Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.12.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 70/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 5 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 ze zm.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1. 
Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.
2. 
Załącznik 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 7/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. zmienionej uchwałą Prezydium PAN Nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., uchwalą Nr 17/2019 z dnia 19 marca 2019 r., uchwałą Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019 r., uchwałą Nr 48/2019 z dnia 17 września 2019 r. oraz uchwałą Nr 67/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2019 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

grafika

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2019 dla 3 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

W ramach oszczędności zgłoszonych przez Stację Naukową w Wiedniu, członkowie Zespołu doradczego zarekomendowali Prezesowi PAN następujące zmiany w wysokości dotacji podmiotowej dla jednostek ujmowanych w rozdziale 73011:

zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Stacji Naukowej w Wiedniu o 105.000 zł. oraz równolegle zwiększenie dotacji podmiotowej dla:

- Biblioteki Gdańskiej o 98.585 zł,

- Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli o 6.415 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów utrzymania w roku bieżącym siedziby Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, prefmansowanych w ciągu roku ze środków pozabudżetowych Akademii.

Wyżej wymienione przemieszczenia spowodują zmiany w budżecie Akademii w układzie zadaniowym, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium PAN będzie przedstawiał się następująco:

Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki - 83.138.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja

szkolnictwa wyższego i nauki - 83.138.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk - 83.13 8.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk - 16.656.321 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk - 51.357.964 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym - 15.123.715 zł