Albania-Wspólnota Europejska. Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3). Luksemburg.2006.06.12.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.239.106

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2006 r.

PROTOKÓŁ 3 (USS Protokół 3)
w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych

Artykuł  1

Niniejszy protokół zawiera następujące elementy:

1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina (załącznik I do niniejszego protokołu);

2) Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych (załącznik II do niniejszego protokołu).

Artykuł  2

Wymienione Umowy dotyczą win z pozycji 22.04, napojów spirytusowych z pozycji 22.08 i win aromatyzowanych z pozycji 22.05 Systemu Zharmonizowanego zawartego w Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r.

Wymienione umowy obejmują następujące produkty:

1) wina wyprodukowane ze świeżych winogron:

a) pochodzące ze Wspólnoty, wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyk i procesów enologicznych, o których mowa w tytule V rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, wraz z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, wraz z późniejszymi zmianami;

b) pochodzące z Albanii, wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyk i procesów enologicznych zgodnych z ustawodawstwem Albanii. Zasady enologiczne, o których mowa, są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym;

2) napoje spirytusowe, zdefiniowane:

a) w przypadku Wspólnoty - w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych, wraz z późniejszymi zmianami, oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1014/90 z dnia 24 kwietnia 1990 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych, wraz z późniejszymi zmianami;

b) w przypadku Albanii - w zarządzeniu ministra nr 2 z dnia 6 stycznia 2003 r. dotyczącym przyjęcia rozporządzenia "w sprawie definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych" na podstawie ustawy nr 8443 z dnia 21 stycznia 1999 r. "w sprawie uprawy winorośli, wina i produktów z winorośli";

3) wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne, zwane dalej "napojami aromatyzowanymi", zdefiniowane:

a) w przypadku Wspólnoty - w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, wraz z późniejszymi zmianami;

b) w przypadku Albanii - w ustawie nr 8443 z dnia 21 stycznia 1999 r. "w sprawie uprawy winorośli, wina i produktów z winorośli".

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

UMOWA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ ALBANII W SPRAWIE WZAJEMNYCH PREFERENCYJNYCH KONCESJI HANDLOWYCH NA NIEKTÓRE WINA

1. Przywóz do Wspólnoty następujących win pochodzących z Albanii zostaje objęty koncesjami określonymi poniżej:
Kod CNOpis

(zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) protokołu 3)

Obowiązujące cłoIlość (hl)Postanowienia szczególne
ex 2204 10

ex 2204 21

Gatunkowe wino musujące

Wino ze świeżych winogron

Zwolnienie5.000(1)
ex 2204 29Wino ze świeżych winogronZwolnienie2.000(1)
(1) Na wniosek jednej z Umawiających się Stron mogą zostać przeprowadzone

konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentów poprzez

przeniesienie ilości z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 do

kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21.

2. Wspólnota przyznaje preferencyjną zerową stawkę celną w ramach kontyngentów taryfowych, wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że wywóz tej ilości nie będzie wspierany przez Albanię dotacjami wywozowymi.

3. Przywóz do Albanii następujących win pochodzących ze Wspólnoty zostaje objęty koncesjami określonymi poniżej:

Kod albańskiej taryfy celnejOpis

(zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) protokołu 3)

Obowiązujące cłoIlość (hl)
ex 2204 10

ex 2204 21

Gatunkowe wino musujące

Wino ze świeżych winogron

Zwolnienie10.000

4. Albania przyznaje preferencyjną zerową stawkę celną w ramach kontyngentów taryfowych, wymienionych w pkt 3, pod warunkiem że wywóz tej ilości nie będzie wspierany przez Wspólnotę dotacjami wywozowymi.

5. W ramach niniejszej umowy stosowane są reguły pochodzenia określone w protokole 4 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

6. Przywóz wina w ramach koncesji określonych w niniejszej umowie jest objęty wymogiem przedstawienia zaświadczenia i dokumentu towarzyszącego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina, wydanych przez wzajemnie uznawany organ urzędowy umieszczony w sporządzonych wspólnie wykazach, stwierdzających, że dane wino jest zgodne z art. 2 ust. 1 protokołu 3 do układu o stabiliacji i stowarzyszeniu.

