Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 92/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zobowiązania Krajowej Komisji Rewizyjnej do przyjęcia w Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wytycznych V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Komisję Rewizyjną do przyjęcia w Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP następujących wytycznych:
1) działalność kontrolna Krajowej Komisji Rewizyjnej jest prowadzona planowo na podstawie planów kontrolnych, które muszą zostać przyjęte przez Krajową Komisję Rewizyjną na 3 miesiące przed rozpoczęciem czynności kontrolnych;
2) zakres planowanych kontroli musi uwzględniać podział na kontrole obligatoryjne wynikające z przepisów prawa powszechnego i korporacyjnego oraz kontrole doraźne z uwzględnieniem możliwości ich przeprowadzenia w ramach zasobów, którymi dysponuje Krajowa Komisja Rewizyjna;
3) podjęte kontrole obligatoryjne powinny być zakończone w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Krajowej Komisji Rewizyjnej;
4) sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 4 Statutu powinno być sporządzone przez Krajową Komisję Rewizyjną najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem kadencji Krajowej Komisji Rewizyjnej;
5) wzór protokołu kontroli winien zawierać, w szczególności, zwięzły opis przedmiotu kontroli oraz ustaleń, wykaz nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.