PAN.2018.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018
KANCLERZA PAN
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) ustalam, co następuje:
1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2018 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2018 r.z tego:Planowane

zobowiązania

na

31-12-2018 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:41 038,3913 644 00013 631 6532 164 334495 650384 5001 365 5529 221 61728 691
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)31 460,172 623 5742 619 7042 164 334374 4005 00075 97027 590
01101wynagrodzenia5 266,202 146 3712141 1052 141 105Kanclerz PAN
01102,01103,

01105

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN26 193,97396 233397 62923 229374 40027 590
02Uposażenia członków PAN7 877 7727 877 7727 877 772Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN2 251,50105 000103 7481 50020064 30037 748Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN54 00054 00032 00022 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii480,00632 374631 894415 374216 520
05-01 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN480,00322 654322 174105 654216 520Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 0009 0009 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)300 720300 720300 720Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN1 146,00843 26084211450 000383 260408 854
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 146,00558 000556 85450 00098 000408 854Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa14 00014 00014 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)271 260271 260271 260Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych4 529,451 096 4441 091 915330 1507 500222 794531 471
07-01 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN4 529,451 060 0001 055 471330 1507 500186 350531 471Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)36 44436 44436 444Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 171,27255 57β265 50843 0001 400212 5248 5821 101
08-01 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN178 000178 00043 0001 400125 6008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 0009 0009 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 171,2778 57678 50677 9245821 101Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce95 00095 00069 0001 0002 00023 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej3 0003 0003002 700Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN47 00047 0002 00028 00017 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:3 930 0003 930 000697 20037 000742 8002 453 000
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę76 80076 8005 00060 00011 800Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę92 00092 00037 2002 00022 80030 000
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę2 806 1602 806 160442 16020 000404 0001 940 000
08-09Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę853 040853 040209 84015 000190 000438 200
11102Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę102 000102 0003 00066 00033 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301041 038,3917 574 00017 561 6532 164 3341 192 850421 5002 108 35211 674 61728 691
Warszawa, 26 września 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2018 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2018 r.z tego:Wydatki

majątkowe

Planowane

zobowiązania

na

31-12-2018 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN988 710,4419 952 00020 039 72111 995 70666 5002 079 9095 175 432722 1741 076 470
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN878 792,8014 418 00014 565 74811 995 7062 071 40962 877435 7561 026 540
01-01wynagrodzenia11 137 03611 137 03611 137 036Kanclerz PAN
01-02, 01-03, 01-08składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN876 572,602 780 1112 930 079858 6702 071 4091 026 540
02Podnoszenie kwalifikacji205 500205 500190 50015 000
02-01szkolenia i warsztaty135 000135 000120 00015 000Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej70 50070 50070 500Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów8 713,252 428 5002 427 80129 0003 0002 391 3834 4188 014Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności8 120,15203 000203 000203 0006121
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki1 282,11108 000108 000108 0001 283Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe4 838,0495 00095 00095 0004 838Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
OSZakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i Innych drobnych usług206 000206 000198 0008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)1 095,28189 000169 000139 00030 0001 095Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii I jej jednostkami organizacyjnymi116 000116 000116 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa76 00076 00076 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne40 00040 00040 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją1 103 0001 103 0001 091 00012 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie34 881,18650 000650 00018 0002 000610 00020 00034 700Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii59 328,00330 000270 67216 5003 500240 67210 000Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ123 000123 0003 00049 00071 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ7 416,901 180 0001 172 583235 00010 000912 58315 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ8 306,163 134 0003 125 69450 0003 075 694Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE250 000250 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne

Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania

250 000250 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

1 004 433,5024 516 00024 337 99811 995 706301 5002 089 9096138 0153 812 868250 0001 076 470\
Warszawa, 26 września 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieStan na 01.01.2018 rokuPlanowane

przychody

z tegoPlanowane kosztyz tegoŚrodki na wydatki majątkoweWydatki nie stanowiące kosztówPlanowany stan na 31.12.2018 rokuśrodki na sfinansowanie lub prefinansowanieDYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaprzychody z prowadzone) działalnościpozostałe przychodywynagrodzeniapochodnepodatki i opłatyzakup towarów i usługpozostałe kosztyŚrodki pieniężneNależnościZobowiązania
01Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia11 589,2200011 589
01-08SEA-UE-NET 211 589,22011 589Kierownicy projektów badawczych
02Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii0,003 805,20280 187280 187479 401479 401-199 0093 600199 009
02-01Siedziba Stacji w Brukseli268,44160 187160 187346 401346 401-185 946185 946Kanclerz Akademii
02-02Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)3 536,76120 000120 000133 000133 000-13 0633 60013 063
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami1 011 080,59374 683,6194 289,991 889 5821 860 68229 0003 563 283151 86031 660338 6632 634 400406 7000-718 758421 53185 0001 478 419
03-01Garaż w Warszawie235 032,421 834,142 646,42216 000216 000213 00060 00011 000142 000237 220Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale588 546,062 012,3417 117,48527 000527 000600 0005 0001 00022 000493 00079 000522 44122 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-23Zadania realizowane przez BOM187 502,11370 837,1374 526,091 148 5821 117 58229 0002 750 28386 86019 660316 6631 999 400327 70000-1 478 419421 53163 0001 478 419Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)21 118 642,98874 392,01109 881,3015 000 00015 000 0002 470 1402 470 1408 945 3601 510 00023 957 654-1 491 482Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym2 886 880,884 938 636,232 221 928,801 596 800540 7001 056 1009 336 900333 00020 000364 0008 619 900841 5165 458 000915 2000
05-03,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji86 875,92189 000140 70048 300189 00093 00039 00057 00086 876Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę610 793,1833 103,794 364,29400 000400 000535 000240 00020 000230 00045 000504 533Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki
05-02,

05-05,

05-07,

05-10,

05-11

Pozostałe rozliczenia2 189 211,784 905 532,442 217 564,511 007 8001 007 8008 612 90095 0008 517 900250 1085 458 000915 200Kanclerz Akademii
06Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 6700Dyrektor Biura Orgaπlzacyjno- Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej46,9500047Dyrektor Biura dβ Doskonałości Naukowej
99-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych480 287,402 0002 000123 400358 887-185 946Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowaniezwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii844 338,47494 000,004 0004 000486 935855 403Kanclerz Akademii
RAZEM26 352 866,496 685 517,052 426 100,0918 772 5692 681 46916 091 10015 849 724484 86051 660338 6635 947 9419 026 6008 945 3601 633 40024 738 8626 738 5341 000 2000
Warszawa, 26 września 2018 roku