Bułgarska krajowa procedura przyznawania ograniczonych praw przewozowych w ruchu lotniczym.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.163.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

Bułgarska krajowa procedura przyznawania ograniczonych praw przewozowych w ruchu lotniczym

(2010/C 163/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2010 r.)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 847/2004 w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, Komisja Europejska publikuje następującą procedurę krajową dotyczącą rozdziału praw przewozowych między kwalifikujących się wspólnotowych przewoźników lotniczych, w przypadkach gdy prawa te ograniczone są umowami o komunikacji lotniczej z państwami trzecimi.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I ŁĄCZNOŚCI

ROZPORZĄDZENIE NR 847

z dnia 15 stycznia 2010 r

ustanawiające krajową procedurę udzielania wspólnotowym przewoźnikom lotniczym ustanowionym w Republice Bułgarii dostępu do rynku przewozów lotniczych objętych umowami o komunikacji lotniczej zawartymi przez Republikę Bułgarii z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady i procedury udzielania wspólnotowym przewoźnikom lotniczym ustanowionym w Republice Bułgarii dostępu do rynku przewozów lotniczych objętych umowami o komunikacji lotniczej zawartymi przez Republikę Bułgarii z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej (państwa trzecie).

Art. 2. Jeśli umowa międzynarodowa zawarta z państwem trzecim ustanawia ograniczenia dotyczące liczby wspólnotowych przewoźników lotniczych kwalifikujących się do wyznaczenia do obsługi przewozów lotniczych objętych umowami lub dotyczące korzystania z praw przewozowych, takie jak: ograniczenia dotyczące częstotliwości przewozów, oferowanej zdolności przewozowej lub liczby obsługiwanych punktów, dostępu do rynku przewozów objętych umowami udziela się po przeprowadzeniu procedury przetargowej zgodnej z niniejszym rozporządzeniem.

INFORMACJA

Art. 3. (1) Na stronach Ministerstwa Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz Dyrekcji Generalnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (DG ULC) publikowane i regularnie aktualizowane są informacje dotyczące:

1. umów międzynarodowych zawartych przez Republikę Bułgarii z państwami trzecimi, przewozów objętych takimi umowami, określonych tras oraz innych praw przewozowych;

2. liczby przewoźników lotniczych, którzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z takimi umowami;

3. liczby wyznaczeń i daty ich wejścia w życie;

4. wynegocjowanej częstotliwości i zdolności przewozowej;

5. częstotliwości i zdolności przewozowej wynikającej z aktu wyznaczenia;

6. planowanych negocjacji dwustronnych między Republiką Bułgarii i jakimkolwiek państwem trzecim;

7. zarządzeń na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 18 i art. 19, w ciągu trzech dni od ich wydania;

8. listę podmiotów, które złożyły wstępny wniosek o wyznaczenie do obsługi komercyjnych przewozów lotniczych lub wniosek o udział w przetargu, w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania takiego wniosku;

9. wstępne i końcowe sprawozdania komisji, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 3;

10. orzeczenia sądu w sprawach odwołań od zarządzeń Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności.

(2) Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz dyrektor generalny DG ULC w drodze zarządzenia powołują osoby odpowiedzialne za publikację informacji, o których mowa w ust. 1, przez okres trzech lat.

WARUNKI OGÓLNE PRZYZNANIA DOSTĘPU DO RYNKU

Art. 4. Dostęp do rynku przewozów objętych umowami można przyznać dowolnemu wspólnotowemu przewoźnikowi lotniczemu ustanowionemu w Republice Bułgarii, jeśli:

1. posiada ważną koncesję i certyfikat przewoźnika lotniczego;

2. nie podlega zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty na mocy rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE.

WSTĘPNY WNIOSEK O WYZNACZENIE

Art. 5. (1) Każdy podmiot spełniający wymogi art. 4 może wystąpić do DG ULC z wnioskiem o wyznaczenie do obsługi przewozów objętych umowami.

