Radc.2018.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 103/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej

Na podstawie art. 60 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) oraz § 1 uchwały Nr 12/99 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Funduszu Seniora, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej 1 w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Seniorem jest każdy członek samorządu (radca prawny), który ukończył 60 lat - kobiety albo 65 lat - mężczyźni, i nabył prawo do emerytury.

2. Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są osoby wymienione w ust. 1, jak również renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wdowy i wdowcy po tych osobach.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejsza uchwała została zmieniona:

1) uchwałą Nr 48/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej;

2) uchwałą Nr 141/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwalę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej;

3) uchwałą Nr 27/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

4) uchwałą Nr 32/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej.