Zmiany w Statucie KRASP.

Akty korporacyjne

KRASP.2018.11.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2018 r.

Uchwała
Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie KRASP

Działając na podstawie § 48 Statutu KRASP, Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dokonuje - na wniosek Prezydium KRASP - zmian w Statucie KRASP wymienionych w załączniku 1.
Jednolity tekst Statutu z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik 2 do uchwały.

ZAŁĄCZNIK  1

Zmiany w Statucie KRASP

1. W treści całego dokumentu sformułowanie "Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych" zastępuje się sformułowaniem "Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych", a skrótowiec "KRePSZ" - skrótowcem "KRPUZ".

2. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zwana dalej KRASP, działająca na podstawie art. 337 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej ustawą, jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy.

2. KRASP realizuje cele i zadania wynikające z ustawy (w szczególności z jej art. 251 ust. 4, art. 329 ust. 2, art. 337, art. 388 ust. 5, art. 404 ust. 5, art. 432 ust. 5 oraz 6) oraz niniejszego statutu, wspierając działania organów władzy publicznej na rzecz edukacji, nauki i kultury, a w szczególności współdziałając z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, innymi ministrami nadzorującymi uczelnie, instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz agencjami akredytującymi uczelnie.

3. W § 2, § 4 ust. 3, § 5 ust. 1-3 słowa "szkół wyższych" zastępuje się słowem "uczelni".

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

KRASP utworzyły polskie uczelnie akademickie, zwane dalej uczelniami członkowskimi, reprezentowane przez rektorów.

5. W § 4 ust. 2, § 24 lit. f, § 25 lit. d oraz § 42 ust. 1 słowa "szkół wyższych" zastępuje się słowami "uczelni akademickich".

6. W § 5 ust. 1-2 po słowie "uczelniom" dodaje się słowo "akademickim", w § 5 ust. 3 po słowie "uczelni" dodaje się słowo "akademickiej", a w § 49 ust. 2 po słowie "uczelni" dodaje się słowo "akademickich".

7. § 6 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego w co najmniej dwóch dyscyplinach, zgodnie z art. 185 ustawy oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego przewodu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego,

8. W § 6 ust. 2 lit. c oraz § 6 ust. 3 lit. c słowa "oceny parametrycznej" zastępuje się słowami "ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej".

9. W § 17 po słowie "KRASP" dodaje się słowa "w szczególności".

10. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

KRASP, zgodnie z art. 337 ust. 4 ustawy, współdziała z organami władzy publicznej w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, w tym przedstawia organom władzy publicznej opinie i wnioski, w szczególności opinie i wnioski przedłożone przez konferencje rektorów będące członkami KRASP, przyjęte lub poparte przez właściwy organ KRASP.

11. W § 19 ust. 1, § 20 ust. 1 oraz § 24 lit. g słowa "art. 55 ust. 2" zastępuje się słowami "art. 329 ust. 2".

12. § 19 ust. 2 skreśla się słowa "o którym mowa w art. 55 ust. 2 ustawy".

13. W § 22 ust. 1 lit. a, b, d słowa "art. 54 ust. 3" zastępuje się słowami "art. 337 ust. 3-6".

14. § 29 ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

przewodniczący wymienionych w § 4 ust. 2 konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni, wybrani przez te konferencje.

ZAŁĄCZNIK  2

STATUT

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 13 października 2011 r.,

ze zmianami dokonanymi w dniu 26 maja 2012 r., w dniu 23 listopada 2012 r., w dniu 18 listopada 2016 r. oraz w dniu 16 listopada 2018 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - KRASP - została powołana w dniu 7 czerwca 1997 r. przez rektorów będących członkami konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych i artystycznych. W dniu 20 kwietnia 1998 r. Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o włączeniu do KRASP, na prawach członków założycieli, rektorów - członków konferencji rektorów akademii wychowania fizycznego.

