Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.459.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1

(2018/C 459/14)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

SŁOWACJA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 37 z 14.2.2009.

Kwota środków finansowych potrzebna na pokrycie kosztów pobytu obywatela państwa trzeciego na terytorium Republiki Słowackiej, na mocy sekcji 1.1 dekretu wykonawczego nr 499/2011 słowackiego ministerstwa spraw wewnętrznych w sprawie wysokości środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z pobytem obywatela państwa trzeciego na terytorium Republiki Słowackiej, wynosi 56 EUR na osobę, na dzień pobytu.

Na kwotę 56 EUR składają się:

30 EUR na zakwaterowanie;

4 EUR na śniadanie;

7,50 EUR na obiad;

7,50 EUR na kolację;

7 EUR kieszonkowego.

Jeśli koszty pobytu obywatela państwa trzeciego na terytorium Republiki Słowackiej są częściowo pokryte, fakt ten zostanie uwzględniony przy wykonywaniu kontroli granicznej.

Środki finansowe w kwocie 56 EUR na osobę, na dzień pobytu można zastąpić poświadczonym zaproszeniem zgodnie z sekcją 19 ustawy nr 404/2011 o pobycie cudzoziemców i uzupełniającej inne akty z późniejszymi zmianami lub umową o przyjęciu zgodnie z sekcją 26b ustawy nr 172/2005 o organizacji pomocy państwa dla badań i rozwoju, z późniejszymi zmianami.

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19.Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5.
Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22.Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6.
Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18.Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8.
Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38.Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 16.
Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19.Dz.U. C 11 z 13.1.2012, s. 13.
Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8.Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 44.
Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7.Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 8.
Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 3.Dz.U. C 96 z 11.3.2016, s. 7.
Dz.U. C 56 z 26.2.2013, s. 13.Dz.U. C 146 z 26.4.2016, s. 12.
Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 3.Dz.U. C 248 z 8.7.2016, s. 12.
Dz.U. C 269 z 18.9.2013, s. 2.Dz.U. C 111 z 8.4.2017, s. 11.
Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 1.Dz.U. C 21 z 20.1.2018, s. 3.
Dz.U. C 152 z 20.5.2014, s. 25.Dz.U. C 93 z 12.3.2018, s. 4.
Dz.U. C 224 z 15.7.2014, s. 31.Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 8.
Dz.U. C 434 z 4.12.2014, s. 3.Dz.U. C 186 z 31.5.2018, s. 10.
Dz.U. C 447 z 13.12.2014, s. 32.Dz.U. C 264 z 26.7.2018, s. 6.
Dz.U. C 38 z 4.2.2015, s. 20.Dz.U. C 366 z 10.10.2018, s. 12.
1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.