KAAUM.2017.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 48/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie: zwiększenia wysokości dotacji podstawowej przyznawanej uczelniom medycznym

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Wnosi o zwiększenie wysokości dotacji podstawowej przyznawanej uczelniom medycznym poprzez podwyższenie wskaźników kosztochłonności kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
2.  Uzasadnienie stanowiska KRAUM stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrowi Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

W opinii KRAUM aktualnie procedowane zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym i nauce stanowią niepowtarzalną szansę na dokonanie zmian w sposobie podziału dotacji podstawowej poprzez podwyższenie wskaźnika kosztochłonności kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz weryfikację algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.03.2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Faktyczna kosztochłonność kierunków studiów w ww. obszarze jest nieproporcjonalna do arbitralnie ustalonych współczynników ministerialnych.

Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie oraz postulaty Ministra Zdrowia, uczelnie medyczne corocznie zwiększają liczbę przyjęć, w szczególności na kierunki: lekarski, lekarsko- dentystyczny i pielęgniarstwo. W roku akademickim 2017/2018 limit przyjęć na kierunek lekarski w uczelniach medycznych wraz z Collegium Medicum UJ i UMK wzrósł łącznie o 237 osób. Konsekwencją poszerzenia limitu przyjęć, skutkującego wzrostem kosztów kształcenia, winno być automatyczne zwiększenie kwoty dotacji przyznawanej przez Ministra Zdrowia. Mimo powyższego, wysokość dotacji na zadania związane z kształceniem: studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kadr naukowych i utrzymaniem uczelni od lat ulega podwyższaniu zaledwie o wskaźnik inflacji.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych stale kieruje do właściwych instytucji publicznych, poparte Uchwałami, uzasadnione wnioski o wzrost środków przeznaczanych z budżetu państwa na kształcenie kadr medycznych. Niestety jak dotychczas argumenty KRAUM nie zostały uwzględnione pomimo dysponowania przez uczelnie medyczne szczegółowymi obliczeniami w tym zakresie. Z analizy sytuacji ekonomicznej wynika, że we wszystkich uczelniach medycznych dotacja dydaktyczna pokrywa zaledwie 70-80% kosztów kształcenia, w części jednostek osiągając jeszcze niższy wskaźnik. Równocześnie wyzwania nowoczesnej edukacji medycznej wymuszają na uczelniach wdrażanie zaawansowanych informatycznie i technologicznie form kształcenia, egzaminowania itd., co pociąga za sobą szereg wydatków związanych z nabyciem a następnie utrzymaniem infrastruktury.

Zachowanie wysokiej jakości kształcenia stanowi priorytet, gdyż uczelnie medyczne przygotowują kadrę, która będzie odpowiedzialna za zdrowie i życie pacjentów. Z tychże względów deficyt środków na edukację na tym poziomie nauczania jest w opinii KRAUM niedopuszczalny a nawet niebezpieczny z punktu widzenia standardów nauczania, z których część jest realizowana w oparciu o praktyczne nauczanie kliniczne w bezpośrednim kontakcie z chorym człowiekiem. KRAUM ocenia negatywnie dążenie do oszczędności finansowych w kosztochłonnym procesie kształcenia na wysokim poziomie.

Skutki finansowe niskiej wartości dotacji odczuwają także szpitale kliniczne i inne podmioty lecznicze, w których realizowane są zajęcia praktyczne. Środki, które uczelnia medyczna jest w stanie wygospodarować i przekazać z tytułu udostępniania oddziałów, poradni itd. na kształcenie przeddyplomowe także nie pokrywają realnych kosztów ponoszonych przez szpitale.

KRAUM postuluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia o podjęcie dostatecznych działań aby zabezpieczyć dostateczną wysokość środków na realizację zadań statutowych szkół wyższych w obszarze dydaktyki. Konferencja jest gotowa do współpracy z ww. Resortami i przedstawienie szczegółowych wyliczeń faktycznych kosztów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.