Akty korporacyjne

Lekarz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 18/19/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 37 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zwołuje się Nadzwyczajny XV Krajowy Zjazd Lekarzy, zwany dalej "Zjazdem", w dniach 22-24 maja 2020 r.
2.  Ustalenie miejsca Zjazdu powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Przedmiotem obrad Zjazdu będą:
1) omówienie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i przyjęcie ewentualnych stanowisk w tej sprawie,
2) rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, przygotowanego przez Krajową Komisję Wyborczą,
3) wybory uzupełniające do Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrzenie wniosków Zespołu roboczego ds. analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.
§  3.  Zorganizowanie Zjazdu powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.