7. Nie później niż w pierwszym kwartale 2008 r. Umawiające się Strony zbadają możliwości wzajemnego przyznania sobie dalszych koncesji, biorąc pod uwagę rozwój handlu winem między Umawiającymi się Stronami.

8. Umawiające się Strony zapewniają, że wzajemnie przyznane korzyści nie będą podważane przez inne środki.

9. Na prośbę każdej z Umawiających się Stron przeprowadzane są konsultacje w sprawie wszelkiego rodzaju problemów związanych ze sposobem funkcjonowania niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK  II

UMOWA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ ALBANII W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA, OCHRONY I KONTROLI NAZW WIN, NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I WIN AROMATYZOWANYCH

Artykuł  1

Cele

1.
Umawiające się Strony zgadzają się, na zasadzie niedyskryminacji i wzajemności, na uznawanie, ochronę i kontrolę nazw win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z ich terytoriów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
2.
Umawiające się Strony przyjmują wszelkie ogólne i szczególne środki, aby zapewnić wypełnienie zobowiązań i osiągnięcie celów określonych w niniejszej umowie.
Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszej umowy terminy w niej zawarte mają następujące znaczenie, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej:

a) określenie "pochodzący", gdy używane jest w odniesieniu do nazwy Umawiającej się Strony, oznacza spełnienie następujących wymagań:

i) wino jest produkowane w całości na terytorium danej Umawiającej się Strony wyłącznie z winogron, które zostały w całości zebrane na jej terytorium;

ii) napój spirytusowy lub wino aromatyzowane jest produkowane na terytorium danej Umawiającej się Strony;

b) "oznaczenie geograficzne" wymienione w dodatku 1 to oznaczenie zgodne z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej "porozumieniem TRIPS");

c) "tradycyjne określenie" oznacza tradycyjnie stosowaną nazwę, wyszczególnioną w dodatku 2, odnoszącą się w szczególności do metody produkcji lub do jakości, koloru, rodzaju lub miejsca, lub określonego wydarzenia związanego z historią danego wina, uznawaną na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Umawiającej się Strony do celów opisu i prezentacji danego wina pochodzącego z terytorium tej Umawiającej się Strony;

d) "homonimiczny" oznacza takie samo oznaczenie geograficzne lub tradycyjne określenie, lub termin podobny w stopniu mogącym powodować nieporozumienia, stosowane w celu oznaczenia różnych miejsc pochodzenia, procedur lub przedmiotów;

e) "opis" oznacza wyrazy stosowane do opisu wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego na etykiecie lub w dokumentach towarzyszących przewozowi wina, napojów spirytusowych lub wina aromatyzowanego, a także w dokumentach handlowych, szczególnie na fakturach i w specyfikacjach wysyłkowych oraz w materiałach reklamowych;

f) "etykiety" oznaczają wszystkie opisy i inne odniesienia, znaki, wzory, oznaczenia geograficzne lub znaki towarowe służące do identyfikacji wina, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych, znajdujące się na tym samym pojemniku, w tym na zamknięciu butelki lub na przyczepionej do pojemnika przywieszce oraz na osłonie szyjki butelki;

g) "prezentacja" oznacza wszelkie terminy, aluzje i tym podobne, odnoszące się do wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, umieszczane na etykietach, opakowaniach, pojemnikach, zamknięciach, w reklamach lub używane do celów promocji sprzedaży;

h) "opakowanie" oznacza ochronne opakowania, takie jak papier, wszelkiego rodzaju otuliny słomiane, kartony i skrzynki używane do transportu jednego lub wielu pojemników lub do sprzedaży konsumentowi końcowemu;

i) określenie "wyprodukowany" odnosi się do całego procesu wytwarzania wina, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych;

j) "wino" oznacza wyłącznie napój uzyskany w procesie pełnej lub częściowej fermentacji alkoholowej świeżych winogron odmian winorośli określonych w niniejszej umowie, prasowanych lub nie, lub moszczu z tych winogron;

k) "odmiany winorośli" oznacza odmiany roślin gatunku Vitis vinifera, bez uszczerbku dla wszelkiego ustawodawstwa danej Strony dotyczącego użytkowania różnych odmian winorośli do produkcji wina przez daną Stronę;

l) "porozumienie WTO" oznacza Porozumienie z Marakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu, sporządzone dnia 15 kwietnia 1994 r.

