Akty korporacyjne

Lekarz.2017.10.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 204/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 27 października 2017 r. celem omówienia aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.