Akty korporacyjne

PAN.2018.9.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 10 września 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 129/2017 z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie powołania członków Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) w związku z ust. 5 pkt. 8 załącznika do Decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1.  W Zarządzeniu Nr 129/2017 z dnia 8 listopada 20 l7r. w sprawie powołania członków Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie "Ryszard Soszyński - sekretarz Komisji",
2) skreśla się § 1 pkt 4.
§  2.  Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.