Artykuł  3

Ogólne zasady przywozu i wprowadzania do obrotu

Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, przywozu i sprzedaży win, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium danej Umawiającej się Strony.

TYTUŁ  I

WZAJEMNA OCHRONA NAZW WIN, NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I WIN AROMATYZOWANYCH

Artykuł  4

Nazwy chronione

W odniesieniu do nazw określonych w art. 5, 6 i 7 chronione są następujące nazwy:

a) w przypadku win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących ze Wspólnoty:

– odniesienia do nazwy państwa członkowskiego, z którego pochodzi wino, napój spirytusowy lub wino aromatyzowane, lub inne nazwy określające to państwo członkowskie,

– oznaczenia geograficzne, wymienione w dodatku 1 część A pkt a) dla win, pkt b) dla napojów spirytusowych i pkt c) dla win aromatyzowanych,

– tradycyjne określenia wymienione w dodatku 2;

b) w przypadku win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z Albanii:

– odniesienia do nazwy "Albania" lub innej nazwy określającej to państwo,

– oznaczenia geograficzne, wymienione w dodatku 1 część B pkt a) dla win, pkt b) dla napojów spirytusowych i pkt c) dla win aromatyzowanych.

Artykuł  5

Ochrona nazw odnoszących się do państw członkowskich Wspólnoty i do Albanii

1.
W Albanii odniesienia do państw członkowskich Wspólnoty i inne nazwy określające państwa członkowskie, mające na celu określenie pochodzenia wina, napoju spirytusowego i wina aromatyzowanego:

a) są zastrzeżone dla win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z danego państwa członkowskiego; oraz

b) nie mogą być używane przez Wspólnotę w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty.

2.
We Wspólnocie odniesienia do Albanii i inne nazwy określające Albanię, mające na celu określenie pochodzenia wina, napoju spirytusowego i wina aromatyzowanego:

a) są zastrzeżone dla win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z Albanii; oraz

b) nie mogą być używane przez Albanię w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Albanii.

Artykuł  6

Ochrona oznaczeń geograficznych

1.
W Albanii oznaczenia geograficzne odnoszące się do Wspólnoty, wymienione w dodatku 1 część A:

a) są chronione w odniesieniu do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących ze Wspólnoty; oraz

b) nie mogą być używane przez Wspólnotę w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty.

2.
We Wspólnocie oznaczenia geograficzne odnoszące się do Albanii, wymienione w dodatku 1 część B:

a) są chronione w odniesieniu do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z Albanii; oraz

b) nie mogą być używane przez Albanię w inny sposób, niż zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Albanii.

3.
Umawiające się Strony przyjmują wszelkie zgodne z niniejszą umową środki konieczne w celu wzajemnej ochrony określonych w art. 4 nazw, które są używane do opisu i prezentacji win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych pochodzących z terytoriów Umawiających się Stron. W tym celu każda z Umawiających się Stron stosuje właściwe środki prawne, o których mowa w art. 23 porozumienia TRIPS WTO, zapewniając skuteczną ochronę i zapobiegając przypadkom stosowania oznaczeń geograficznych i tradycyjnych określeń do oznaczania win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych nieobjętych odpowiednimi oznaczeniami i opisami.
4.
Oznaczenia geograficzne, o których mowa w art. 4, są zastrzeżone wyłącznie dla produktów pochodzących z tej Umawiającej się Strony, do której się odnoszą, i mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych i wykonawczych danej Umawiającej się Strony.
5.
Ochrona przewidziana w niniejszej umowie w szczególności zakazuje stosowania nazw chronionych w odniesieniu do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, które nie pochodzą ze wskazanego obszaru geograficznego lub z miejsca, w którym tradycyjnie stosowane jest dane określenie, i ma zastosowanie nawet wtedy, gdy:

– wskazane jest faktyczne pochodzenie wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego,

– dane oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone,

– nazwie towarzyszą terminy takie jak "rodzaj", "typ", "styl", "imitacja", "metoda" lub podobne wyrażenia.