(2) Wstępny wniosek musi zawierać:

1. poświadczone przez wnioskodawcę kopie koncesji i certyfikatu przewoźnika lotniczego;

2. dowód spełnienia wymogów art. 4;

3. informacje o wnioskowanym wyznaczeniu - przewozy objęte umowami, określona trasa, godziny startu i lądowania, typ statków powietrznych, planowana zdolność przewozowa i częstotliwość.

Art. 6. Jeśli przewozy objęte umowami, których dotyczy złożony wstępny wniosek, podlegają ograniczeniom w zakresie praw przewozowych, Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności wydaje zarządzenie wszczynające procedurę przetargową w ciągu 30 dni od otrzymania wstępnego wniosku.

Art. 7. Jeśli przewozy objęte umowami, których dotyczy złożony wstępny wniosek, nie podlegają ograniczeniom w zakresie praw przewozowych, dostępu do rynku udziela się bez zastosowania procedury przetargowej, zgodnie z rozdziałem VI.

PROCEDURA PRZETARGOWA NA DOSTĘP DO RYNKU

Art. 8. (1) Procedura przetargowa jest wszczynana zarządzeniem Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności.

(2) Procedura przetargowa jest wszczynana z inicjatywy Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności, na wniosek DG ULC lub na warunkach określonych w art. 6.

(3) Zarządzenie określa co najmniej przewozy objęte umowami, dozwoloną liczbę wyznaczonych podmiotów, dostępne częstotliwości i/lub zdolność przewozową, zasady, którym podlega procedura, termin składania wniosków o udział oraz datę, godzinę i miejsce otwarcia wniosków.

(4) Termin składania wniosków o udział określany jest zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1 i wynosi co najmniej 45 dni od daty wydania zarządzenia.

(5) Z chwilą publikacji zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz DG ULC, informacje o procedurze przetargowej są publikowane również w dwóch gazetach codziennych o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje określają co najmniej przewozy objęte umowami, w odniesieniu do których wszczyna się procedurę przetargową, termin składania wniosków o udział, termin przeprowadzenia procedury przetargowej oraz strony internetowe, na których opublikowano zarządzenie.

(6) Jeśli procedurę przetargową wszczęto w związku ze złożeniem wstępnego wniosku, o którym mowa w art. 5, informacje o takiej procedurze wysyła się również podmiotom, które złożyły wnioski.

Art. 9. (1) Wnioskodawca musi przekazać wniosek o udział w procedurze przetargowej do DG ULC w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie sam lub poprzez upoważnionego przedstawiciela, osobiście lub pocztą. Na kopercie musi znajdować się adres korespondencyjny, numer telefonu oraz, w miarę możliwości, numer faksu i adres e-mail, a także wskazanie przewozów objętych umowami, których dotyczy składany wniosek.

(2) Po przyjęciu wniosku na kopercie umieszcza się numer seryjny, datę i godzinę odbioru oraz odnotowuje się wspomniane dane w rejestrze.

(3) W procedurze przetargowej nie uwzględnia się wniosków złożonych po terminie bądź w uszkodzonej kopercie. Wspomniane okoliczności odnotowuje się w rejestrze, o którym mowa w ust. 2.

(4) Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku bułgarskim, w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez wnioskodawcę. Wszelkim dokumentom w językach obcych towarzyszy uwierzytelnione tłumaczenie na język bułgarski.

Art. 10. (1) Wnioski muszą określać przewozy objęte umowami, planowaną zdolność przewozową i częstotliwość przewozów.

