Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3401 - Danish Crown/Flagship Foods).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.181.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2004 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3401 - Danish Crown/Flagship Foods)

(2004/C 181/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lipca 2004 r.)

W dniu 17 czerwca 2004, Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

– na stronie internetowej: Europa - Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) bezpłatnie. Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń

– w formie elektronicznej w wersji "CEN" bazy danych CELEX, pod numerem dokumentu 304M3401. CELEX jest komputerowym systemem dokumentacji prawa Wspólnot Europejskich. Dodatkowe informacje, co do sposobu dostępu do bazy danych Celex, prosimy szukać pod podanym niżej adresem internetowym pod tytułem "informacja na temat subskrypcji":

CELEX: informacja na temat subskrypcji

http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.