6.
Jeżeli oznaczenia geograficzne wymienione w dodatku 1 są homonimiczne, chronione są wszystkie oznaczenia, pod warunkiem że zostały użyte w dobrej wierze. Umawiające się Strony wspólnie określają praktyczne warunki stosowania, na podstawie których rozróżniane będą homonimiczne oznaczenia geograficzne, uwzględniając przy tym potrzebę równoważnego traktowania producentów oraz dbając o niewprowadzanie w błąd konsumentów.
7.
Jeżeli oznaczenie geograficzne wymienione w dodatku 1 i oznaczenie geograficzne z państwa trzeciego są homonimiczne, to stosuje się art. 23 ust. 3 porozumienia TRIPS.
8.
Postanowienia niniejszej umowy w żaden sposób nie naruszają prawa jakiejkolwiek osoby do używania do celów handlowych swojej własnej nazwy (nazwiska) lub nazwy (nazwiska) swojego poprzednika, z wyjątkiem przypadku gdy dana nazwa (nazwisko) stosowana jest w sposób wprowadzający w błąd konsumentów.
9.
Żadne postanowienia niniejszej umowy nie zobowiązują jednej z Umawiających się Stron do ochrony oznaczenia geograficznego drugiej Umawiającej się Strony, wymienionego w dodatku 1, które nie jest lub przestaje być chronione w swoim kraju pochodzenia lub które w tym kraju wyszło z użycia.
10.
Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy Umawiające się Strony przestają uznawać chronione nazwy geograficzne wymienione w dodatku 1 za zwyczajowe, używane w języku potocznym Umawiających się Stron, pospolite nazwy win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, o których mowa w art. 24 ust. 6 porozumienia TRIPS.
Artykuł  7

Ochrona określeń tradycyjnych

1.
WAlbanii tradycyjne określenia Wspólnoty wymienione w dodatku 2:

a) nie są używane do opisu lub prezentacji win pochodzących z Albanii; oraz

b) nie mogą być używane do opisu lub prezentacji win pochodzących ze Wspólnoty w inny sposób, niż zgodnie z pochodzeniem i kategorią i w języku określonym dla win wymienionych w dodatku 2 i zgodnie z warunkami przewidzianymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty.

2.
Albania przyjmuje, zgodnie z niniejszą umową, środki niezbędne do ochrony tradycyjnych określeń, o których mowa w art. 4, używanych do opisu i prezentacji win pochodzących z terytorium Wspólnoty. W tym celu Albania ustanowi odpowiednie środki prawne, gwarantujące skuteczną ochronę i zapobiegające użyciu tradycyjnych określeń do opisu wina nieupoważnionego do tych tradycyjnych określeń, nawet w przypadkach gdy takim tradycyjnym określeniom towarzyszą wyrażenia takie, jak "rodzaj", "typ", "styl", "imitacja", "metoda" lub podobne.
3.
Ochrona tradycyjnego określenia obowiązuje tylko:

a) w odniesieniu do języka lub języków, w których zostało ono podane w dodatku 2, ale nie w odniesieniu do tłumaczenia; oraz

b) w odniesieniu do kategorii produktu, w ramach której jest ono chronione dla Wspólnoty, jak określono w dodatku 2.