(2) Do wniosku załącza się następujące dokumenty, stanowiące jego integralną część:

1. poświadczone przez wnioskodawcę kopie jego certyfikatu przewoźnika lotniczego i koncesji oraz szczegółowe informacje o sposobie ustanowienia - w przypadku wnioskodawców, których certyfikaty i licencje nie zostały wydane przez DG ULC;

2. plan gospodarczy rozwoju przewozów objętych umowami przez okres 36 miesięcy od planowanej daty rozpoczęcia obsługi przewozów, w tym:

a) przegląd rynku przewozów lotniczych, z podaniem wskaźników ilościowych w odpowiednich przypadkach, obejmujący: istniejące przepływy ruchu w zakresie przewozów objętych umowami (bezpośredni, tranzytowy, pochodzący z Bułgarii lub z innych krajów); oczekiwane tempo wzrostu tych przepływów; aktualna struktura ruchu według typów pasażerów (klasa biznesowa, klasa turystyczna lub inne); ruch, jaki będzie generowany, włącznie z podziałem według typów pasażerów; proponowane taryfy lotnicze i ceny końcowe dla każdego typu pasażerów; usługi świadczone dodatkowo, które wnioskodawca zamierza oferować w związku z przewozami objętymi umowami; korzyści (pod względem cen, jakości i/lub inne) dla użytkowników związane z proponowanymi przewozami; rozkład takich korzyści według miejsc pochodzenia przepływów ruchu;

b) trasa, godziny startu i lądowania;

c) preliminarz dochodów i wydatków;

d) inwestycje oraz informacje o źródłach finansowania przewozów objętych umowami;

e) typ statków powietrznych, zdolność przewozowa i konfiguracja;

f) oczekiwany współczynnik wykorzystania miejsc;

g) ewentualna możliwość połączenia przewozów objętych umowami z innymi przewozami lotniczymi;

h) dostęp klientów do proponowanych usług (sieć sprzedaży biletów, obsługa internetowa); informacje o ewentualnie stosowanym systemie obsługi klienta;

i) informacje o ewentualnej współpracy przedsiębiorstwa z innymi przewoźnikami lotniczymi;

j) data rozpoczęcia obsługi przewozów objętych umowami i okres, w którym będą obsługiwane;

k) wszelkie inne informacje istotne do celów oceny.

Art. 11. (1) Procedurę przetargową przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności, składająca się z dwóch przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz trzech przedstawicieli DG ULC.

(2) Zarządzenie powołuje również zastępców.

(3) Skład komisji ogłasza się po upływie terminu składania wniosków.

(4) Po powołaniu komisji jej członkowie oświadczają na piśmie, że:

1. nie mają istotnego interesu w udzieleniu dostępu do rynku podmiotom uczestniczącym w przetargu;

2) nie są powiązani, w rozumieniu ustawy o handlu, z wnioskodawcami ani z członkami ich organów zarządu bądź nadzoru;

3) nie mają prywatnego interesu, w rozumieniu ustawy o zapobieganiu konfliktom interesów i ujawnianiu ich, w wyznaczeniu określonego przewoźnika lotniczego.

(5) Komisja rozpatruje złożone wnioski i towarzyszące im dokumenty, decyduje, czy wnioskodawców należy dopuścić do etapu oceny, a następnie dokonuje oceny i przygotowuje ranking dopuszczonych wnioskodawców.

Art. 12. (1) Komisja rozpoczyna prace w dniu wskazanym w zarządzeniu wszczynającym procedurę przetargową i w ciągu 30 dni sporządza wstępne sprawozdanie ze swoich prac.

(2) Wnioskodawców powiadamia się na piśmie o wszelkich zmianach daty i godziny otwarcia wniosków.

(3) Komisja otwiera wnioski w kolejności, w jakiej zostały złożone i sporządza listę zawartych w nich dokumentów.

(4) Podczas wykonywanych przez komisję czynności, o których mowa w ust. 3, mogą być dostępni wnioskodawcy lub ich upoważnieni przedstawiciele.

(5) Komisja weryfikuje przestrzeganie przez wnioskodawców przepisów art. 4, a także zgodność wniosków z wymogami art. 10.

(6) Komisja może w dowolnym terminie dokonać weryfikacji danych przedłożonych przez wnioskodawców i, w razie potrzeby, zażądać przedstawienia, na piśmie i w określonym terminie, dodatkowych dowodów potwierdzających fakty przedstawione we wniosku.

