Dz.U.UE.C.2018.459.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Aktualizacja na rok 2019 dodatków mających zastosowanie do ekspertów oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej

(2018/C 459/06)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 19 ust. 6 decyzji Rady (UE) 2015/1027 z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylającej decyzję 2007/829/WE 1 :

1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. dietę dzienną, o której mowa w art. 19, ustala się na kwotę 35,13 EUR i 140,49 EUR.
2. Począwszy od 1 stycznia 2019 r., tabela zwrotu kosztów wynikających z odległości między miejscem rekrutacji a miejscem oddelegowania (w km) jest następująca:
Odległość między miejscem rekrutacji a miejscem oddelegowania (w km)Kwota (w EUR)
0-1500,00
> 15090,31
> 300160,54
> 500260,91
> 800421,46
> 1 300662,30
> 2 000792,77
1 Dz.U. L 163 z 30.6.2015, s. 40.