Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 554/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zobowiązania Przewodniczących Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych do wyznaczenia kandydatów na kierowników w Biurach w Regionalnych Oddziałach Izby

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w związku § 48 ust. 4 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczących Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, jako osoby sprawujące nadzór nad pracownikami biura w danym Regionalnym Oddziale Izby w zakresie określonym przez Radę, do wyznaczenia kandydata na kierownika biura w danym Regionalnym Oddziale Izby, z wyłączeniem Regionalnych Oddziałów Izby, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.