Zwołanie Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy. - OpenLEX

Zwołanie Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.6.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 1/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 37 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zwołuje się Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy, zwany dalej "Zjazdem", w dniach 16-18 maja 2024 r.
1. 
Ustalenie miejsca Zjazdu powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2. 
Przedmiotem obrad Zjazdu będzie:
1)
omówienie problemów etycznych,
2)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia komentarzy do Kodeksu Etyki Lekarskiej,
3)
rozpatrzenie ewentualnych zmian jednostek redakcyjnych Kodeksu Etyki Lekarskiej określonych przez Naczelną Radę Lekarską odrębną uchwałą podjętą do 30 czerwca 2023 r.
4)
rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, przygotowanego przez Krajową Komisję Wyborczą.
§  3. 
Zorganizowanie Zjazdu powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.