Bieżące stopy procentowe od zwracanej pomocy państwa oraz stopy referencyjne/dyskontowe obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.447.9

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

(2020/C 447/04)

(Dz.U.UE C z dnia 23 grudnia 2020 r.)

Stopy bazowe obliczono zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że o ile odrębna decyzja nie stanowi inaczej, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.

Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.

Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C 436 z 17.12.2020, s. 29.

OdDoATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISKUK
1.1.2021-0,45-0,450,00-0,450,44-0,450,06-0,45-0,45-0,45-0,45-0,450,220,80-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45-0,450,23-0,452,070,00-0,45-0,450,15

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.