Art. 13. (1) Komisja wyklucza z udziału i nie dopuszcza do procedury oceny wnioskodawców niespełniających wymogów art. 4 lub takich, którzy nie złożyli dokumentów wymaganych na mocy art. 10 w terminie, o którym mowa w ust. 2.

(2) W razie stwierdzenia przez Komisję, że nie złożono dokumentu wymaganego na mocy art. 10, powiadamia ona o tym wnioskodawcę i umożliwia mu złożenie takiego dokumentu w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty odbioru powiadomienia.

(3) Komisja prowadzi całość korespondencji z wnioskodawcami na piśmie - powiadomienia są dostarczane osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane faksem.

Art. 14. Podczas procedury przetargowej wnioskodawcy mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia komisji o wszelkich zmianach w okolicznościach, o których mowa w art. 4 i 10.

Art. 15. (1) Komisja ocenia wnioskodawców w drodze porównania wniosków, przyznając do pięciu punktów za każde z następujących kryteriów:

1) jakość proponowanych usług - trasa, częstotliwość, typ i konfiguracja statków powietrznych, typ przewozów (regularne lub nieregularne; pasażerskie, towarowe lub mieszane; użycie samolotów własnych/w leasingu z załogą bądź bez załogi; wspólna obsługa połączeń; przewozy bezpośrednie lub z międzylądowaniem), czas trwania przewozów, ciągłość przewozów, możliwość połączenia przewozów objętych umowami z innymi przewozami lotniczymi, ewentualne dodatkowe usługi;

2) zaspokojenie wszystkich głównych kategorii zapotrzebowania społecznego i/lub rozwój rynku poprzez zapewnienie dostępu do nowych tras lub przedłużenie istniejących tras;

3) korzyści dla konsumentów (np. świadczenie usług takich jak sprzedaż biletów i dostęp klientów do takich usług);

4) stosunek jakości do ceny przewozu lotniczego;

5) solidność planu gospodarczego;

6) wspieranie konkurencji pomiędzy przewoźnikami powietrznymi, w tym usług świadczonych przez nowych przewoźników;

7) gospodarczo efektywne wykorzystanie praw przewozowych;

8) wkład w ochronę środowiska - ograniczenie poziomu hałasu i szkodliwych emisji.

(2) Komisja sporządza listę wnioskodawców w kolejności malejącej według łącznego wyniku otrzymanego za wszystkie kryteria, przy czym pierwsze miejsce zajmuje wnioskodawca, który uzyskał najwięcej punktów.

Art. 16. (1) Decyzje komisji przyjmowane są większością głosów jej członków.

(2) Komisja sporządza sprawozdanie z wyników procedury przetargowej, podpisane przez wszystkich członków komisji.

(3) Jeśli jeden z członków komisji sprzeciwia się podjętej decyzji, podpisuje sprawozdanie i załącza do niego swoją opinię na piśmie.

(4) Jeśli z przyczyn obiektywnych członek komisji nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków i nie może go zastąpić zastępca, Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności wydaje zarządzenie powołujące nowego członka.

Art. 17. (1) Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych wniosków komisja sporządza wstępne sprawozdanie, publikowane na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz DG ULC.

(2) Wnioskodawcom zapewnia się jedną możliwość przedstawienia uwag dotyczących wstępnego sprawozdania nie później niż 20 dni po jego publikacji oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów. Komisja może zażądać dodatkowych informacji istotnych dla procesu oceny, ustanawiając termin ich przedłożenia, który nie może przypadać później niż 10 dni po dacie otrzymania żądania.

(3) Komisja analizuje przedstawione uwagi oraz dokumenty i informacje w ciągu tygodnia od upływu terminów, o których mowa w ust. 2 oraz sporządza końcowe sprawozdanie do przedłożenia Ministerstwu Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności w ciągu trzech dni roboczych po jego sporządzeniu.

Art. 18. Nie później niż pięć dni roboczych po otrzymaniu sprawozdań komisji Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności wydaje zarządzenie, z podaniem uzasadnienia, przedstawiające ranking wnioskodawców i uznające przewoźnika powietrznego zajmującego pierwsze miejsce za kwalifikującego się do wyznaczenia do obsługi przewozów objętych umowami.

