Akt korporacyjny

Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 70/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie współorganizacji oraz dofinansowania warsztatów z zakresu evidence-based medicine

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W § 1 uchwały nr 180/17/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie współorganizacji oraz dofinansowania warsztatów z zakresu evidence-based medicine ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia z pozostałymi organizatorami międzynarodowego kursu chorób wewnętrznych McMaster International Review Course in Internal Medicine umowy dotyczącej przekazania dofinansowania, z zastrzeżeniem, że warsztaty dofinansowane przez Naczelną Izbę Lekarską będą bezpłatne dla członków izb lekarskich".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.