Akty korporacyjne

Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 172/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z art. 19f ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125) uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się:
1) prof. dr hab. n. med. Irenę Szadkowską-Stańczyk przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej w zespole ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny pracy
2) dr n. med. Małgorzatę Romanik przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej w zespole ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
§  2.  W pkt 41 załącznika do uchwały Nr 3/14/VI-P Prezydium NRL z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny pracy w miejsce dr n. med. Jerzego Baranowskiego wpisać prof. dr hab. n. med. Irenę Szadkowską-Stańczyk.
§  3.  W pkt 46 załącznika do uchwały Nr 3/14/VI-P Prezydium NRL z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej w miejsce lek. Dariusza Peszko wpisać dr n. med. Małgorzatę Romanik.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.