W dniu 30 września 2000 r. Zgromadzenie Plenarne postanowiło przyznać Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych (działającej obecnie jako Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych) status stowarzyszonego członka zbiorowego KRASP. Zgromadzenie Plenarne uczyniło to w przekonaniu o istotnej roli uczelni zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego, które - zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego - kształcąc studentów studiów I lub II stopnia przygotowują swoich absolwentów do wykonywania zawodu, ale także do kontynuowania studiów II stopnia w uczelniach akademickich. Wskazuje to na potrzebę partnerstwa zarówno między uczelniami zawodowymi i akademickimi, jak i organizacjami zrzeszającymi te uczelnie.

KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im w szczególności prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka.

Doświadczenia pierwszych lat działania KRASP oraz procesy zachodzące w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym wskazują na potrzebę działania Konferencji w szerokiej formule, zapewniającej możliwość współdziałania rektorów i poszanowania tożsamości różnych typów uczelni - publicznych i niepublicznych, dużych i małych, akademickich i zawodowych, prowadzących kształcenie na wielu kierunkach i bardziej specjalistycznych, działających w dużych ośrodkach akademickich i mniejszych miejscowościach, o wieloletniej tradycji i tych nowo utworzonych.

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zwana dalej KRASP, działająca na podstawie art. 337 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej ustawą, jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy.
2. 
KRASP realizuje cele i zadania wynikające z ustawy (w szczególności z jej art. 251 ust. 4, art. 329 ust. 2, art. 337, art. 388 ust. 5, art. 404 ust. 5, art. 432 ust. 5 oraz 6) oraz niniejszego statutu, wspierając działania organów władzy publicznej na rzecz edukacji, nauki i kultury, a w szczególności współdziałając z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, innymi ministrami nadzorującymi uczelnie, instytucjami przedstawicielskimi środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz agencjami akredytującymi uczelnie.
§  2. 
Działalność KRASP nie narusza autonomii uczelni członkowskich ani niezależności i samorządności konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni działających w ramach KRASP.
§  3. 
Siedzibą KRASP jest Warszawa.

Rozdział  II

Członkostwo w KRASP

§  4. 
1. 
KRASP utworzyły polskie uczelnie akademickie, zwane dalej uczelniami członkowskimi, reprezentowane przez rektorów.
2. 
Rektorzy, o których mowa w ust. 1, mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni akademickich:

a) Uniwersytetów,

b) uczelni technicznych, w tym uczelni morskich,

c) uczelni rolniczych,

d) uczelni pedagogicznych,

e) uczelni ekonomicznych,

f) uczelni medycznych,

g) uczelni artystycznych,

h) uczelni wychowania fizycznego,

i) uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych,

j) akademickich uczelni niepublicznych.

3. 
Rektorzy publicznych uczelni zawodowych działają w ramach Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, zwanej dalej KRPUZ, mającej status zbiorowego członka stowarzyszonego.
4. 
Zasady i tryb działania konferencji rektorów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 mogą określać regulaminy uchwalone przez te konferencje.
§  5. 
1. 
Status uczelni członkowskiej może być nadany indywidualnie - poszczególnym uczelniom akademickim, lub zbiorowo - wszystkim uczelniom akademickim, należącym do konferencji rektorów określonego typu uczelni.
2. 
Status uczelni członkowskich - zbiorowo wszystkim uczelniom akademickim należącym do konferencji rektorów określonego typu uczelni, niewymienionego w § 4 ust. 2, nadaje Zgromadzenie Plenarne KRASP na wniosek Prezydium KRASP.
3. 
Status uczelni członkowskiej - indywidualnie danej uczelni akademickiej należącej lub nie do konferencji rektorów określonego typu uczelni, wymienionego w § 4 ust. 2, nadaje Prezydium KRASP na wniosek zainteresowanej uczelni.
4. 
Status uczelni stowarzyszonej może być nadany indywidualnie poszczególnym uczelniom prowadzącym studia magisterskie. Status uczelni stowarzyszonej może być także nadany zbiorowo wszystkim uczelniom należącym do konferencji rektorów niewymienionych w ust. 2, zrzeszonym według określonych kryteriów. Do trybu nadawania statusu uczelni stowarzyszonej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
5. 
Uczelnie wchodzące w skład KRPUZ mają status uczelni stowarzyszonych KRASP.
§  6. 
1. 
Postępowanie w sprawie nabycia indywidualnie statusu uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej wszczyna się na wniosek rektora zainteresowanej uczelni, złożony na formularzu, którego formę ustala Prezydium KRASP, dostępnym na stronie internetowej KRASP.
2. 
Do wniosku o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego w co najmniej dwóch dyscyplinach, zgodnie z art. 185 ustawy oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego przewodu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego,

b) udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,

c) inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie,

d) informacje o działaniach podejmowanych przez uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

3. 
Do wniosku o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich,

b) udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,

c) inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie.

4. 
Informację o wszczęciu postępowań, o których mowa w § 6 ust. 1 ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.
§  7. 
1. 
Stwierdzenie nabycia statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
2. 
Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni członkowskiej, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. 
Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień określonych w § 6 ust. 2 lit. a oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
4. 
Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni członkowskiej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
5. 
Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.
§  8. 
1. 
Nadanie statusu uczelni stowarzyszonej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
2. 
Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. 
Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
4. 
Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
5. 
Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.
§  9. 
1. 
Uchwałę w sprawie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej lub o nadaniu statusu uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa odpowiednio w § 7 ust. 3 i § 8 ust. 3.
2. 
O treści uchwały, o której mowa w ust. 1 Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię.
3. 
O uchwale o stwierdzeniu nabycia statusu uczelni członkowskiej oraz o uchwale nadającej status uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP niezwłocznie informuje uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.
§  10. 
1. 
Postępowanie w sprawie zawieszenia w prawach członka uczelni członkowskiej i uczelni stowarzyszonej KRASP wszczyna się w przypadku naruszenia przez uczelnię przepisów obowiązujących członków KRASP, w szczególności niniejszego statutu, na pisemny i uzasadniony wniosek Przewodniczącego KRASP albo rektora uczelni członkowskiej KRASP. Informację o wszczęciu postępowania ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.
2. 
Zawieszenie w prawach członka uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej KRASP następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 3.
3. 
Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni, której dotyczy postępowanie, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Komisja wydaje opinię o przestrzeganiu przez uczelnię przepisów obowiązujących członków KRASP oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.
5. 
Komisja może wezwać uczelnię, której dotyczy postępowanie, do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 4.
6. 
Komisja wydaje opinię w terminie miesiąca od dnia jej powołania lub w terminie miesiąca od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 5.
§  11. 
1. 
Uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka Prezydium KRASP podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa w § 10 ust. 4.
2. 
O treści uchwały, o której mowa w ust. 1, Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP
§  12. 
1. 
Przywrócenie członkostwa KRASP następuje w przypadku ustania przyczyny powodującej zawieszenie w prawach członka, na wniosek zainteresowanej uczelni.
2. 
§ 11 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1. 
Utrata członkostwa uczelni członkowskiej KRASP następuje w przypadku:

a) rezygnacji,

b) utraty statusu uczelni akademickiej w rozumieniu przepisów ustawy,

c) likwidacji uczelni,

d) nieuiszczenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy, mimo pisemnego upomnienia,

e) rażącego naruszenia statutu KRASP.

2. 
Stwierdzenie utraty statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP.
3. 
O treści uchwały, w której mowa w ust. 2, Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz inne uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.
§  14. 
1. 
Utrata członkostwa uczelni stowarzyszonej KRASP następuje w przypadku:

a) rezygnacji,

b) utraty uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich,

c) likwidacji uczelni,

d) nieuiszczenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy, mimo pisemnego upomnienia.

2. 
§ 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  15. 
1. 
Od uchwał

a) o odmowie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej KRASP,

b) o odmowie nadania statusu uczelni stowarzyszonej KRASP,

c) o zawieszeniu w prawach członka KRASP,

d) o stwierdzeniu utraty statusu uczelni członkowskiej lub stowarzyszonej KRASP zainteresowana uczelnia może wnieść odwołanie do Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

2. 
Zgromadzenie Plenarne KRASP podejmuje uchwałę o utrzymaniu w mocy uchwały Prezydium KRASP, o której mowa w ust. 1 lub o jej przekazaniu do ponownego rozpatrzenia.