4.
Ochrona przewidziana w ust. 3 nie narusza przepisów art. 4.
Artykuł  8

Znaki towarowe

1.
Właściwe krajowe i regionalne urzędy Umawiających się Stron odmawiają rejestracji znaku towarowego wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, który jest identyczny z oznaczeniem geograficznym chronionym na mocy art. 4 niniejszej Umowy lub jest do tego oznaczenia geograficznego podobny, albo zawiera odniesienie do niego, lub składa się z takiego oznaczenia geograficznego, jeżeli pochodzenie danego wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego nie odpowiada temu oznaczeniu i jeżeli wymienione produkty nie są zgodne z odpowiednimi zasadami dotyczącymi stosowania tego oznaczenia.
2.
Właściwe krajowe i regionalne urzędy Umawiających się Stron odmawiają rejestracji znaku towarowego wina, który zawiera tradycyjne określenie chronione na mocy niniejszej Umowy lub składa się z niego, jeżeli dane wino nie jest tym winem, dla którego zastrzeżone są określenia tradycyjne, określone w dodatku 2.
3.
Rząd Albanii, działając w ramach swoich kompetencji i dla osiągnięcia celów uzgodnionych przez Strony, przyjmuje środki niezbędne do zmiany nazw znaków towarowych Amantia (Grappa) oraz Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, aby do dnia 31 grudnia 2007 r. całkowicie znieść wszelkie odniesienia do oznaczeń geograficznych Wspólnoty chronionych na mocy art. 4 niniejszej umowy.
Artykuł  9

Wywóz

Umawiające się Strony podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, że w przypadku gdy wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane pochodzące z danej Strony są wywożone i wprowadzane do obrotu poza terytorium tej Strony, chronione oznaczenia geograficzne, o których mowa w art. 4 lit. a) tiret drugie i lit. b) tiret drugie, oraz, w przypadku win, tradycyjne określenia stosowane przez daną Stronę, o których mowa w art. 4 lit. a) tiret trzecie, nie są używane do opisywania i prezentowania takich produktów, które pochodzą z innej Umawiającej się Strony.

TYTUŁ  II

EGZEKWOWANIE I WZAJEMNA POMOC WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ORAZ ADMINISTROWANIE UMOWĄ

Artykuł  10

Grupa robocza

1.
Powołana zostaje grupa robocza działająca pod auspicjami podkomitetu ds. rolnictwa, której utworzenie przewidziano w art. 121 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Albanią a Wspólnotą.
2.
Grupa robocza nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie niniejszej umowy oraz rozpatruje wszelkie zagadnienia, które mogą się pojawić w związku z jej wykonywaniem.
3.
Grupa robocza może wydawać zalecenia, omawiać i przedstawiać sugestie dotyczące wszelkich kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, związanych z sektorem wina, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, które mogłyby przyczynić się do osiągnięcia celów niniejszej umowy. Grupa robocza zbiera się na wniosek jednej z Umawiających się Stron, na zmianę we Wspólnocie i w Albanii, w miejscu, w terminie i w sposób określony wspólnie przez Umawiające się Strony.
Artykuł  11

Zadania Umawiających się Stron

1.
Umawiające się Strony regularnie kontaktują się ze sobą, bezpośrednio albo poprzez grupę roboczą, o której mowa w art. 10, w sprawie wszelkich zagadnień związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2.
Albania wyznacza Ministerstwo Rolnictwa i Żywności na swój organ przedstawicielski. Wspólnota Europejska wyznacza Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej na swój organ przedstawicielski. Umawiająca się Strona powiadamia drugą Umawiającą się Stronę o każdej zmianie swojego organu przedstawicielskiego.
3.
Organ przedstawicielski zapewnia koordynację działań wszelkich organów odpowiedzialnych za egzekwowanie niniejszej umowy.
4.
Umawiające się Strony:

a) wspólnie wprowadzają na mocy decyzji Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia poprawki w wykazach, o których mowa w art. 4 niniejszej umowy, mające na celu uwzględnienie zmian w przepisach ustawowych i wykonawczych Umawiających się Stron;

