Akt korporacyjny

Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 67/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 43/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r. do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje ds. kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016r., powołany uchwałą nr 1/2017 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 2 lutego 2017r.,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 6/2017, w składzie:

1. Janusz Rynk - Kierownik Zespołu,

2. Jolanta Nikolaj,

3. Irena Bachowska,

do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.