Akty korporacyjne

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany załącznika do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje zmiany w załączniku do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w następujący sposób: W Regulaminie działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w § 12 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie w brzmieniu:

"Referent przedkłada ponadto projekty i wnioski nieuwzględnione przez komisję (poprawki), w tym zaproponowane przez ustępującą Radę, wraz z uzasadnieniem, za wyjątkiem wycofanych przez wnioskodawców".