Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.3.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 35/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965, z późn. zm.), art. 16u ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały nr 10/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne, zmienionej uchwałą nr 33/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lutego 2019 r., uchwałą nr 66/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 marca 2019 r., uchwałą nr 92/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 103/19/P-VII I Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 maja 2019 r., uchwałą nr 155/19/P- VIII z dnia 26 lipca 2019 r., uchwałą nr 209/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 października 2019 r., uchwałą nr 4/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 stycznia 2020 r., uchwałą nr 15/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą nr 79/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2020 r., uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 134/20/P-VIII z dnia 5 listopada 2020 r., uchwałą nr 174/20/P-VIII z dnia 30 grudnia 2020 r., uchwałą nr 20/21/P-VIII z dnia 12 lutego 2021 r. oraz uchwała nr 31/21/P-VIII z dnia 11 marca 2021 r. w wykazie specjalizacji lekarskich: rubryka 67 - "radiologia i diagnostyka obrazowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.