Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

Akty korporacyjne

PAN.2017.12.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 3/2017
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 7 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
W uchwale Nr 3/2015 Zgromadzenia Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018 wprowadza się następującą zmianę:
-
§ 1 otrzymuje brzmienie: Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2015-2018, ustala czterech wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., Zgromadzenie Ogólne PAN uchwałą Nr 3/2015 z dnia 19 marca 2015 r. ustaliło liczbę pięciu wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018.

W dniu 1 października 2017 r. wiceprezes PAN prof. Stefan Malepszy złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Prezes PAN w dniu 14 listopada 2017 r. podjął decyzję Nr 59/17 ustalającą zakres działania czterech wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk wskazując wydziały PAN, nad którymi sprawują nadzór zgodnie ze specjalnością naukową, którą reprezentują, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2017 poz. 1869).