Akty korporacyjne

PAN.2019.7.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 16 lipca 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 19/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działki o nr: 37/6, 125/2, 134 położonej w obrębie Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida o łącznej pow. 16,8004 ha, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183) postanawiam, co następuje:
§  1.  Zmianie ulega § 1 Zarządzenia Nr 19/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki o nr: 37/6, 125/2 i 134 położonej w obrębie Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida o łącznej pow. 16,8004 ha, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, który otrzymuje brzmienie:

Wyrazić zgodę na obciążenie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działki o nr: 37/6, 125/2 i 134 o łącznej powierzchni 16,8004 ha, gm. Ruciane- Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1P/00019508/1, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 5 lat na cele rolne.

§  2.  Pozostałe paragrafy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.