Akty korporacyjne

PAN.2019.4.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2019
KANCLERZA PAN
z dnia 4 kwietnia 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2019

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) postanawiam, co następuje:
1. Załączniki Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 135/2018 Kanclerza PAN z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2018 Kanclerza PAN z dnia 28 grudnia 2018 roku"

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnieniePlanowane

zobowiązania

na

01-01-2019 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2019 r. w ujęciu KASOWYMProjekt planu kosztów na 2019 r.z tego:Wydatki

majątkowe

Planowane

zobowiązania

na

31-12-2019 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN1 076 47020 486 00020 480 86712 151 37880 0002 139 6825 434 065675 7421 071 337
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN1 026 54014 741 00014 770 56712 151 3782 131 68281 400406 1071 056 107
01-01wynagrodzenia11 267 74311 267 74311 267 743
01-02, 01-03, 01-08składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN1 026 5402 985 7503 015 317883 6352 131 6821 056 107Kanclerz PAN
02Podnoszenie kwalifikacji205 500205 500190 50015 000
02-01szkolenia i warsztaty135 000135 000120 00015 000Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej70 50070 50070 500Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów8 0142 608 7002 608 70033 0003 0002 568 0654 6358 014Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe4 838120 000120 000120 0004 838Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych I Innych drobnych usług176 000176 000168 0008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kasztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)1 095209 800209 800179 80030 0001 095Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii I jej Jednostkami organizacyjnymi116 000116 000116 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa76 00076 00076 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne40 00040 00040 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Koszty związane z technologią Informacyjną1 2831 211 0001 211 0001 199 00012 0001 283Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie34 700700 000665 30045 0005 000615 300Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z Inicjatywy Kanclerza Akademii285 000285 000265 00020 000Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ113 000113 0002 00047 00064 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ1 230 0001 230 000265 00010 000940 00015 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3 234 0003 234 00050 0003 184 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE680 000680 000Kanclerz PAN
14-01§ 6220 zakupy inwestycyjne400 000400 000
14-02§ 6560 Inwestycje budowlane280 000280 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez międzynarodowego instytutu)

1 076 47025 630 00024 944 86712 151 378345 0002 149 6826 424 0653 874 742680 0001 071 337

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2018 Kanclerza PAN z dnia 28 grudnia 2018 roku"

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnieniePlanowany etan na 01.01.2019 rokuPlanowane

przychody

z tego:Planowane

koszty

z tego:Środki na wydatki majątkoweWydatki nie stanowiące kosztówPlanowany stan na 31.12.2019 rokuśrodki na sfinansowanie lub prefinansowanieDYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaprzychody z prowadzonej działalnościpozostałe

przychody

wynagrodzeniapochodnepodatki i opiętyzakup towarów i usługpozostałe kosztyŚrodki pieniężneNależnościZobowiązania
01Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia00000
02Dzierżawa I wynajem na potrzeby Akademii-199 0093 6000253 071253 071462 579462 579-408 9174 000408 917
02-01Siedziba Stacji w Brukseli-185 946130 071130 071326 579326 579-382 454382 454Kanclerz Akademii
02-02Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa)-13 0633 600123 000123 000136 000136 000-26 4634 00026 463
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami-1 084 158421 53185 0003 403 6263 389 92613 7004 509 337141 46027 600509 5673 401 710429 0000-2 189 869406 53170 0002 929 530
03-01Garaż w Warszawie237 220220 000220 000213 00066 00012 000135 000244 220Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale522 44122 000552 000552 000579 0005 0001 00022 000472 00079 000495 44122 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-23Zadania realizowane przez BOM-1 843 819421 53163 0002 631 6262 617 92613 7003 717 33770 46014 600487 5672 794 710350 00000-2 929 530406 53148 0002 929 530Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) I Inwestycje (wydatki majątkowe)16 037 3081 100 00015 000 00015 000 0008139 2205 034 0003 105 2209 061 800796 34912 427 4391 712 500-3 705 284Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym675 8996 364 0005 415 2001 503 000514 000989 0007 629 000333 00020 000449 0006 827 0000642 9181 598 4001 442 000749 291
05-03,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji86 876189 000164 00025 000189 00093 00039 00057 00086 876Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę504 533350 000350 000440 000240 00020 000150 00030 000414 533Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki
05-02,

05-05,

05-07,

05-10,

05-11

Pozostałe rozliczenia84 4906 364 0005 415 200964 000964 0007 000 000260 0006 740 0000141 5091 598 4001 442 000749 291Kanclerz Akademii
Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67000Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej470047Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
ββ-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych358 8871 0001 000359 887-382 454Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla Instytutów naukowych Akademii1 144 597855 4032 0002 0001 677 000325 000Kanclerz Akademii
RAZEM16 933 5718 744 5345 500 20020162 6974156 99716 005 70020 740 136474 46047 600509 5679 347 28910 361 2209 061 800796 34912 508 5054 046 4311 512 0000