Akt korporacyjny

Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8, art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z art. 16 ust. 8 pkt 4, art. 16m ust. 14 pkt 4 i art. 16n ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 111/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, zmienionej uchwałą nr 129/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 lipca 2016 r. oraz uchwałą nr 164/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 lipca 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:
1) w załączniku do uchwały "Wykaz przedstawicieli NRL ustanowionych na przedstawicieli NRL do zespołów ekspertów na postawie art. 16, 16 m, oraz 16n ustawy o zawodach lekarza i lekarza" do rubryki 1 "Chirurgia stomatologiczna" dodaje się dr. hab. Tadeusza Morawca.
§  2.  Rubryka 1 wykazu przedstawicieli NRL ustanowionych na przedstawicieli NRL do zespołów ekspertów na postawie art. 16, 16 m, oraz 16n ustawy o zawodach lekarza i lekarza dla dziedziny "Chirurgia stomatologiczna" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

1. CHIRUGIA STOMATOLOGICZNA
Stanisława GrabowskaProf.Białystok
Iwona NiedzielskaProf.Katowice
Tadeusza MorawiecDr hab.Katowice
Jan ZapałaProf.Kraków
Marta Cieśnikiewicz-GuzikDr hab.Kraków
Jerzy SokalskiProf.Poznań
Bogumił LewandowskiDr hab.Rzeszów
Andrzej WojtowiczDr hab.Warszawa
Marzena DominiakDr hab.Wrocław
Grzegorz KrzymańskiProf.Wojsko