Rozdział  III

Zadania KRASP

§  16. 
Do celów KRASP należy:

a) inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich na rzecz realizacji ich misji,

b) podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w kraju i za granicą,

c) reprezentowanie misji szkolnictwa wyższego i nauki, a także wspólnych interesów uczelni akademickich,

d) działanie na rzecz budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej,

e) reprezentowanie na wniosek KRPUZ lub innych konferencji rektorów uznanych przez KRASP wspólnych interesów publicznych uczelni akademickich i zawodowych,

f) dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

§  17. 
Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 16, KRASP w szczególności:

a) podejmuje działania na rzecz stworzenia społecznego poparcia dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce,

b) występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego,

c) dba o zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia studentów i doktorantów,

d) wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury,

e) współdziała ze stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe oraz gospodarcze,

f) współdziała z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury,

g) uczestniczy w działaniach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczelnie lub instytucje naukowe,

h) podejmuje działania sprzyjające systematycznemu podnoszeniu jakości kształcenia i efektywności funkcjonowania uczelni,

i) podejmuje działania wspierające podmiotowość studentów i doktorantów oraz elastyczność i różnorodność form kształcenia, wynikające m.in. z aktualnych uwarunkowań i przyszłych wyzwań oraz bogactwa tradycji instytucji akademickich,

j) podejmuje działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi systemu szkolnictwa wyższego, obejmującego wszystkie typy i rodzaje uczelni,

k) zapewnia zainteresowanym uczelniom członkowskim, w tym uczelniom członkowskim KRPUZ, zaplecze informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie działania uczelni.

§  18. 
1. 
KRASP, zgodnie z art. 337 ust. 4 ustawy, współdziała z organami władzy publicznej w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, w tym przedstawia organom władzy publicznej opinie i wnioski, w szczególności opinie i wnioski przedłożone przez konferencje rektorów będące członkami KRASP, przyjęte lub poparte przez właściwy organ KRASP.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do występowania do organów władzy publicznej na wniosek KRPUZ, w sprawach dotyczących publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego.
§  19. 
1. 
KRASP, działając na wniosek właściwego organu władzy publicznej, wyraża opinie w sprawach, o których mowa w art. 329 ust. 2 ustawy.
2. 
Opinie, o których mowa w ust. 1, wyraża Zgromadzenie Plenarne, jeżeli zostało zwołane przed upływem terminu na wyrażenie opinii. W pozostałych przypadkach opinie wyraża Prezydium KRASP.
§  20. 
1. 
KRASP, działając z własnej inicjatywy, występuje do właściwych organów władzy publicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw, o których mowa w art. 329 ust. 2 ustawy.
2. 
Wnioski i opinie, o których mowa w ust. 1 formułuje Zgromadzenie Plenarne lub Prezydium KRASP.
§  21. 
1. 
Przewodniczący KRASP reprezentuje KRASP przed organem, na którego wniosek wyrażana jest opinia lub do którego kierowane są opinie i wnioski formułowane z własnej inicjatywy.
2. 
Organ KRASP występujący z wnioskiem lub wyrażający opinię, o których mowa w § 19 i § 20, może wyznaczyć spośród swojego składu inną osobę, która będzie reprezentować KRASP przed organem, na którego wniosek wyrażana jest opinia lub do którego kierowane są opinie i wnioski formułowane z własnej inicjatywy.

Rozdział  IV

Władze KRASP

§  22. 
1. 
Organami KRASP są:

a) Zgromadzenie Plenarne KRASP, będące walnym zebraniem członków w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej Prawem o stowarzyszeniach, w związku z art. 337 ust. 6 ustawy,

b) Prezydium KRASP, będące zarządem w rozumieniu art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, w związku z art. 337 ust. 6 ustawy.

c) Przewodniczący KRASP,

d) Komisja Rewizyjna KRASP, będąca organem kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, w związku z art. 337 ust. 6 ustawy.

2. 
Kadencja organów KRASP pokrywa się z kadencją rektorów określoną w ustawie.
§  23. 
W skład Zgromadzenia Plenarnego KRASP wchodzą:

a) przedstawiciele uczelni członkowskich,

b) członkowie Prezydium KRASP.

