Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7967 - Apax Partners/Neuberger Berman/Engineering).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.114.1/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2016 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa M.7967 - Apax Partners/Neuberger Berman/Engineering)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 114/01)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2016 r.)

W dniu 23 marca 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 . Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

-
w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,
-
w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako dokument nr 32016M7967 (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl). Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.