KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 32/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: znaku graficznego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Ustala znak graficzny (logo) Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, wybrany w drodze konkursu podczas posiedzenia KRAUM w dniu 08 czerwca 2017 r.
2.  Budowa znaku graficznego KRAUM:
a) Znak graficzny KRAUM w wersji podstawowej zbudowany jest z logotypu oraz sygnetu w układzie poziomym. Logotyp tworzy akronim (skrót KRAUM). Sygnet może występować samodzielnie bez części typograficznej. Dopuszcza się znak (pełna nazwa) "Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych" + sygnet.
b) Pole ochronne podstawowej wersji znaku graficznego KRAUM wyznacza minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych, takich jak: tekst, zdjęcia, ilustracje itp. Pole to wyznaczają 4 kwadraty, styczne do wierzchołków znaków o wielkości x. Wielkość x jest równa 4 kwadratom użytym w sygnecie.
c) Konstrukcja znaku graficznego KRAUM:
1) LOGOTYP tworzy akronim (skrót KRAUM),
2) SYGNET składa się z czterech części. Jako formę wyjściową wykorzystano formę krzyża (nawiązując w sposób symboliczny i uproszczony do opieki medycznej). Układ figur zapewnia spójny i elegancki charakter znaku, symbolizuje współpracę. Kwadraty tworzą "otoczenie krzyża", trójkąty tworzą literę "K" - symbol nauki: klinika, kształcenie, koordynacja, konferencja.
d) Typografia: w znaku graficznym KRAUM użyto kroju kroju Revival565EU wersale w odmianie normal.
3.  Wypełnienie znaku graficznego KRAUM:
a) Znak graficzny KRAUM w kolorystyce podstawowej występuje zawsze na białym tle z zastosowaniem pola ochronnego znaku.
b) Znak graficzny KRAUM posiada ściśle określoną skalę barw. Aby zachować powtarzalność kolorystyczną znaku, zdefiniowano kolory dla kilku technik reprodukcji:
a. Znak pełnokolorowy:

grafika

CMYK, Pantone - poligrafia, druk offsetowy.

RGB - multimedia i internet, ekrany telewizyjne, monitory komputerowe.

HEX - szesnastkowy (ang. Hexadecimal) system liczbowy służy do opisywania koloru na potrzeby kreacji internetowych - publikacje elektroniczne.

b. Znak monochromatyczny:

grafika

Kserokopiarka, drukarka czarno-biała

c. Znak achromatyczny:

grafika

Metaloplastyka, tłoczenie, grawerowanie, piaskowanie, złocenia lub srebrzenia stosowane w nadrukach, hot stamping.

ORACAL - folie samoprzylepne użyte w reklamach zewnętrznych i wewnętrznych.

4.  Wzór znaku graficznego KRAUM określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5.  Znak graficzny KRAUM podlega rejestracji jako znak towarowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 11, poz. 776).
§  2. 
1.  Znak graficzny KRAUM może być używany w różnych rozmiarach z zachowaniem proporcji, w kolorach wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały oraz zgodnie z Księgą Znaku Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2.  Znak graficzny KRAUM może być wykorzystywany przez uczelnie członkowskie KRAUM do przygotowywania materiałów promocyjnych związanych z organizacją posiedzeń KRAUM.
3.  Wykorzystanie znaku graficznego KRAUM w innych celach bądź przez inne osoby lub podmioty wymaga zgody Przewodniczącego KRAUM.
§  3.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór Znaku graficznego KRAUM - wersja podstawowa pełnokolorowa:

a) logotyp i sygnet

grafika

b) sygnet

grafika

c) pełna nazwa i sygnet

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2