Dz.U.UE.C.2019.46.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1

(2019/C 46/05)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2019 r.)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 2 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

RUMUNIA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 77 z 15.3.2014.

WYKAZ DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

I. Dokumenty pobytowe wydane zgodnie z jednolitym wzorem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002, z późniejszymi zmianami
1. PERMIS DE Ș EDERE PE TERMEN LUNG (zezwolenie na pobyt długoterminowy)

Dokument ten jest sporządzany przez rumuńskie przedsiębiorstwo Compania Naț ională Imprimeria Naț ională S.A. (Państwowe Przedsiębiorstwo Drukarskie). Zezwolenie na pobyt długoterminowy jest dokumentem tożsamości wydawanym osobom, które nabyły prawo do pobytu długoterminowego na okres 10 lat (dla cudzoziemców będących członkami rodzin obywateli Rumunii) oraz dla innych kategorii cudzoziemców na okres 5 lat.

Długoterminowe dokumenty pobytowe wydawane osobom posiadającym prawo do pobytu długoterminowego ze względu na to, że wcześniej posiadały niebieską kartę UE, zawierają informację, że posiadacz jest "Fost posesor de Carte albastră a UE" (byłym posiadaczem niebieskiej karty UE).

Zezwolenia na pobyt długoterminowy wydawane osobom, którym przyznano w Rumunii ochronę międzynarodową, zawierają informację "Protecţie internaţională acordată de RO la [data]" (Ochrona międzynarodowa przyznana przez RO w dniu [data]).

2. PERMIS DE Ș EDERE TEMPORARĂ (Zezwolenie na pobyt czasowy)

Dokument ten jest sporządzany przez Imprimeria Naţională. Okres ważności dokumentu wynosi od 1 do 5 lat, w zależności od celu jego wydania. Jest to dokument tożsamości wydawany obcokrajowcom, którym przyznano lub przedłużono prawo pobytu, lub obcokrajowcom, którym udzielono ochrony międzynarodowej. Jego okres ważności wynosi 3 lata dla osób o statusie uchodźcy i 2 lata dla osób posiadających status ochrony uzupełniającej.

W polu "Tipul permisului" (Rodzaj zezwolenia) dokument ten zawiera informację "permis de ș edere temporară" (zezwolenie na pobyt czasowy), a w polu "Observaţii" (Uwagi) cel pobytu jest oznaczony następująco: "activităț i economice" (działalność gospodarcza), "activităț i profesionale" (działalność zawodowa), "activităț i comerciale" (działalność handlowa), "studii (doctorand/elev/masterand/resident/specializare/student/student an pregătitor)" (studia (doktorant/uczeń/studia magisterskie/rezydent (student medycyny)/specjalizacja/student/studia przygotowawcze)), "alte calităț i studii - absolvent" (inny status związany ze studiami - absolwent), "reîntregirea familiei" (łączenie rodzin), "activităț i religioase" (działalność religijna), "activităț i de cercetare ș tiinț ifică" (działalność naukowo-badawcza), "alte scopuri (tratament medical/administrator/formare profesională/voluntariat//apatrid de origine română)" (inne cele (leczenie/sprawy administracyjne/szkolenie zawodowe/wolontariat/bezpaństwowiec rumuńskiego pochodzenia)), po czym następuje osobisty numer identyfikacyjny.

Pozycja "Uwagi" może również zawierać wpis "drept de muncă" (prawo do pracy), w przypadku gdy posiadacz dokumentu pobytowego ma prawo do pracy na terytorium Rumunii.

W przypadku dokumentów wydanych obcokrajowcom objętym ochroną międzynarodową na terytorium Rumunii, w polu "Observaț ii" ("Uwagi") cel pobytu może być określony następująco: "refugiat" (uchodźca) - ważny na 3 lata, lub "protecț ie subsidiară" (ochrona uzupełniająca - ważny na 2 lata), po czym następuje osobisty numer identyfikacyjny.

