Bilans alkoholu etylowego w UE-25.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.158.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2006 r.

Bilans alkoholu etylowego w UE-25

[za rok 2005 zestawiony dnia 15 maja 2006 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) 2336/2003]

(2006/C 158/04)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2006 r.)

BILANS alkoholu etylowego w UE-25(1)

za rok 2005 zestawiony dnia 15 maja 2006 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) 2336/2003(2)

W hektolitrach czystego alkoholu
1.Zapasy początkowe 9.855.008
- Pochodzenie rolnicze
- Pochodzenie nierolnicze
2.Produkcja27.621.612
- Pochodzenie rolnicze22.621.074
- Pochodzenie nierolnicze 5.000.538
3.Przywóz 5.974.522
- Cło 0 % 1.535.160
- Cło zredukowane 1.738.446
- Cło 100 % 2.700.916
4.Razem zasoby43.451.142
5.Wywóz 584.141
6.Zużycie wewnętrzne31.223.724
Alkohol pochodzenia rolniczegoAlkohol pochodzenia nierolniczegoRazem
Spożycie7.352.275 0 7 352 275
Zużycie przemysłowe6.229.7515.800.26512 030 016
Paliwa9.792.141 71.427 9 863 568
Inne1.838.510 139.355 1 977 865
7.Zapasy końcowe11.643.277
- Pochodzenie rolnicze
- Pochodzenie nierolnicze
(1) Obejmuje wyłącznie produkty oznaczone kodem CN 2207 10, CN 2207 20, CN

2208 90 91 oraz CN 2208 90 99.

(2) Rozporządzenie Komisji nr 2336/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady

(WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku

alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str.

19-25.

Źródła: Powiadomienia Państw Członkowskich/Eurostat COMEXT.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.