Art. 19. (1) Kiedy wniosek o udział w procedurze przetargowej składa tylko jeden podmiot, decyzję o udzieleniu dostępu do rynku podejmuje Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności, z zastrzeżeniem spełnienia przez wnioskodawcę wymogów art. 4 oraz uwzględnienia we wniosku informacji i dokumentów, o których mowa w art. 10.

(2) Zgodność ocenia specjalna komisja powołana przez Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności na podstawie art. 11.

(3) Jeśli wnioskodawca i złożony przez niego wniosek spełniają wymogi, komisja występuje do Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności o uznanie wnioskodawcy za kwalifikującego się do wyznaczenia do obsługi przewozów objętych umowami.

(4) Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności wydaje zarządzenie, o którym mowa w art. 3, nie później niż pięć dni roboczych po zakończeniu prac komisji i podejmuje niezbędne kroki w celu wyznaczenia wnioskodawcy zgodnie z warunkami i procedurami określonymi właściwą umową międzynarodową.

(5) Jeśli wnioskodawca i złożony przez niego wniosek nie spełniają wymogów, komisja występuje do Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności o wydanie zarządzenia odmawiającego dostępu do rynku.

Art. 20. Przewodniczący komisji powiadamia wnioskodawcę o wynikach procedury przetargowej na piśmie, nie później niż trzy dni po dacie wydania zarządzeń, o których mowa w art. 18 i 19.

Art. 21. (1) Wnioskodawcę zajmującego pierwsze miejsce wyznacza się do obsługi przewozów objętych umowami zgodnie z warunkami i procedurami określonymi właściwą umową międzynarodową.

(2) Nie później niż 10 dni roboczych po upływie terminu składania odwołań od zarządzenia, o którym mowa w art. 18, jeśli w tym okresie nie złożono żadnych odwołań, Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności podejmuje niezbędne kroki w celu wszczęcia procedury wyznaczenia.

Art. 22. (1) Wyznaczony przewoźnik lotniczy, który nie otrzyma zezwolenia eksploatacyjnego od strony umowy międzynarodowej ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia DG ULC o takiej odmowie na piśmie.

(2) Dyrektor generalny DG ULC nawiązuje korespondencję z właściwym organem strony umowy międzynarodowej, w celu ustalenia przyczyn odmowy, o której mowa w ust. 1.

(3) Jeśli odmowa przyznania zezwolenia eksploatacyjnego jest uzasadniona na podstawie innej umowy międzynarodowej, Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności wydaje zarządzenie uznające za kwalifikującego się do wyznaczenia do obsługi przewozów objętych umowami wnioskodawcę zajmującego kolejne miejsce w rankingu i podejmuje niezbędne kroki w celu jego wyznaczenia.

Art. 23. Jeśli nie został złożony żaden wniosek o udział w procedurze przetargowej lub jeśli żaden z wnioskodawców nie spełnia wymogów art. 4 bądź też nie został dopuszczony do etapu oceny, o którym mowa w art. 13, komisja występuje do Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności z wnioskiem o wydanie zarządzenia przerywającego procedurę przetargową.

UDZIELENIE DOSTĘPU DO RYNKU BEZ PROCEDURY PRZETARGOWEJ

Art. 24. Jeśli umowa międzynarodowa z państwem trzecim nie ustanawia ograniczeń w zakresie praw przewozowych, dostępu do rynku udziela się bez procedury przetargowej wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i spełniają wymogi art. 4.

Art. 25. (1) Wnioskodawca ubiegający się o dostęp do rynku bez procedury przetargowej musi przekazać odpowiedni wniosek do DG ULC w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, sam lub poprzez upoważnionego przedstawiciela, osobiście lub pocztą. Na kopercie musi znajdować się adres korespondencyjny, numer telefonu oraz, w miarę możliwości, numer faksu i adres e-mail, a także wskazanie przewozów objętych umowami, których dotyczy składany wniosek.

