Dz.U.UE.C.2018.445.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - Bayer / EUIPO - Uni Pharma (SALOSPIR)
(Sprawa T-261/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SALOSPIR - Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe przedstawiające kolorowe paski i wcześniejsze krajowe znaki towarowe Aspirin - Względne podstawy odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Renoma - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) - Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2018/C 445/22)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bayer AG (Leverkusen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci V. von Bomhard i J. Fuhrmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral, S. Pétrequin i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE (Kifisia, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci C. Chrysanthis, P.V. Chardalia i A. Vasilogamvrou)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 lutego 2017 r. (sprawa R 2444/2017-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Bayer a Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Bayer AG pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione w postepowaniu przed Sądem przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE.
1 Dz.U. C 221 z 10.7.2017.