Akt korporacyjny

PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 29/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 3 0 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.
2.  Załącznik Nr 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
3.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.
4.  Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2017

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie

§ 2800

Dotacja celowa na wkład własny

§ 2009

Dotacja celowa na wkład własny

§ 6209

Dotacja celowa na inwestycje

§ 6220

Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych

§ 6560

RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 743 00000001 000 00026 743 000
Biblioteka Gdańska6 282 0006 282 000
Biblioteka Kórnicka3 744 0001 000 0004 744 000
Archiwum w Warszawie1 943 0001 943 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie593 000593 000
Muzeum Ziemi2 813 0002 813 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIAS1 499 0001 499 000
Stacje zagraniczne8 869 000000008 869 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 522 0002 522 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli903 000903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie649 000649 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 141 0001 141 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 262 0001 262 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 832 0001 832 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 281 000000005 281 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 126 0001 126 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 155 0004 155 000
Inne jednostki organizacyjne1 653 00000001 800 0003 453 000
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie32 00032 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie0
Zakład Działalności Pomocniczej67 0001 800 0001 867 000
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301132 677 0000305 00092 00002 800 00035 874 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 604 000250 00000002 854 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1 330 0001 330 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:42 435 000400 000042 835 000
Rozdział 7301017 889 00017 889 000
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 546 000400 00024 946 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 (w zł)Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowejPodział kwot po zmianach
01234
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 889 000-585 03817 303 962
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 889 000-585 03817 303 962
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 959 000-564 03813 394 962
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 000-21 0003 909 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN35 874 0001 035 03836 909 038
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych32 677 0001 035 03833 712 038
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 000
73095Pozostała działalność27 800 000-450 00027 350 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych27150 000-450 00026 700 000
Działalność Kancelarii PAN19 846 000117 00019 963 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 470 000-267 0003 203 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 230 0001 230 000
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych2 604 000-300 0002 304 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81 563 000081 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2017

§ 2570

Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowejDotacja podmiotowa

§ 2570

po wnioskowanych zmianach

Dotacja celowa na kształcenie

§ 2800

Dotacja celowa na wkład własny

§ 2009

Dotacja celowa na wkład własny

§ 6209

Dotacja celowa na inwestycje

§ 6220

Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych

§ 6560

RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 743 000310 14026 053 14000001 000 00027 053 140
Biblioteka Gdańska6 282 00025 1006 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 744 000100 0003 844 0001 000 0004 844 000
Archiwum w Warszawie1 943 00022 0401 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie593 00013 000606 000606 000
Muzeum Ziemi2 813 00042 0002 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIAS1 499 0001 499 000
Stacje zagraniczne8 869 000108 0008 977 000000008 977 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 522 0005 0002 527 0002 527 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli903 000903 000903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kije649 000649 000649 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 141 0001 141 0001 141 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 262 0001 262 0001 262 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 832 000103 0001 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 281 000450 0005 731 000000005 731 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 126 000150 0001 276 0001 276 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 155 000300 0004 455 0004 455 000
Inne jednostki organizacyjne1 653 000274 8981 927 89800001 800 0003 727 898
Dom Seniora1 554 0001 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie32 000226 406258 406258 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie0
Zakład Działalności Pomocniczej67 00048 492115 4921 800 0001 915 492
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301132 677 0001 035 03833 712 0380305 00092 00002 800 00036 909 038
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 604 000-300 0002 304 000250 00000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1 330 000-300 0001 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:42 435 000-735 03841 699 962400 000042 099 962
Rozdział 7301017 889 000-585 03817 303 96217 303 962
w tym: środki na DUN3 930 000-21 0003 909 0003 909 000
Rozdział 7309524 546 000-150 00024 396 000400 00024 796 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000077 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego 1  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2017 dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. W ramach oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Centrum Badań Historycznych w Berlinie (116.000 zł) i Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt (50.000 zł) członkowie Zespołu zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 166.000 zł dla 3 jednostek, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami, mianowicie dla Stacji Naukowej w Paryżu (59.000 zł), dla Stacji Naukowej w Wiedniu (57.000 zł) oraz dla Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie (50.000 zł).

Załącznik nr 2 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

- przenieść kwotę 585.038 zł z dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 oraz kwotę 450.000 zł zapisaną w rozdziale 73095 na rzecz dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej zaplanowanej w rozdziale 73011; oszczędności w rozdziale 73010 zasadniczo wynikają z długotrwałej nieobecności (urlop bezpłatny) wiceprezesa PAN oraz nieobsadzenia przez kilka miesięcy etatu zastępcy przewodniczącego rady kuratorów w wydziale II, a także ze zmniejszenia stanu osobowego członków Akademii; oszczędności w rozdziale 73095 w kwocie 300.000 zł wynikają z planowanego z dniem 30 września 2017 roku zakończenia działalności Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (przyznana dotacja obejmowała działalność do 31.12.201711) oraz w kwocie 150.000 zł pochodzą z oszczędności w pozycji składki do organizacji międzynarodowych,

- rozdysponować sumę 1.035.038 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem, w szczególności na finansowanie zadań badawczych, na pokrycie kosztów prac remontowych, na współfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych oraz na pokrycie skutków finansowych (odprawy emerytalne) wynikających z wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych; opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego.

- Załącznik nr 3 do uchwały - zawiera szczegółowe rozdysponowanie sumy 1.035.038 zł na poszczególne jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności. Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2017 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie,

promocja i popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 81.563.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej

Akademii Nauk 17.303.962 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 49.775.038 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym 14.484.000 zł

1 Zespół doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 1 września br.