§  24. 
Zgromadzenie Plenarne KRASP:

a) nadaje status uczelni członkowskich w trybie zbiorowym,

b) uchwala wytyczne kierunkowe dla pozostałych organów i komisji KRASP,

c) dokonuje wyboru Przewodniczącego KRASP i jego zastępców, Komisji Rewizyjnej KRASP oraz może dokonywać wyboru Honorowego Przewodniczącego KRASP,

d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Przewodniczącego KRASP z działalności KRASP,

e) zatwierdza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości,

f) podejmuje uchwały z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub Przewodniczącego KRASP albo przewodniczącego konferencji rektorów danego typu uczelni akademickich,

g) wyraża opinię w sprawach, o których mowa w art. 329 ust. 2 ustawy.

§  25. 
1. 
Zgromadzenie Plenarne KRASP zwołuje Przewodniczący lub - z upoważnienia Prezydium - jego zastępca, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Prezydium KRASP,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP,

d) na wniosek co najmniej trzech konferencji poszczególnych typów uczelni akademickich,

e) na wniosek Zgromadzenia Plenarnego KRPUZ.

2. 
W okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego w jego imieniu działa Prezydium KRASP.
§  26. 
1. 
Przewodniczącego KRASP oraz jego dwóch zastępców wybiera Zgromadzenie Wyborcze, złożone z rektorów wybranych na nową kadencję, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
2. 
Wybór Przewodniczącego KRASP oraz jego zastępców na nową kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 1, następuje w okresie ostatnich 4 miesięcy bieżącej kadencji; wyboru dokonują rektorzy wybrani na nową kadencję, ze swego grona.
3. 
Zgromadzenie Wyborcze zwołuje Przewodniczący KRASP bieżącej kadencji, lub - z upoważnienia Prezydium - jego zastępca.
§  27. 
Przewodniczący KRASP kieruje działalnością Konferencji, przewodniczy pracom Prezydium KRASP oraz reprezentuje KRASP na zewnątrz.
§  28. 
Zgromadzenie Plenarne KRASP wspólnie z gronem rektorów-elektów może, na wniosek Przewodniczącego-elekta KRASP, nadać, w trybie określonym w § 26 ust. 1, ustępującemu Przewodniczącemu KRASP na okres kolejnej kadencji status Honorowego Przewodniczącego KRASP.
§  29. 
1. 
W skład Prezydium KRASP wchodzą z urzędu:

a) Przewodniczący KRASP,

b) Honorowy Przewodniczący KRASP,

c) dwóch zastępców Przewodniczącego KRASP,

d) przewodniczący wymienionych w § 4 ust. 2 konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni, wybrani przez te konferencje.

2. 
W skład Prezydium KRASP wchodzą także przewodniczący komisji stałych KRASP, komisji powołanych na okres kadencji oraz przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP, o ile są rektorami lub byłymi rektorami uczelni członkowskich.
3. 
Stałym uczestnikiem prac Prezydium, o statusie członka stowarzyszonego, jest Przewodniczący KRPUZ.
4. 
W pracach Prezydium KRASP biorą udział z głosem doradczym:

a) Sekretarz Generalny KRASP,

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRASP albo jego zastępca lub upoważniony przez przewodniczącego Komisji członek Komisji,

c) inne osoby zaproszone przez Prezydium lub Przewodniczącego KRASP.

5. 
Liczba rektorów aktualnie pełniących swe funkcje nie może wynosić mniej niż dwie trzecie składu Prezydium.
§  30. 
1. 
Prezydium KRASP w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego KRASP podejmuje uchwały w imieniu KRASP, a ponadto:

a) reprezentuje KRASP na zewnątrz,

b) powołuje stałe i doraźne komisje KRASP,

c) nadaje status uczelni członkowskich i stowarzyszonych KRASP w trybie indywidualnym,

d) podejmuje wszystkie decyzje niezastrzeżone dla innych organów KRASP.

2. 
Prezydium KRASP zwołuje nie rzadziej niż raz na kwartał Przewodniczący KRASP lub, z jego upoważnienia, zastępca Przewodniczącego:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP,

c) na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium.