b) wspólnie decydują, na mocy decyzji Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, o konieczności wprowadzenia poprawek w dodatkach do niniejszej umowy. Dodatki zostają uznane za zmienione od daty odnotowanej w wymianie listów między Umawiającymi się Stronami lub, w zależności od przypadku, od daty podjęcia decyzji przez grupę roboczą;

c) wspólnie podejmują decyzje dotyczące warunków praktycznych, o których mowa w art. 6 ust. 6;

d) informują się nawzajem o zamiarach przyjęcia nowych przepisów wykonawczych lub dokonania zmian istniejących przepisów wykonawczych dotyczących polityki publicznej, w dziedzinach takich jak zdrowie lub ochrona konsumentów, mających wpływ na sektor win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych;

e) informują się nawzajem o wszelkich środkach ustawodawczych i administracyjnych oraz o decyzjach sądowych dotyczących wykonania niniejszej umowy oraz informują się wzajemnie o środkach przyjętych na podstawie takich decyzji.

Artykuł  12

Stosowanie i funkcjonowanie umowy

Umawiające się Strony wyznaczają punkty kontaktowe określone w dodatku 3, które są odpowiedzialne za stosowanie i funkcjonowanie niniejszej umowy.

Artykuł  13

Egzekwowanie i wzajemna pomoc Umawiających się Stron

1.
Jeżeli opis lub prezentacja wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, szczególnie na etykietach, w dokumentach urzędowych lub handlowych bądź w reklamie, narusza niniejszą umowę, Umawiające się Strony stosują konieczne środki administracyjne lub wszczynają postępowanie sądowe w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji lub zapobieżenia bezprawnemu użyciu chronionej nazwy w jakikolwiek inny sposób.
2.
Środki i postępowanie, o których mowa w ust. 1, stosuje się w szczególności:

a) w przypadku gdy stosowane opisy lub ich tłumaczenia, nazwy, napisy lub ilustracje odnoszące się do wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, których nazwy są chronione na mocy niniejszej umowy, bezpośrednio lub pośrednio podają fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje o pochodzeniu, charakterze lub jakości wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego;

b) w przypadku gdy pojemniki używane do pakowania wina wprowadzają w błąd co do jego pochodzenia.

3.
Jeżeli jedna z Umawiających się Stron ma powody podejrzewać, że:

a) wino, napój spirytusowy lub wino aromatyzowane, zdefiniowane w art. 2, które jest lub było przedmiotem handlu w Albanii lub we Wspólnocie, nie spełnia przepisów dotyczących sektora wina, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych we Wspólnocie lub w Albanii lub jest niezgodne z niniejszą Umową; oraz

b) niezgodność ta jest przedmiotem szczególnego zainteresowania dla drugiej Umawiającej się Strony i może prowadzić do podjęcia środków administracyjnych lub wszczęcia postępowania sądowego;

natychmiast poinformuje ona o tym organ przedstawicielski drugiej Umawiającej się Strony.

4.
Informacje do przekazania zgodnie z ust. 3 obejmują szczegółowe dane dotyczące niezgodności z przepisami odnoszącymi się do sektora wina, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych Umawiającej się Strony lub z niniejszą umową i są przekazywane wraz z dokumentami urzędowymi, handlowymi lub innymi stosownymi dokumentami oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi środków administracyjnych lub postępowań sądowych, które mogą w razie konieczności być podjęte.
Artykuł  14

Konsultacje

1.
Umawiające się Strony rozpoczynają konsultacje, jeżeli jedna z nich uzna, że druga Strona nie wypełniła zobowiązania zawartego w niniejszej umowie.
2.
Umawiająca się Strona, która zwraca się o przeprowadzenie konsultacji, dostarcza drugiej Umawiającej się Stronie wszystkich informacji niezbędnych do szczegółowego zbadania danej kwestii.
3.
W przypadkach gdy jakakolwiek zwłoka mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub osłabić skuteczność środków mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom, możliwe jest podjęcie odpowiednich tymczasowych środków ochronnych bez wcześniejszej konsultacji, pod warunkiem że konsultacje będą miały miejsce niezwłocznie po podjęciu takich środków.
4.
Jeżeli w wyniku konsultacji przewidzianych w ust. 1 i 3 Umawiające się Strony nie osiągną porozumienia, Strona, która zwróciła się o przeprowadzenie konsultacji lub podjęła środki określone w ustępie 3, może podjąć, zgodnie z art. 126 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, odpowiednie środki umożliwiające prawidłowe stosowanie niniejszej umowy.

