Akt korporacyjny

Rewid.2018.7.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2318/43A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 2224/40a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku, w rozdziale III pt. "Metodyka i sposób prowadzenia zajęć", wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16. W trosce o stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz ze względu na efektywność szkolenia zaleca się, aby w szkoleniach stacjonarnych o charakterze wykładowo- warsztatowym uczestniczyło nie więcej niż 30 osób. Natomiast, w przypadku szkoleń mających charakter warsztatów rekomenduje się, aby uczestniczyło w nich nie więcej niż 20 osób. W uzasadnionych przypadkach liczebność grupy szkoleniowej może być zwiększona, przy czym taka zmiana nie może mieć negatywnego wpływu na jakość szkolenia i komfort uczących się. Maksymalna ilość uczestników szkolenia o charakterze wykładowo- warsztatowym nie może przekroczyć 40 osób, natomiast w przypadku szkoleń o charakterze warsztatów nie może przekroczyć 30 osób, z zastrzeżeniem pkt 16a.";

2) dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a. Limit maksymalnej ilości uczestników nie dotyczy szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego realizowanego podczas XIX Dorocznej Konferencji Audytingu, organizowanego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, jednak liczebność grupy biorącej udział w tym szkoleniu musi być dostosowana do tematu oraz formy szkolenia z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywności tego szkolenia.".

§  2.  Wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 roku, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wytyczne organizacyjno-metodyczne