Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4382 - TPG/Aleris).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.248.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2006 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4382 - TPG/Aleris)

(2006/C 248/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 14 października 2006 r.)

W dniu 6 października 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

– na stronie internetowej: Europa - Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http:/ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

– w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4382. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http:/ec.europa.eu/eur-lex/lex)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.