Zobowiązanie Krajowej Rady do powołania Komisji ds. Statutu oraz określenia jej zadań.

Akty korporacyjne

Rewid.2019.6.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 48/2019
IX KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zobowiązania Krajowej Rady do powołania Komisji ds. Statutu oraz określenia jej zadań

Uchwala się, co następuje:
§  1. 
IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zobowiązuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów do niezwłocznego powołania Komisji ds. Statutu w celu przygotowania projektu statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uwzględniającego w szczególności:
1)
projekt statutu opracowany przez powołaną w uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2984/49/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Komisję do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2)
wnioski opracowane przez Komisję do spraw statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów powołanej na podstawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 10 czerwca 2019 r. (z późn. zm.), w tym wnioski, które nie zostały uwzględnione przez Komisję w ramach jej kompetencji w szczególności ze względu na niezgodność z prawem.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.