3. 
Prezydium KRASP może być zwołane na wniosek przewodniczącego KRPUZ.
§  31. 
1. 
Komisja Rewizyjna składa się z od 5 do 9 osób wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
2. 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą rektorzy uczelni członkowskich. Stałym członkiem Komisji Rewizyjnej o charakterze członka stowarzyszonego jest przedstawiciel KRPUZ. W skład Komisji mogą wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich, z tym że liczba rektorów aktualnie pełniących swe funkcje nie może wynosić mniej niż dwie trzecie składu komisji.
3. 
Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 2-4, następuje w okresie ostatnich 4 miesięcy bieżącej kadencji; wyboru dokonują rektorzy wybrani na nową kadencję.
4. 
Komisja Rewizyjna wybiera z grona swych członków przewodniczącego i jego zastępcę.
5. 
Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Prezydium KRASP, a także z pełnieniem funkcji Sekretarza Generalnego KRASP.
§  32. 
1. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KRASP należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności KRASP,

b) kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Prezydium KRASP,

c) ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego oraz składanie podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP sprawozdania z wyników tej oceny wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Prezydium KRASP,

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Prezydium KRASP lub Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

2. 
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§  33. 
1. 
W celu realizacji istotnych celów KRASP tworzone są komisje stałe i doraźne.
2. 
Komisjami stałymi KRASP są:

a) Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych,

b) Komisja ds. Kształcenia,

c) Komisja ds. Nauki,

d) Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką,

e) Komisja ds. Ekonomicznych,

f) Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej,

g) Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej,

h) Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej,

i) Komisja ds. Akredytacji i Rankingów,

j) Komisja ds. Sportu Akademickiego.

3. 
Komisje doraźne mogą być tworzone w celu załatwiania określonych spraw i mają okresowy charakter.
§  34. 
1. 
Komisje powołuje i odwołuje Prezydium KRASP, określając ich skład, w tym przewodniczącego, a także wyznaczając jej zadania.
2. 
W skład komisji wchodzą rektorzy uczelni członkowskich. W skład komisji mogą wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich oraz eksperci. Członkiem każdej komisji jest delegowany przedstawiciel KRPUZ.
3. 
Przewodniczącym komisji jest rektor lub były rektor uczelni członkowskiej.
4. 
Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenie nie rzadziej niż raz w roku.
§  35. 
1. 
Rezultaty prac komisji mają charakter wewnętrzny i mogą być przedstawiane wyłącznie organom KRASP.
2. 
Szczegółowy tryb pracy komisji może określać jej regulamin nadany przez Prezydium KRASP.
§  36. 
1. 
W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa Zespół Boloński KRASP.
2. 
W skład Zespołu Bolońskiego wchodzą osoby wyznaczone przez Prezydium, w tym jego przewodniczący, powoływany przez Prezydium na okres kadencji organów KRASP.
3. 
Zadaniem Zespołu Bolońskiego jest okresowe dokonywanie oceny przebiegu Procesu Bolońskiego oraz przedstawianie inicjatyw i rekomendacji dotyczących niezbędnych działań w tym zakresie.
§  37. 
1. 
W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa Komitet Dobrych Praktyk KRASP.
2. 
W skład Komitetu Dobrych Praktyk KRASP wchodzą osoby wyznaczone przez Prezydium, w tym jego przewodniczący, powoływane przez Prezydium na okres kadencji organów KRASP.
3. 
Zadaniem Komitetu Dobrych Praktyk KRASP jest działanie na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska akademickiego, w tym Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne KRASP dnia 26 kwietnia 2007 r.
4. 
Komitet Dobrych Praktyk KRASP w zakresie przestrzegania zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 16 lit. f, współdziała z Prezydium.
5. 
Komitet Dobrych Praktyk KRASP współdziała z innymi podmiotami działającymi na rzecz spraw określonych w ust. 4, w szczególności z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną oraz innymi podmiotami o podobnym zakresie działania.
6. 
Przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk KRASP zwołuje jego posiedzenie nie rzadziej niż raz na dwa lata.
§  38. 
1. 
Sekretarza Generalnego, na okres kadencji organów KRASP, powołuje i odwołuje Prezydium KRASP na wniosek Przewodniczącego KRASP.
2. 
Sekretarz Generalny KRASP zapewnia od strony organizacyjnej i administracyjnej warunki dla funkcjonowania KRASP i jej organów.
3. 
W przypadku upływu kadencji organów KRASP Sekretarz Generalny pełni swoją funkcję do czasu powołania Sekretarza Generalnego nowej kadencji.
4. 
Obsługę KRASP prowadzi Biuro KRASP, którym kieruje Kierownik Biura.
5. 
Szczegółowe zasady organizacji i finansowania Biura określa Prezydium KRASP.

