Akty korporacyjne

Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 64/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 37/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołany uchwałą nr 12/2016 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 19 kwietnia 2016 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 30/2016, w składzie:

1. Janusz Rynk - Kierownik Zespołu,

2. Anna Leszczyńska,

3. Marzena Stępień

do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.