Akty korporacyjne

PAN.2019.7.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 16 lipca 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 18/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działki nr: 20/1, 20/2, 22/2, 23/2 położonej w obrębie Prawdowo, gm. Mikołajki o łącznej pow. 30,80 ha, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183) postanawiam, co następuje:
§  1.  Zmianie ulega § 1 Zarządzenia Nr 18/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki o nr: 20/1, 20/2, 22/2, 23/2 położonej w obrębie Prawdowo, gm. Mikołajki o łącznej pow. 30,80 ha, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, który otrzymuje brzmienie:

Wyrazić zgodę na obciążenie części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działki o nr: 20/1, 20/2, 22/2, 23/2 o łącznej pow. 30,80 ha, gm. Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023497/8, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 5 lat na cele rolne.

§  2.  Pozostałe paragrafy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.