(2) Wniosek wskazuje przewozy objęte umowami, trasę, godziny startu i lądowania, typ statków powietrznych, planowaną zdolność przewozową i częstotliwość lotów, taryfy lotnicze i ceny końcowe za przewóz pasażerów.

Art. 26. DG ULC rozpatruje wnioski złożone zgodnie z art. 25 nie później niż 15 dni po ich otrzymaniu.

Art. 27. (1) DG ULC weryfikuje zgodność wniosku z wymogami art. 25 oraz spełnienie przez wnioskodawcę wymogów art. 4.

(2) Jeśli wnioskodawca i złożony przez niego wniosek spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia, DG ULC występuje do Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności o podjęcie niezbędnych kroków w celu wyznaczenia wnioskodawcy do obsługi przewozów objętych umowami.

Art. 28. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają również zastosowanie zasady zawarte w rozdziale V.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYZNACZONYCH PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH

Art. 29. (1) Prawo dostępu do rynku przewozów objętych umowami nabywa się z chwilą wejścia w życie decyzji o wyznaczeniu przewoźnika lotniczego zgodnie z właściwą umową międzynarodową i ustawą o lotnictwie cywilnym.

(2) Prawa dostępu do rynku przewozów objętych umowami udziela się na czas nieokreślony, o ile decyzja o wyznaczeniu nie stanowi inaczej, i nie podlega ono przeniesieniu ani cesji.

Art. 30. Prawo dostępu do rynku uchyla się z chwilą wejścia w życie decyzji anulującej wyznaczenie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 32 lub art. 34 ust. 5.

Art. 31. (1) Wyznaczony przewoźnik lotniczy musi rozpocząć obsługę przewozów objętych umowami nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie decyzji o wyznaczeniu.

(2) Wyznaczony przewoźnik lotniczy nie może przerwać obsługi przewozów objętych umowami na dłużej niż sześć miesięcy.

(3) Jeśli wyznaczony przewoźnik lotniczy nie jest w stanie obsługiwać przewozów objętych umowami z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, ma obowiązek powiadomienia na piśmie Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz dyrektora generalnego DG ULC nie później niż siedem dni po zaistnieniu odnośnych okoliczności.

(4) Wyznaczony przewoźnik lotniczy musi przestrzegać warunków umowy międzynarodowej oraz decyzji o wyznaczeniu i w racjonalny sposób wykorzystywać przyznane mu prawa przewozowe.

Art. 32. Dyrektor generalny DG ULC, po konsultacji z wyznaczonym przewoźnikiem lotniczym, występuje do Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności o podjęcie niezbędnych kroków w celu anulowania wyznaczenia, w przypadku gdy przewoźnik lotniczy:

1. powiadomi DG ULC o zamiarze zaprzestania obsługi przewozów objętych umowami;

2. nie rozpocznie obsługi przewozów w ciągu sześciu miesięcy od wyznaczenia go lub przerwie obsługę przewozów objętych umowami na dłużej niż sześć miesięcy, o ile przerwa nie jest spowodowana przyczynami pozostającymi poza jego kontrolą;

3. przestanie spełniać wymogi art. 4, o ile nie przyznano mu tymczasowej koncesji zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008;

4. nie spełnia warunków decyzji o wyznaczeniu lub umowy międzynarodowej.

Art. 33. (1) Kontrole zgodności z niniejszym rozporządzeniem przeprowadza się zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 13, ust. 2, 3 i 4 ustawy o lotnictwie cywilnym.

(2) DG ULC może w dowolnym terminie skontrolować zgodność wyznaczonego przewoźnika lotniczego z wymogami umów międzynarodowych, niniejszego rozporządzenia oraz decyzji o wyznaczeniu.

