Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5336 - Allianz/Generali/Toptorony And Shaza/JV).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.265.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2008 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5336 - Allianz/Generali/Toptorony And Shaza/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 265/03)

(Dz.U.UE C z dnia 18 października 2008 r.)

W dniu 10 października 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

– na stronie internetowej: Europa - Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

– w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M5336. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.