Akt korporacyjny

Rewid.2018.1.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1882/36/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 27 ust. 3, ust. 4, ust. 7 i ust. 8 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, zwany dalej Zjazdem.
2.  Zjazd odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Warszawie.
3.  Zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby dostosowania najważniejszych dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu.
4.  Celem zwołania Zjazdu zgodnie z ust. 2, jest:
1) uchwalenie zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) uchwalenie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  2.  Prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje:
1) delegatom na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) członkom organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów niebędącym delegatami.
§  3.  W Zjeździe mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że prawo do głosowania przysługuje wyłącznie delegatom, o których mowa w § 2 pkt 1.
§  4.  Zatwierdza się ramowy harmonogram przygotowań do Zjazdu, stanowiący załącznik do uchwały.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Ramowy harmonogram przygotowań Zjazdu

Lp.CzynnościTermin zakończenia
123
1.Powołanie komisji, której zostaną powierzone obowiązki organizacyjne i merytoryczne związane ze Zjazdem.30.01.2018 r.
2.Opracowanie projektów:2.03.2018 r.
1) porządku obrad Zjazdu;
2) regulaminu obrad Zjazdu.
3.Opracowanie projektów dokumentów, nad którymi będzie obradował Zjazd.7.05.2018 r.
1) zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
4.Konsultacje z regionalnymi oddziałami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów projektów dokumentów wymienionych za lp. 2 i 3 harmonogramu.28.05.2018 r.
5.Ustalenie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów brzmienia projektów dokumentów wymienionych za lp. 2 i 3 harmonogramu.30.05.2018 r.
6.Przygotowanie materiałów zjazdowych i rozesłanie do delegatów.4.06.2018 r.