Art. 34. (1) Każdy wspólnotowy przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium Republiki Bułgarii może zaskarżyć przed DG ULC wyznaczenie innego przewoźnika lotniczego ze względu na niespełnienie przez takiego wyznaczonego przewoźnika wymogu racjonalnego wykorzystania praw przewozowych przyznanych do celów obsługi przewozów objętych umowami, podlegających ograniczeniom w zakresie praw przewozowych.

(2) Skargę przyjmuje się w przypadku jej złożenia nie wcześniej niż trzy lata po wejściu w życie decyzji o wyznaczeniu lub po uprzednim rozpatrzeniu.

(3) Zgodnie z art. 11 Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności powołuje komisję w celu rozpatrzenia skargi w ciągu 30 dni od jej złożenia.

(4) Skargi muszą również zawierać informacje wymagane na podstawie art. 10.

(5) Komisja występuje do Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności o wydanie zarządzenia wszczynającego procedurę przetargową zgodnie z warunkami rozdziału V, jeśli uważa, że skarżący przewoźnik lotniczy może być w stanie zapewnić bardziej racjonalne wykorzystanie praw przewozowych niż wyznaczony przewoźnik lotniczy.

(6) Komisja występuje do Ministra o wydanie zarządzenia odmawiającego wszczęcia procedury przetargowej, jeśli uważa, że skarżący przewoźnik lotniczy nie jest w stanie zapewnić bardziej racjonalnego wykorzystania praw przewozowych niż wyznaczony przewoźnik lotniczy.

Art. 35. Decyzje Ministra Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności oraz dyrektora generalnego DG ULC podlegają odwołaniu zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dodatkowy przepis

§ 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia:

1. "plan gospodarczy" ma znaczenie zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z 31.10.2008), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008";

2. "wspólnotowy przewoźnik lotniczy" ma znaczenie zdefiniowane w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008;

3. "pojemność" oznacza liczbę miejsc siedzących, jakie mogą być oferowane na sprzedaż przez określony czas w związku z przewozami objętymi umowami;

4. "umowa międzynarodowa z państwem trzecim" oznacza umowę dwustronną lub wielostronną bądź porozumienie dotyczące usług lotniczych (przewozy lotnicze) z państwem trzecim, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonywania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 157 z 30.4.2004);

5. "koncesja" oznacza każdą koncesję przyznaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008 lub rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym;

6. "obsługiwany punkt" oznacza każde miasto/port lotniczy wskazany przez strony umowy międzynarodowej, przez który przechodzi trasa określona dla przewozów objętych umowami;

7. "prawa przewozowe" oznaczają prawa dostępu do tras przyznawane wyznaczonym przewoźnikom lotniczym, określające zdolność przewozową lub częstotliwość lotów, dotyczące przelotu nad terytorium, postojów technicznych, określania pozycji statków powietrznych, zmiany samolotu w trakcie podróży, wspólnej obsługi połączeń, franchisingu, leasingu statków powietrznych, świadczenia usług intermodalnych, przewozu pasażerów, towaru i/lub poczty, korzystania z wolności lotniczych itd.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 2. Niniejsze rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 7 ust. 3 zdanie trzecie i art. 50 ust. 5 ustawy o lotnictwie cywilnym.

§ 3. Niniejsze rozporządzenie ustanawia na poziomie krajowym środki służące wykonaniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonywania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

§ 4. Niniejszym uchyla się rozporządzenie nr 2408 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych do rynku (Dz.U., wydanie 48, 10.6.2005).

§ 5. (1) Z ograniczonych praw przewozowych przyznanych przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie należy korzystać zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia, a ponadto mogą one zostać uchylone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

(2) W odniesieniu do przewoźników wyznaczonych przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie, pierwsza skarga, o której mowa w art. 34 może zostać przyjęta w przypadku złożenia jej nie wcześniej niż pięć lat po wejściu w życie decyzji o wyznaczeniu.

§ 6. Nie później niż siedem dni roboczych po publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności przekazuje jego tekst Komisji Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 847/2004 w sprawie negocjacji i wykonywania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecim.

Aleksandar TSVETKOV
Minister Transportu, Technologii Informatycznych i Łączności

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.