3. CARTEA ALBASTRA A UE (niebieska karta UE) - zgodnie z dyrektywą 2009/50

Dokument ten sporządzany jest przez Imprimeria Naţională. Jest to dokument tożsamości ważny przez okres do 2 lat, wydawany cudzoziemcom, których prawo do tymczasowego pobytu zostało przedłużone w celu umożliwienia im podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowani pracownicy, lub którym przyznano to prawo bez obowiązku uzyskania wizy. W polu "Tipul de permis" (Rodzaj zezwolenia) znajduje się wpis "carte albastră a UE" (niebieska karta UE), a w polu "Observaț ii" (Uwagi) wpis "înalt calificat" (wysoko wykwalifikowany) i "drept de muncă" (prawo do pracy). Dokument potwierdza przysługujące cudzoziemcowi prawo pobytu i zatrudnienia na terytorium Rumunii w charakterze pracownika wysoko wykwalifikowanego.

4. PERMIS UNIC (Jedno zezwolenie)

Jest to dokument tożsamości wydany cudzoziemcowi przez Generalny Inspektorat ds. Imigracji, który potwierdza przysługujące cudzoziemcowi prawo pobytu i zatrudnienia na terytorium Rumunii.

Dla obcokrajowców z prawem do tymczasowego pobytu do celu podjęcia pracy w polu "Tipul de permis" (Rodzaj zezwolenia) znajduje się wpis "permis unic" (jedno zezwolenie) a w polu "Observaț ii" (Uwagi) wpis "drept de muncă" (prawo do pracy), a dla pracowników sezonowych dodatkowo "sezonier" (pracownik sezonowy).

5. PERMIS DE Ș EDERE ÎN SCOP DE DETAȘ ARE (Zezwolenie na pobyt do celów oddelegowania)

Ten dokument tożsamości wydawany jest przez Inspektorat Generalny ds. Imigracji cudzoziemcom, których prawo do czasowego pobytu zostało przedłużone do celów oddelegowania lub którym przyznano to prawo bez obowiązku uzyskania wizy. Dokument potwierdza prawo pobytu i zatrudnienia na terytorium Rumunii do celów oddelegowania.

Prawo pobytu przedłużane jest na okres nie dłuższy niż jeden rok w okresie 5 lat od daty złożenia wniosku o przedłużenie prawa pobytu.

W przypadku cudzoziemców posiadających prawo pobytu czasowego do celów oddelegowania, w polu "Tipul de permis" (rodzaj zezwolenia) znajduje się wpis "permis de ș edere în scop de detaș are" (zezwolenie na pobyt do celów oddelegowania) oraz "drept de muncă" (prawo do pracy).

To zezwolenie na pobyt jest wydawane cudzoziemcom, którzy uzyskali prawo pobytu w celu oddelegowania w charakterze pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT); w polu "Tipul de permis" (Rodzaj zezwolenia) znajduje się wpis "permis ICT" (zezwolenie dla pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa) a w polu "Observaț ii" (Uwagi) wpis "drept de muncă" (prawo do pracy) i "ICT".

W zezwoleniach na pobyt wydawanych cudzoziemcom z prawem pobytu w celu oddelegowania w charakterze długoterminowych pracowników mobilnych przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT) w polu "Tipul de permis" (Rodzaj zezwolenia) znajduje się wpis "permis mobile ICT" (pozwolenie dla mobilnych pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa) a w polu "Observaț ii" (Uwagi) wpis "drept de muncă" (prawo do pracy) i "mobile ICT" (pracownik mobilny przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa).

II. Dokumenty pobytowe (świadectwa rejestracji/karty pobytowe) wydane zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE (nieodpowiadające jednolitemu formatowi)
1. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE (Świadectwo rejestracji)

Ten dokument, z nadrukiem jednostronnym na zabezpieczonym papierze, wydawany jest obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu w Rumunii na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jest on ważny przez 5 lat od daty wydania. Na specjalny wniosek świadectwo rejestracji może zostać wydane na okres krótszy niż 5 lat, ale nie krótszy niż jeden rok.

