Zmiana uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.3.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 50/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 17 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 49/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się, że o sposobie rozdysponowania środków funduszu decydować będzie zespół, w skład którego powołuje się:

1) Przewodniczącego Zespołu - Pawła Czekalskiego,

2) Paweł Barucha,

3) Tomasz Karauda,

4) Wojciech Kaatz,

5) Artur Drobniak,

6) Artur Płachta,

7) Magda Wiśniewska.

2. Zespół określi regulamin przyznawania pomocy, z uwzględnieniem celów wskazanych przez darczyńców.

3. Zobowiązuje się Zespół do współpracy i koordynacji działań z Fundacją Lekarze Lekarzom.

4. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża przekonanie, że taka forma zasilania i zarządzania funduszem wspierającym lekarzy i lekarzy dentystów jest wyrazem zawodowej oraz izbowej solidarności i pozwoli na korzystanie z pomocy lekarzom niezależnie od tego, której Izby są członkami.

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.