Akty korporacyjne

BFGwa.2016.12.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 379/DPPR/2016
ZARZĄDU BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie zwolnienia z wymogu, o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, podmiotów zaciągających zobowiązania, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji, na podstawie wybranych umów.

Na podstawie § 5 pkt 8 Regulaminu Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 54/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w związku z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) ("ustawa o BFG"), uchwala się, co następuje:
§  1. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy o BFG zwalnia podmioty krajowe w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy o BFG z obowiązku zawarcia w umowie, z której wynika zobowiązanie podmiotu krajowego, zastrzeżenia o możliwości zastosowania wobec takiego zobowiązania instrumentu umorzenia lub konwersji, w sposób zapewniający zapoznanie się z tym zastrzeżeniem przez stronę umowy na podstawie której podmiot zaciąga zobowiązanie, a także uzyskania zgody strony umowy, na podstawie której podmiot zaciąga zobowiązanie, na uznanie skutków decyzji o zastosowaniu instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań tj. z obowiązku o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy o BFG, w stosunku do zobowiązań, z tytułu:
1) czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) dla których prawem właściwym jest prawo polskie,
2) czynności związanych z prowadzeniem imiennych rachunków członków kasy, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm) oraz prowadzeniem przez kasy rozliczeń finansowych dla których prawem właściwym jest prawo polskie, oraz
3) czynności związanych z prowadzeniem rachunków pieniężnych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1363, z późn. zm.) oraz prowadzeniem przez domy maklerskie rozliczeń finansowych dla których prawem właściwym jest prawo polskie.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.