Albania-Wspólnota Europejska. Akt końcowy. Luksemburg.2006.06.12.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.239.242

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2006 r.

AKT KOŃCOWY

Pełnomocnicy

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ,

zwani dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

pełnomocnicy REPUBLIKI ALBANII,

z drugiej strony,

na spotkaniu w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. w celu podpisania Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, zwanej dalej "umową",

PRZYJĘLI NASTĘPUJĄCE TEKSTY:

Umowę,

załączniki I-IV do niej, czyli:

Załącznik I - Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec produktów przemysłowych Wspólnoty

Załącznik IIa - Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec podstawowych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. a))

Załącznik IIb - Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec podstawowych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. b))

Załącznik IIc - Ulgi celne stosowne przez Albanię wobec podstawowych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (o których mowa w art. 27 ust. 3 lit. c))

Załącznik III - Ulgi stosowne przez Wspólnotę wobec albańskich ryb i produktów rybołówstwa Załącznik IV - Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej oraz następujące protokoły:

Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych

Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych

Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych

Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych.

PEŁNOMOCNICY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I WSPÓLNOTY ORAZ PEŁNOMOCNICY REPUBLIKI ALBANII PRZYJĘLI WYMIENIONE PONIŻEJ WSPÓLNE DEKLARACJE, ZAŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO AKTU KOŃCOWEGO:

wspólna deklaracja dotycząca art. 9 i 16 niniejszej umowy

wspólna deklaracja dotycząca art. 28 niniejszej umowy

wspólna deklaracja dotycząca art. 39 niniejszej umowy

wspólna deklaracja dotycząca art. 49 niniejszej umowy

wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory w sprawie protokołu do 4 niniejszej umowy

wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino w sprawie protokołu do 4 niniejszej umowy

Pełnomocnicy Republiki Albanii przyjęli do wiadomości poniższą deklarację Wspólnoty dołączoną do niniejszego aktu końcowego:

deklaracja Wspólnoty dotycząca nadzwyczajnych środków handlowych przyznanych przez Wspólnotę na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2007/2000.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

(podpis pominięto)

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Közatársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

WSPÓLNE DEKLARACJE

Wspólna deklaracja dotycząca art. 9 i 16 niniejszej umowy (USS Artykuły 22 i 29)

Strony oświadczają, że w trakcie wykonywania art. 9 i 16 będą analizować, w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, wpływ wszelkich umów preferencyjnych wynegocjowanych przez Albanię z państwami trzecimi (z wyjątkiem państw objętych procesem stabilizacji i stowarzyszenia UE oraz innych przylegających państw niebędących członkami Unii Europejskiej). Analiza ta pozwoli na korektę ulg przyznanych Wspólnocie przez Albanię, gdyby Albania miała zaoferować bardziej korzystne ulgi dla tych państw.

Wspólna deklaracja dotycząca art. 28 niniejszej umowy (USS artykuł 41)

1. Wspólnota wyraża gotowość przeanalizowania, w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, kwestii uczestnictwa Albanii w diagonalnej kumulacji zasad pochodzenia po stworzeniu odpowiednich warunków gospodarczych i handlowych oraz innych stosownych warunków do przyznania kumulacji diagonalnej.

2. Mając powyższe na uwadze, Albania wyraża gotowość do utworzenia obszarów wolnego handlu, w szczególności z innymi państwami objętymi procesem stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej.

Wspólna deklaracja dotycząca art. 39 niniejszej umowy (USS artykuł 73)

Strony uzgadniają, że do celów niniejszej umowy określenie własność intelektualna, przemysłowa i handlowa obejmuje w szczególności prawa autorskie, w tym prawa autorskie do programu komputerowego, a także prawa pokrewne, prawa odnoszące się do baz danych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, topografii obwodów scalonych oraz oznaczeń geograficznych, w tym nazw pochodzenia, jak również ochronę przed nieuczciwą konkurencją, określoną w artykule 10a Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej i ochronę informacji niejawnych dotyczących know-how.

Wspólna deklaracja dotycząca art. 49 niniejszej umowy (USS artykuł 126)

1. Do celów interpretacji i praktycznego stosowania niniejszej umowy Strony uzgadniają, że przypadki szczególnie pilne, o których mowa w art. 49 niniejszej umowy, oznaczają przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze Stron. Istotne naruszenie umowy polega na:

– odrzuceniu niniejszej umowy nieznajdującym uzasadnienia w zasadach ogólnych prawa międzynarodowego, oraz

– naruszeniu istotnych elementów niniejszej umowy, określonych w art. 1.

2. Strony uzgadniają, że "odpowiednie środki", o których mowa w art. 49, oznaczają środki podjęte zgodnie z prawem międzynarodowym. Jeśli jedna ze Stron podejmie jakiś środek w szczególnie pilnym przypadku zgodnie z art. 49, druga Strona może skorzystać z procedury rozstrzygania sporów.

Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory w sprawie protokołu 4 do niniejszej umowy

1. Produkty pochodzące z Księstwa Andory objęte działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego są uznawane przez Albanię za produkty pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu niniejszej umowy.

2. Protokół 4 stosuje się mutatis mutandis do celów określenia statusu pochodzenia wyżej wymienionych produktów.

Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino w sprawie protokołu 4 do niniejszej umowy

1. Produkty pochodzące z Republiki San Marino są uznawane przez Albanię za produkty pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu niniejszej umowy.

2. Protokół 4 stosuje się mutatis mutandis do celów określenia statusu pochodzenia wyżej wymienionych produktów.

DEKLARACJA WSPÓLNOTY

Deklaracja Wspólnoty dotycząca nadzwyczajnych środków handlowych przyznanych przez Wspólnotę na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2007/2000

Zważywszy, że Wspólnota przyznaje nadzwyczajne środki handlowe krajom uczestniczącym w procesie stabilizacji i stowarzyszenia UE lub związanym z tym procesem, w tym Albanii, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzającego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej, Wspólnota oświadcza, że:

– w stosowaniu art. 17 niniejszej umowy, te spośród jednostronnych autonomicznych środków handlowych, które są bardziej korzystne, będą miały zastosowanie oprócz umownych ulg handlowych przyznanych przez Wspólnotę w niniejszej umowie, o ile zastosowanie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 z późniejszymi zmianami,

– w szczególności, w odniesieniu do produktów objętych działem 7 i 8 Nomenklatury Scalonej, dla których wspólna taryfa celna przewiduje stosowanie ceł ad valorem oraz ceł specyficznych, obniżka będzie miała również zastosowanie do ceł specyficznych w drodze odstępstwa od stosownych postanowień art. 14 ust. 1 niniejszej umowy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.