, są kontrolowane, jak przewidziano w niniejszym Załączniku. Jeżeli jedna ze Stron ma świadomość, że nie będzie lub ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że może nie być w stanie wypełnić postanowień sekcji A i B w zakresie nieupowszechniania, niezwłocznie powiadamia drugą Stronę. Następnie Strony konsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.