Rozdział  V

Reprezentacja KRASP

§  39. 
1. 
W imieniu KRASP wobec władz państwowych oraz instytucji krajowych i zagranicznych występują, z zastrzeżeniem § 21: Zgromadzenie Plenarne, Prezydium oraz Przewodniczący KRASP.
2. 
Z upoważnienia Przewodniczącego, KRASP mogą reprezentować także, w granicach tego upoważnienia, zastępcy przewodniczącego KRASP, Honorowy Przewodniczący KRASP, członkowie Prezydium KRASP albo Sekretarz Generalny KRASP.
§  40. 
1. 
Przy podejmowaniu uchwał i postanowień organy i komisje KRASP dążą do uzyskania konsensusu.
2. 
Jeżeli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, uchwały zapadają, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1, § 31 ust. 1, § 43 i § 47, większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§  41. 
1. 
Czynne prawo wyborcze oraz prawo głosu w organach KRASP przysługuje rektorom uczelni członkowskich posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Prawo głosu w organach KRASP przysługuje także członkom Prezydium niebędącym rektorami.
2. 
Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego KRASP i jego zastępców oraz prawo kandydowania do składu Prezydium KRASP przysługuje rektorom uczelni członkowskich posiadających co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
§  42. 
1. 
Przewodniczącego konferencji rektorów danego typu uczelni akademickich, na posiedzeniach i w pracach Prezydium KRASP, może zastępować z głosem stanowiącym jedynie wiceprzewodniczący tej konferencji.
2. 
Na podstawie pisemnego upoważnienia, rektora uczelni członkowskiej w Zgromadzeniu Plenarnym może zastępować upoważniony przez niego prorektor.
§  43. 
Na wniosek Przewodniczącego obrad, za zgodą Zgromadzenia Plenarnego KRASP, wyrażoną zwykłą większością głosów, mogą być podejmowane uchwały wspólne KRASP- KRPUZ z zastrzeżeniem § 40. W takich przypadkach wszyscy członkowie o statusie członków zwykłych i członków stowarzyszonych KRASP dysponują głosem stanowiącym.

Rozdział  VI

Majątek i finanse KRASP

§  44. 
1. 
KRASP pokrywa koszty swej działalności ze składek wnoszonych przez uczelnie członkowskie, uczelnie stowarzyszone oraz uczelnie członkowskie konferencji stowarzyszonych.
2. 
Wysokość składek oraz plan rzeczowo-finansowy ustala Prezydium KRASP.
§  45. 
1. 
Do podejmowania decyzji finansowych i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu KRASP upoważniony jest Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Generalny działający wspólnie.
2. 
W szczególnych przypadkach Przewodniczący KRASP może upoważnić inną osobę do zaciągania zobowiązań finansowych w określonych kwotowo granicach oraz podpisywania dokumentów finansowych.
§  46. 
Przewodniczący KRASP ustala zasady rachunkowości.

Rozdział  VII

Rozwiązanie KRASP

§  47. 
KRASP może zostać rozwiązana na mocy uchwały podjętej przez Zgromadzenie Plenarne większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu członków KRASP. O zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w tej sprawie, członkowie KRASP powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.

Rozdział  VIII

Zmiana statutu KRASP

§  48. 
Statut KRASP uchwala i dokonuje jego zmian Zgromadzenie Plenarne KRASP większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W sprawach dotyczących KRPUZ, Zgromadzenie podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii KRPUZ.

Rozdział  IX

Przepisy przejściowe i końcowe

§  49. 
1. 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. 
Wymagania określone w § 6 ust. 2 lit. a nie dotyczą uczelni akademickich, które uzyskały status uczelni członkowskich KRASP przed dniem uchwalenia niniejszego Statutu.