2. CARTE DE REZIDENȚ Ă PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚ EAN AL UNIUNII (Karta pobytowa dla członków rodzin obywateli UE)

Ten dokument w formie karty (z nadrukiem jednostronnym) jest wydawany cudzoziemcom będącym członkami rodzin obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadającym prawo pobytu w Rumunii przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Ta karta pobytowa jest ważna przez okres do 5 lat od daty wydania, ale nie dłużej niż przez okres pobytu obywatela Unii Europejskiej, dla którego dana osoba jest członkiem rodziny.

3. CARTE DE REZIDENȚ Ă PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚ EAN AL CONFEDERAȚ IEI ELVEȚ IENE (Karta pobytowa dla członków rodzin obywateli Konfederacji Szwajcarskiej)

Ten dokument w formie karty (wydrukowany z jednej strony) jest wydawany cudzoziemcom będącym członkami rodzin obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającym prawo pobytu w Rumunii przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Ta karta pobytowa jest ważna przez okres do 5 lat od daty wydania, ale nie dłużej niż przez okres pobytu obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, dla którego dana osoba jest członkiem rodziny.

4. CARTE DE REZIDENȚ Ă PERMANENTĂ (Karta stałego pobytu)

Ten dokument w formie karty (z nadrukiem jednostronnym) wydawany jest obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo stałego pobytu w Rumunii.

Jej okres ważności wynosi 10 lat, z wyjątkiem tych, które zostały wydane osobom w wieku do 14 lat, w którym to przypadku okres ważności wynosi 5 lat od daty wydania.

5. CARTE DE REZIDENȚ Ă PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETATEAN AL UNIUNII (Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE)

Ten dokument w formie karty (z nadrukiem jednostronnym) wydawany jest cudzoziemcom będącym członkami rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadającym prawo stałego pobytu w Rumunii.

Jej okres ważności wynosi 10 lat, z wyjątkiem tych, które zostały wydane osobom w wieku do 14 lat, w którym to przypadku okres ważności wynosi 5 lat od daty wydania.

6. CARTE DE REZIDENȚ Ă PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETATEAN AL CONFEDERATIEI (Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Konfederacji Szwajcarskiej)

Ten dokument w formie karty (z nadrukiem jednostronnym) jest wydawany cudzoziemcom będącym członkami rodzin obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającym prawo stałego pobytu w Rumunii.

Jej okres ważności wynosi 10 lat, z wyjątkiem tych, które zostały wydane osobom w wieku do 14 lat, w którym to przypadku okres ważności wynosi 5 lat od daty wydania.

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1.Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15.
Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5.Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20.
Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11.Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5.
Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14.Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26.
Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31.Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8.
Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14.Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6.
Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12.Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 5.
Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13.Dz.U. C 201 z 8.7.2011, s. 1.
Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5.Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 26.
Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15.Dz.U. C 283 z 27.9.2011, s. 7.
Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9.Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 5.
Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2.Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 7.
Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 4.Dz.U. C 94 z 25.3.2017, s. 3.
Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 6.Dz.U. C 297 z 8.9.2017, s. 3.
Dz.U. C 75 z 14.3.2013, s. 8.Dz.U. C 343 z 13.10.2017, s. 12.
Dz.U. C 77 z 15.3.2014, s. 4.Dz.U. C 100 z 16.03.2018, s. 25.
Dz.U. C 118 z 17.4.2014, s. 9.Dz.U. C 144 z 25.04.2018, s. 8.
Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 59.Dz.U. C 173 z 22.05.2018, s. 6.
Dz.U. C 304 z 9.9.2014, s. 3.Dz.U. C 222 z 26.06.2018, s. 12.
Dz.U. C 390 z 5.11.2014, s. 12.Dz.U. C 248 z 16.07.2018, s. 4.
Dz.U. C 210 z 26.6.2015, s. 5.Dz.U. C 269 z 31.07.2018, s. 27.
Dz.U. C 286 z 29.8.2015, s. 3.Dz.U. C 345 z 27.09.2018, s. 5.
Dz.U. C 151 z 28.4.2016, s. 4.Dz.U. C 27 z 22.01.2019, s. 8.
Dz.U. C 16 z 18.1.2017, s. 5.Dz.U. C 34 z 28.01.2019, s. 4.
Dz.U. C 69 z 4.3.2017, s. 6.
1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
2 Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.