Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 650, 697, 1515 i 1532) i art. 5 pkt 3, 4, 6 i 11 oraz art. 6, 7 i 49 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 w ust. 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dokumentów lub elektronicznej informacji przekazanych przez Centrum Egzaminów Medycznych - w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 22 ustawy o izbach lekarskich.";

2) w Regulaminie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w § 33:
a) w ust. 2:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zarządza przekazanie informacji o ukaraniu lekarza do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zarządza przekazanie do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o upływie okresu obowiązywania kary - w dniu następującym po dniu zakończenia obowiązywania kary;",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zarządza przekazanie informacji o zawieszeniu lub ograniczeniu do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;",

c) w ust. 4:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zarządza przekazanie informacji o zakazie wykonywania zawodu do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zarządza przekazanie do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o upływie okresu wykonywania środka - w dniu następującym po dniu zakończenia wykonywania środka lub otrzymania informacji o zakończeniu wykonywania środka zabezpieczającego;",

d) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zarządza przekazanie informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;",

e) w ust. 6:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zarządza przekazanie informacji o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zarządza przekazanie do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o upływie okresu wykonywania środka - w dniu następującym po dniu zakończenia wykonywania środka;",

f) w ust. 9 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) przekazania niezwłocznie do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji dotyczącej zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo zakazu wykonywania zawodu, okresu zawieszenia, ograniczenia lub zakazu i zmiany numeru rejestracyjnego;

4) przekazania do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji dotyczącej upływu okresu zawieszenia, ograniczenia lub zakazu i zmiany numeru rejestracyjnego - w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo zakazu wykonywania zawodu;",

g) w ust. 10 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) przekazanie do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o usunięciu wzmianki o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu i zmiany numeru rejestracyjnego - w przypadku lekarza, który miał tymczasowo zawieszone prawo wykonywania zawodu lekarza lub był zawieszony w wykonywaniu zawodu postanowieniem sądu lub prokuratora,",

h) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazania do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o usunięciu wzmianki o zawieszeniu lub ograniczeniu w wykonywaniu zawodu i zmiany numeru rejestracyjnego;";

3) we wzorach zarządzeń prezesa okręgowej rady lekarskiej w związku z zawieszeniem prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniem w wykonywaniu zawodu, stanowiących załącznik nr 31 do Regulaminu zmienianego w pkt 2:
a) we wzorze nr 1 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przekazać informację o zawieszeniu wykonywania zawodu i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewodzie i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.",

b) we wzorze nr 2 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przekazać informację o *ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarza *lekarza dentysty *zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewodzie i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.",

c) we wzorze nr 3 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przekazać informację o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewodzie i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.",

d) we wzorze nr 4 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przekazać informację o tymczasowym ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarza *lekarza dentysty i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewodzie i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.",

e) we wzorze nr 5 w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przekazać informację o zakazie wykonywania zawodu i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.",

f) we wzorze nr 6 w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przekazać informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.",

g) we wzorze nr 7 w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przekazać informację o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i pracodawcy wymienionego *lekarza *lekarza dentysty.";

4) w Wykazie aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta uzyskiwał specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w okresie od 1951 r. do 2016 r. oraz wykazie czteroznakowych kodów specjalności uzyskiwanych na podstawie tych aktów prawnych, stanowiących załącznik nr 4 do uchwały, pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698, Nr 94, poz. 1037 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 89, poz. 969, Nr 113, poz. 1207 i Nr 126, poz. 1382 i 1383; t. jedn. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882);

od 1 maja 2004 r. nastąpiła zmiana tytułu ustawy na:

ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461; t. jedn. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 351; t. jedn. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76 poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81 poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578, t. jedn. Z 2011 r. poz. Nr 277, poz. 1634 i; Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650, t. jedn. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65, 960, 1070, 1239, 1579, 1984 i 2020; t. jedn. Z 2017 r. poz. 125, 767 i 2371; t. jedn. z 2018 r. poz. 617, 650, 697, 1515 i 1532);".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.