Akty korporacyjne

Lekarz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 14/19/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 20/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) znosi się termin 20 grudnia
2) dodaje się termin 7 grudnia.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.