Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018 poz. 168), oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 224/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) znosi się terminy 13 i 27 lipca, 31 sierpnia, 9 listopada, 14 grudnia
2) wprowadza się dodatkowe terminy posiedzenia: 22 czerwca, 20 lipca, 30 sierpnia, 8 listopada, 13 grudnia
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.