TYTUŁ  III

POSTANOWIENIA GÓLNE

Artykuł  15

Tranzyt niewielkich ilości

1.
Niniejsza umowa nie ma zastosowania do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, które:

a) są przewożone tranzytem przez terytorium jednej z Umawiających się Stron; lub

b) pochodzą z terytorium jednej z Umawiających się Stron i są przesyłane w niewielkich ilościach między Umawiającymi się Stronami, na warunkach przewidzianych w ust. 2 i zgodnie z określonymi w nim procedurami.

2.
W odniesieniu do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych za niewielkie ilości uznaje się:

a) ilości w pojemnikach opatrzonych etykietą o pojemności nieprzekraczającej 5 litrów, zaopatrzonych w zamknięcie nienadające się do ponownego zastosowania, o ile łączna ilość przewożonego wina, nawet złożona z oddzielnych przesyłek, nie przekracza 50 litrów;

b) i) ilość znajdująca się w bagażu osobistym podróżnych, nieprzekraczająca 30 litrów;

ii) ilość przesyłana w przesyłkach przez jedną osobę prywatną innej osobie prywatnej, nieprzekraczająca 30 litrów;

iii) ilość stanowiąca część majątku osobistego osób prywatnych będących w trakcie przeprowadzki;

iv) ilość przywożona do celów eksperymentów naukowych lub technicznych, nieprzekraczająca 1 hektolitra;

v) ilość przeznaczona dla przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych lub podobnych jednostek, przywożona jako część limitu bezcłowego;

vi) ilość przechowywana na pokładzie międzynarodowych środków transportu w charakterze zapasów żywnościowych.

Wyjątek, o którym mowa w lit. a), nie może być łączony z jednym lub większą ilością wyjątków, o których mowa w lit. b).

Artykuł  16

Obrót uprzednio istniejącymi zapasami

1.
Wina, napoje spirytusowe lub wina aromatyzowane, które w chwili wejścia w życie niniejszej umowy były produkowane, przygotowywane, opisywane i prezentowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Umawiających się Stron, a których zakazuje niniejsza umowa, mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów.
2.
O ile Umawiające się Strony nie przyjmą odmiennych postanowień, wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane, które były produkowane, przygotowywane, opisywane i prezentowane zgodnie z niniejszą umową, a których produkcja, przygotowanie, opis i prezentacja przestają być z nią zgodne na skutek zmiany umowy, mogą być nadal sprzedawane do wyczerpania zapasów.

DODATEK  1

WYKAZ NAZW CHRONIONYCH

(o których mowa w art. 4 i 6 załącznika II)

grafika

DODATEK  2

WYKAZ TRADYCYJNYCH OKREŚLEŃ I TERMINÓW OKREŚLAJĄCYCH JAKOŚĆ WIN WE WSPÓLNOCIE

(o którym mowa w art. 4-7 załącznika II)

grafika

DODATEK  3

WYKAZ PUNKTÓW KONTAKTOWYCH

(o których mowa w art. 12 załącznika II do protokołu 3)

a) Wspólnota

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrekcja B Sprawy międzynarodowe II

Szef jednostki B.2 Rozszerzenie

B-1049 Bruxelles/Bruksela

Belgia

Tel.: +32 2 299 11 11

Faks: +32 2 296 62 92

b) Albania

Brunilda Stamo, dyrektor

Dyrekcja ds. Polityk Produkcyjnych

Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Ochrony Konsumenta

Sheshi Skenderbej nr 2

Tirana

Albania

Telefon/faks: +355 4 225872

email: bstamo@albnet.net

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.